Chinese Union Version (Simplified)

歌 羅 西 書 2

1我 愿 意 你 们 晓 得 , 我 为 你 们 和 老 底 嘉 人 , 并 一 切 没 有 与 我 亲 自 见 面 的 人 , 是 何 等 的 尽 心 竭 力 ;

要 叫 他 们 的 心 得 安 慰 , 因 爱 心 互 相 联 络 , 以 致 丰 丰 足 足 在 悟 性 中 有 充 足 的 信 心 , 使 他 们 真 知 神 的 奥 秘 , 就 是 基 督 ;

所 积 蓄 的 一 切 智 慧 知 识 , 都 在 他 里 面 藏 着 。

我 说 这 话 , 免 得 有 人 用 花 言 巧 语 迷 惑 你 们 。

我 身 子 虽 与 你 们 相 离 , 心 却 与 你 们 同 在 , 见 你 们 循 规 蹈 矩 , 信 基 督 的 心 也 坚 固 , 我 就 欢 喜 了 。

你 们 既 然 接 受 了 主 基 督 耶 稣 , 就 当 遵 他 而 行 ,

在 他 里 面 生 根 建 造 , 信 心 坚 固 , 正 如 你 们 所 领 的 教 训 , 感 谢 的 心 也 更 增 长 了 。

你 们 要 谨 慎 , 恐 怕 有 人 用 他 的 理 学 和 虚 空 的 妄 言 , 不 照 着 基 督 , 乃 照 人 间 的 遗 传 和 世 上 的 小 学 就 把 你 们 掳 去 。

因 为 神 本 性 一 切 的 丰 盛 都 有 形 有 体 的 居 住 在 基 督 里 面 ,

10 你 们 在 他 里 面 也 得 了 丰 盛 。 他 是 各 样 执 政 掌 权 者 的 元 首 。

11 你 们 在 他 里 面 也 受 了 不 是 人 手 所 行 的 割 礼 , 乃 是 基 督 使 你 们 脱 去 肉 体 情 欲 的 割 礼 。

12 你 们 既 受 洗 与 他 一 同 埋 葬 , 也 就 在 此 与 他 一 同 复 活 , 都 因 信 那 叫 他 从 死 里 复 活 神 的 功 用 。

13 你 们 从 前 在 过 犯 和 未 受 割 礼 的 肉 体 中 死 了 , 神 赦 免 了 你 们 ( 或 作 : 我 们 ) 一 切 过 犯 , 便 叫 你 们 与 基 督 一 同 活 过 来 ;

14 又 涂 抹 了 在 律 例 上 所 写 攻 击 我 们 , 有 碍 於 我 们 的 字 据 , 把 他 撤 去 , 钉 在 十 字 架 上 。

15 既 将 一 切 执 政 的 、 掌 权 的 掳 来 , 明 显 给 众 人 看 , 就 仗 着 十 字 架 夸 胜 。

16 所 以 , 不 拘 在 饮 食 上 , 或 节 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 让 人 论 断 你 们 。

17 这 些 原 是 後 事 的 影 儿 ; 那 形 体 却 是 基 督 。

18 不 可 让 人 因 着 故 意 谦 虚 和 敬 拜 天 使 , 就 夺 去 你 们 的 奖 赏 。 这 等 人 拘 泥 在 所 见 过 的 ( 有 古 卷 作 : 这 等 人 窥 察 所 没 有 见 过 的 ) , 随 着 自 己 的 欲 心 , 无 故 的 自 高 自 大 ,

19 不 持 定 元 首 。 全 身 既 然 靠 着 他 , 筋 节 得 以 相 助 联 络 , 就 因 神 大 得 长 进 。

20 你 们 若 是 与 基 督 同 死 , 脱 离 了 世 上 的 小 学 , 为 甚 麽 仍 像 在 世 俗 中 活 着 、 服 从 那 不 可 拿 、 不 可 尝 、 不 可 摸 等 类 的 规 条 呢 ?

21 a

22 这 都 是 照 人 所 吩 咐 、 所 教 导 的 。 说 到 这 一 切 , 正 用 的 时 候 就 都 败 坏 了 。

23 这 些 规 条 使 人 徒 有 智 慧 之 名 , 用 私 意 崇 拜 , 自 表 谦 卑 , 苦 待 己 身 , 其 实 在 克 制 肉 体 的 情 欲 上 是 毫 无 功 效 。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 2

1Cancunamantapish, Laodicea crijcunamantapish, ñucata mana ñahui ñahui rijsij tucui shujtajcunamantapish, ima shina llaquita apajtaca yachanami canguichij. Chaita yachashpami, tucuicunallataj shujlla shina c'uyanacushpa, cancunapaj shungupi samaringuichij. Yaya Diosmantapish, Cristomantapish pi mana yachashcacunataca tucuita alli entendishpa, alli yachanguichijmari. Cristopimari tucui alli yachaicunapish, sumaj yuyaicunapish pacalla huaquichishca tiyacun. Uyashpa catinallata huillashpa, cancunata umasha nijcunata ama crichichunmi, caitaca nicuni. Ñuca quiquin mana cancunahuan cashpapish, yuyaipica cancunahuanmari cani. Chaimantami, cancuna Cristota crishpa, alli caticujtapish, tucuipi alli cajtapish yachashpaca, ñuca ñahuihuantaj ricucuj shina achcata cushicuni.

Cristomi mushuj causaita cun

Shina cajpica, Apunchij Jesucristota chasquishcamantaca, cunanca Paita catijcuna shinataj, Paihuan causacuichijlla. Jesucristopi sapiyashca, alli shayachishca caichij. Cancunata yachachishcata crishpa, shuj yuyai Paita catichij. Diostaca, pagui nishpa mañaracuichijlla.

Alli yuyaihuan canguichij. Pipish paicunapaj quiquin yuyaimanta yanga parlocunata parlashpa, ñataj cancunata crichinman. Paicunaca, mana Cristomantachu yachachin, ashtahuanpish runacuna yachachishca, cai pacha yuyaicunallatami yachachincuna.

Dios tucui ima shina cashcamari, Cristopaj cuerpopi causacun. 10 Cancunaca, Cristohuan shujlla tucushcamantami, tucuita charinguichij. Paica, ima rurai tucunata charijcunatapish, ima mandanata charijcunatapish, Mandaj Umami. 11 Cancuna Cristohuan shujlla tucujpimi Paica, charishca aicha punta carata maquihuan p'itij shina, cancunapaj aicha millai munaicunata ruranata saquichirca. Aicha punta carata maquihuan p'itishcaca, mana chaita rurai tucunchu. 12 Cancuna bautiźarishpaca, Cristohuanmi pambashca carcanguichij. Taita Diosca, tucuita rurai tucuj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishcata crishcamantami, cancunapish Cristohuan causarircanguichij.

13 Sarunca, charishca aicha punta carata manaraj p'itichishca shina, millai shunguta manaraj mushujyachishca cashpami, juchayuj cashpa huañushca carcanguichij. Chashna cajpipish Taita Diosca, cancunapaj tucui juchacunata perdonashpami, Cristondij causachirca. 14 Chaita rurangapajca, Mandashcata ñucanchij mana pajtachi tucushcamanta, ñucanchijta juchachicuj quillcatarajmi anchuchirca. Cristota cruzpi chacatashpami, chaitaca anchuchirca. 15 Cristohuanmi, imatapish rurai tucujcunatapish, caźuchishpa charicujcunatapish, paicunapaj maquipi charicushcataca tucuita quichurca. Ña mishashpa, tucuicunapaj ñaupajpi cumurichishpaca, Cristotami mishaj cashcata ricuchirca.

16 Chaimanta cancunataca, imata micushcamantapish, imata ubyashcamantapish, fiesta punllacunamanta, llullu luna punllacunamanta, sabadocunamantapish, pi ama imata nishpa juchachichun. 17 Chai ruraicunaca, Cristo shamuna cashcata ricuchijllami. Ashtahuanpish Cuerpoca Cristopajmari. 18 Angelcunata cumurishpa adorajcunaca, ñataj cancunataca ima japina illajta saquinman. Paicunaca manapish ricushcapimi satirishpa, alli yachaj shina, quiquin aicha yuyaillamanta surcushcata yachachincuna. 19 Paicunaca, mandaj Uma caj Cristohuanca, mana shujlla tucushcacunachu. Paipaj cuerpopi cajcunataca, Paimi tucui mucucunapi, angucunata tandachishpa, shujllata rurashca, tucui imalla tiyajcunatapish carashpa sinchiyachicun. Chashnami paipaj Cuerpotaca, Taita Dios munashca shina huiñachin.

20 Cancunaca cai pachallapi ruracushcataca saquingapajmari, Cristohuan huañurcanguichij. Chashna huañushca cashca jahuaca, ¿ima nishpataj chai mandashcacunallatataj caźushpa, saruncunaman ruracushcacunallapitaj catinguichigari? 21 Cancunataca: «Ama chaita japingui, ama caita micungui, ama japiringuillapish» nincunami. 22 Tucui chaicunaca, chingarijlla micunacunamanta mandashca, tucurijlla mandashcacunami. Runacunallataj quiquin yuyaimanta surcushpa yachachishcallami. 23 Chaicunaca allitajmari yuyachin, ashtahuan yachajta ruraipaj shinatajmari ricurin. Diosta yuyarij tucushca canata, mana jatun tucushca shina ricurinata, aichata llaquichinallatami yachachin. Chashna cashpapish, aicha munaicunataca mana jarcai tucunchu.