Chinese Union Version (Simplified)

歌 羅 西 書 4

1你 们 作 主 人 的 , 要 公 公 平 平 的 待 仆 人 , 因 为 知 道 你 们 也 有 一 位 主 在 天 上 。

你 们 要 恒 切 祷 告 , 在 此 儆 醒 感 恩 。

也 要 为 我 们 祷 告 , 求 神 给 我 们 开 传 道 的 门 , 能 以 讲 基 督 的 奥 秘 ( 我 为 此 被 捆 锁 ) ,

叫 我 按 着 所 该 说 的 话 将 这 奥 秘 发 明 出 来 。

你 们 要 爱 惜 光 阴 , 用 智 慧 与 外 人 交 往 。

你 们 的 言 语 要 常 常 带 着 和 气 , 好 像 用 盐 调 和 , 就 可 知 道 该 怎 样 回 答 各 人 。

有 我 亲 爱 的 兄 弟 推 基 古 要 将 我 一 切 的 事 都 告 诉 你 们 。 他 是 忠 心 的 执 事 , 和 我 一 同 作 主 的 仆 人 ,

我 特 意 打 发 他 到 你 们 那 里 去 , 好 叫 你 们 知 道 我 们 的 光 景 , 又 叫 他 安 慰 你 们 的 心 。

我 又 打 发 一 位 亲 爱 忠 心 的 兄 弟 阿 尼 西 母 同 去 ; 他 也 是 你 们 那 里 的 人 。 他 们 要 把 这 里 一 切 的 事 都 告 诉 你 们 。

10 与 我 一 同 坐 监 的 亚 里 达 古 问 你 们 安 。 巴 拿 巴 的 表 弟 马 可 也 问 你 们 安 。 ( 说 到 这 马 可 , 你 们 已 经 受 了 吩 咐 ; 他 若 到 了 你 们 那 里 , 你 们 就 接 待 他 。 )

11 耶 数 又 称 为 犹 士 都 , 也 问 你 们 安 。 奉 割 礼 的 人 中 , 只 有 这 三 个 人 是 为 神 的 国 与 我 一 同 做 工 的 , 也 是 叫 我 心 里 得 安 慰 的 。

12 有 你 们 那 里 的 人 , 作 基 督 耶 稣 仆 人 的 以 巴 弗 问 你 们 安 。 他 在 祷 告 之 间 , 常 为 你 们 竭 力 的 祈 求 , 愿 你 们 在 神 一 切 的 旨 意 上 得 以 完 全 , 信 心 充 足 , 能 站 立 得 稳 。

13 他 为 你 们 和 老 底 嘉 并 希 拉 波 立 的 弟 兄 多 多 的 劳 苦 , 这 是 我 可 以 给 他 作 见 证 的 。

14 所 亲 爱 的 医 生 路 加 和 底 马 问 你 们 安 。

15 请 问 老 底 嘉 的 弟 兄 和 宁 法 , 并 他 家 里 的 教 会 安 。

16 你 们 念 了 这 书 信 , 便 交 给 老 底 嘉 的 教 会 , 叫 他 们 也 念 ; 你 们 也 要 念 从 老 底 嘉 来 的 书 信 。

17 要 对 亚 基 布 说 : 务 要 谨 慎 , 尽 你 从 主 所 受 的 职 分 。

18 我 保 罗 亲 笔 问 你 们 安 。 你 们 要 记 念 我 的 捆 锁 。 愿 恩 惠 常 与 你 们 同 在 !

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 4

1Amocuna, cancunapish jahua pachapica, jatun Amota charinguichijmi. Chaimanta cancunapish cancunata servijcunapajca, imatapish cashcata, allita ruraichij.

Diosta mañachunmi cunashca

Diosta mañanataca mana shaicurishpa, paita pagui nishpa mañaracuichijlla. Pi mana yachashca alli huillaita huillajpi, uyajcunaman uyana yuyaita Apunchij Jesús cuchun, ñucanchijmantapish mañapanguichij. Ñucaca alli huillaita huillacushcamantami, caipi preźu tiyacuni. Ñuca huillana cashca shinallataj alli huillangapajmi, Diosta mañachun nipani. Mana crijcunahuan cashpapish, yachajcuna shinataj purichij. Paicunaman huillanalla cajpica, huillacuichijlla. Cachihuan churashpa mishquiyachishca shina, sumaj shimicunahuan rimanguichij. Pi imata tapujpipish, ima shina paicunaman huillanata yachanami canguichij.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

Apunchij Jesusta ñucahuan alli servij, chai yuyai pajtachij, c'uyashca huauqui Tiquicomi ñuca imanalla cashcataca cancunaman alli huillanga. Paitaca, chaipajllatajmi cancunapajman cacharcani. Cancuna imanalla cashcata ricushpa, alli yuyaicunata cushpa cancunapaj shunguta cushichichunpishmi cachani. Ñucanchij c'uyashca, tucuita alli pajtachij huauqui Onesimotapishmi, Tiquicohuan cachani. Onesimoca cancunapurallataj cashcamantaca, paimi caipi tucui imalla tucushcataca, callarishpa cancunaman huillanga.

10 Ñucahuan preźu tiyacuj Aristarcopish, Bernabepaj sobrino Marcospish tucui cancunata ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Marcosmantaca ñami cancunata mandarcani. Chaimanta, pai cancunapajman rijpica, alli chasquipanguichij. 11 Justo nishca Jesús shuti huauquipish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Charishca aicha punta carata p'itichishca crijcunapuramantaca, paicuna ishquillami Taita Dios mandacuntaca ñucahuan yachachicun. Paicunami ñuca shunguta samachincuna. 12 Cristota servij, cancunapura Epafraspish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Cancunamantaca sinchi crijcuna cachun, ama pandarichun, Taita Dios munashcataca tucuita alli pajtachijcuna cachun, Diosta mañacunllami. 13 Epafras cancuna yuyailla cashcataca, ñucataj yachashpami huillani. Paica Laodiceapi, Hierapolispi causacuj crijcunatapish yuyaricunllami. 14 C'uyashca doctor Lucaspish, Demas shuti huauquipish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. 15 Laodiceapi causacuj huauquicunamanpish, ñucanchij ‘¿Allillachu canguichij?’ nishcata huillapaichij. Ninfas shuti huauquitapish, paipaj huasipi tandanacuj crijcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

16 Cai quillcata cancuna ña tucui ricushca q'uipaca, Laodiceapi causacuj tandanacushca crijcunapish caicunata ricuchun, chaiman cachapanguichij. Shinallataj caishuj quillca Laodiceamanta chayamujpica, chaitapish alli ricunguichij.

17 Huauqui Arquipomanpish, Apunchij Jesús ima ruranata mingashcataca chai yuyai pajtachichun nipaichij.

18 Pablomi cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa, ñuca quiquin maquihuan quillcani. Ñuca caipi preźu cashcatapish ama cungaringuichijchu. Diosca, cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.