Chinese Union Version (Simplified)

歌 林 多 前 書 3

1弟 兄 们 , 我 从 前 对 你 们 说 话 , 不 能 把 你 们 当 作 属 灵 的 , 只 得 把 你 们 当 作 属 肉 体 , 在 基 督 里 为 婴 孩 的 。

我 是 用 奶 喂 你 们 , 没 有 用 饭 喂 你 们 。 那 时 你 们 不 能 吃 , 就 是 如 今 还 是 不 能 。

你 们 仍 是 属 肉 体 的 , 因 为 在 你 们 中 间 有 嫉 妒 、 分 争 , 这 岂 不 是 属 乎 肉 体 、 照 着 世 人 的 样 子 行 麽 ?

有 说 : 我 是 属 保 罗 的 ; 有 说 : 我 是 属 亚 波 罗 的 。 这 岂 不 是 你 们 和 世 人 一 样 麽 ?

亚 波 罗 算 甚 麽 ? 保 罗 算 甚 麽 ? 无 非 是 执 事 , 照 主 所 赐 给 他 们 各 人 的 , 引 导 你 们 相 信 。

我 栽 种 了 , 亚 波 罗 浇 灌 了 , 惟 有 神 叫 他 生 长 。

可 见 栽 种 的 , 算 不 得 甚 麽 , 浇 灌 的 , 也 算 不 得 甚 麽 ; 只 在 那 叫 他 生 长 的 神 。

栽 种 的 和 浇 灌 的 , 都 是 一 样 , 但 将 来 各 人 要 照 自 己 的 工 夫 得 自 己 的 赏 赐 。

因 为 我 们 是 与 神 同 工 的 ; 你 们 是 神 所 耕 种 的 田 地 , 所 建 造 的 房 屋 。

10 我 照 神 所 给 我 的 恩 , 好 像 一 个 聪 明 的 工 头 , 立 好 了 根 基 , 有 别 人 在 上 面 建 造 ; 只 是 各 人 要 谨 慎 怎 样 在 上 面 建 造 。

11 因 为 那 已 经 立 好 的 根 基 就 是 耶 稣 基 督 , 此 外 没 有 人 能 立 别 的 根 基 。

12 若 有 人 用 金 、 银 、 宝 石 、 草 木 , 禾 秸 在 这 根 基 上 建 造 ,

13 各 人 的 工 程 必 然 显 露 , 因 为 那 日 子 要 将 他 表 明 出 来 , 有 火 发 现 ; 这 火 要 试 验 各 人 的 工 程 怎 样 。

14 人 在 那 根 基 上 所 建 造 的 工 程 若 存 得 住 , 他 就 要 得 赏 赐 。

15 人 的 工 程 若 被 烧 了 , 他 就 要 受 亏 损 , 自 己 却 要 得 救 ; 虽 然 得 救 , 乃 像 从 火 里 经 过 的 一 样 。

16 岂 不 知 你 们 是 神 的 殿 , 神 的 灵 住 在 你 们 里 头 麽 ?

17 若 有 人 毁 坏 神 的 殿 , 神 必 要 毁 坏 那 人 ; 因 为 神 的 殿 是 圣 的 , 这 殿 就 是 你 们 。

18 人 不 可 自 欺 。 你 们 中 间 若 有 人 在 这 世 界 自 以 为 有 智 慧 , 倒 不 如 变 作 愚 拙 , 好 成 为 有 智 慧 的 。

19 因 这 世 界 的 智 慧 , 在 神 看 是 愚 拙 。 如 经 上 记 着 说 : 主 叫 有 智 慧 的 , 中 了 自 己 的 诡 计 ;

20 又 说 : 主 知 道 智 慧 人 的 意 念 是 虚 妄 的 。

21 所 以 无 论 谁 , 都 不 可 拿 人 夸 口 , 因 为 万 有 全 是 你 们 的 。

22 或 保 罗 , 或 亚 波 罗 , 或 矶 法 , 或 世 界 , 或 生 , 或 死 , 或 现 今 的 事 , 或 将 来 的 事 , 全 是 你 们 的 ;

23 并 且 你 们 是 属 基 督 的 , 基 督 又 是 属 神 的 。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 3

Dios imalla ruracunpi maquita cujcunami canchij

1Huauqui, panicuna, cancunataca Diospaj Espirituta charij, sinchi crijcunaman shinaca, mana huillai tucurcanichu. Ashtahuanpish aicha munaita atichicuj, llulluraj crijcunamanmi huillarcani. Sinchi yachaicunata manaraj yachaipaj cajpimi, llullu huahuacunaman lechellata ubyachij shina, jahualla yachanallata yachachircani. Cancunaca, aicha munaita atichishpamari quichunacucunguichij, c'aminacucunguichij, chaupirinacucunguichij. ¡Illu, chaicunata ruranaca, aicha munaimi! Aichayuj shujtaj runacuna shinallatajmi puricunguichij. Chaimantami maijancunaca: «Ñucaca, Pablopajmi cani,» cutin shujcunaca: «Ñucaca, Apolospajmi cani» ninacushpa puringuichij. Chashna ninacushpaca, ¿manachu aicha munaita ruracunguichij imatagari?

Ñucanchij huillajpi cancuna Jesusta crishca cajpipish, Pablopish, Apolospish ima mana canchijchu. Ñucanchijca, Apunchij Jesús mingashca ruranacunapi Diosta servijcunallami canchij. Ñucaca, muyutami tarpurcani, Apolosca, yacutami churarca. Ashtahuanpish Taita Diosmari muyutaca, huiñachin. Shina cajpica tarpujpish, yacuta churajpish ima mana canchijchu. Taita Dios muyuta huiñachicushcamantaca paipajmi canguichij. Tarpujpish, yacuta churajpish maijan mana yallichu. Shina cashpapish Diospaj maquimantaca ishquitajmi, paicuna imalla rurashcamantaca, rurashca shinallataj chasquingacuna. Ñucanchijca, Taita Dios ruracushcapi maquita cujcunallami canchij. Cancunaca, Taita Dios tarpushca chagra, Dios shayachicuj huasimi canguichij.

10 Mana c'uyaipaj cajpipish Taita Dios c'uyashpalla ñucaman yachachishca shinallatajmi, huasichinata alli yachaj arquitecto shina shayachi callarircani. Ñuca callarishcapica, shujtajmi huasichishpa caticun. Chai huasichishpa catijcunaca, tucuicunallataj quiquin ima ruracushcata, alli yuyaihuan rurashpa catichun. 11 Huasita shayachinapaj churashca callarinaca, Jesucristollami. Shujtaj callarinataca, pi mana churai tucunchu. 12 Cai callarishca jahuapica, maijanpish curihuan, cullquihuan, sumaj rumicunahuan, caspihuan, ujshahuan, p'angacunahuan huasichingachari. 13 Huasichijcuna imallahuan huasichishcataca, shamuj punllapimi Diosca ninahuan rupachishpa ricunga. Tucuicuna imallata rurashcacunataca, ninami alli cashcata, mana alli cashcatapish ricuchinga. 14 Cai callarishca jahuapi, maijanpaj rurashcapish, mana ima tucujpica, paica allitami chasquinga. 15 Maijanpaj rurashca rupajpica, paica imata mana japingachu. Ashtahuanpish paillami, rupacuj ninamanta llujshij shina quishpiringa.

16 Cancunaca, Diospaj huasi cashcataca, ¿manachu yachanguichij? Diospaj Espiritumari cancunapi causacun. 17 Diospaj huasita urmachijtaca, paitapish Taita Diosca chingachingami. Cancunami, Taita Dios Paipajlla ch'icanchishca, Paipaj huasi canguichij.

18 Pipish ama cancunallataj umarichijchu. Cancunapura maijanpish cai pachapi alli yachajmi cani yuyashpaca, yachajtaj cangapajca imata mana yachaj shina tucuichij. 19 Cai pachapi yachaj cashcaca, Taita Diospaj ñaupajpica imata mana yachashca shinallatajmi. Chaitami Dios Quillcachishcapica: «Diosca jatun yachajcunataca, paicuna quiquin yachashcallapitajmi urmachin» nicun. 20 Cashnapishmi nin: «Yachajcuna manapish cana yangacunallata yuyacujtaca, Mandaj Diosca yachanmi» ninmi. 21 Chashna cajpica, yachaj runacunallamantaca, ama jatun tucuichijchu. Tucui caicunamari cancunapaj: 22 Pablo, Apolos, Cefas, cai pacha, causai, huañui, cunan punllacuna, shamuj punllacunapish, tucuillataj cancunapajmi. 23 Cancunaca Cristopajmari canguichij, Cristoca Taita Diospajmari.