Chinese Union Version (Simplified)

加 拉 太 書 1

1作 使 徒 的 保 罗 ( 不 是 由 於 人 , 也 不 是 藉 着 人 , 乃 是 藉 着 耶 稣 基 督 , 与 叫 他 从 死 里 复 活 的 父 神 )

和 一 切 与 我 同 在 的 众 弟 兄 , 写 信 给 加 拉 太 的 各 教 会 。

愿 恩 惠 、 平 安 从 父 神 与 我 们 的 主 耶 稣 基 督 归 与 你 们 !

基 督 照 我 们 父 神 的 旨 意 , 为 我 们 的 罪 舍 己 , 要 救 我 们 脱 离 这 罪 恶 的 世 代 。

但 愿 荣 耀 归 於 神 , 直 到 永 永 远 远 。 阿 们 !

我 希 奇 你 们 这 麽 快 离 开 那 藉 着 基 督 之 恩 召 你 们 的 , 去 从 别 的 福 音 。

那 并 不 是 福 音 , 不 过 有 些 人 搅 扰 你 们 , 要 把 基 督 的 福 音 更 改 了 。

但 无 论 是 我 们 , 是 天 上 来 的 使 者 , 若 传 福 音 给 你 们 , 与 我 们 所 传 给 你 们 的 不 同 , 他 就 应 当 被 咒 诅 。

我 们 已 经 说 了 , 现 在 又 说 , 若 有 人 传 福 音 给 你 们 , 与 你 们 所 领 受 的 不 同 , 他 就 应 当 被 咒 诅 。

10 我 现 在 是 要 得 人 的 心 呢 ? 还 是 要 得 神 的 心 呢 ? 我 岂 是 讨 人 的 喜 欢 麽 ? 若 仍 旧 讨 人 的 喜 欢 , 我 就 不 是 基 督 的 仆 人 了 。

11 弟 兄 们 , 我 告 诉 你 们 , 我 素 来 所 传 的 福 音 不 是 出 於 人 的 意 思 。

12 因 为 我 不 是 从 人 领 受 的 , 也 不 是 人 教 导 我 的 , 乃 是 从 耶 稣 基 督 启 示 来 的 。

13 你 们 听 见 我 从 前 在 犹 太 教 中 所 行 的 事 , 怎 样 极 力 逼 迫 残 害 神 的 教 会 。

14 我 又 在 犹 太 教 中 , 比 我 本 国 许 多 同 岁 的 人 更 有 长 进 , 为 我 祖 宗 的 遗 传 更 加 热 心 。

15 然 而 , 那 把 我 从 母 腹 里 分 别 出 来 、 又 施 恩 召 我 的 神 ,

16 既 然 乐 意 将 他 儿 子 启 示 在 我 心 里 , 叫 我 把 他 传 在 外 邦 人 中 , 我 就 没 有 与 属 血 气 的 人 商 量 ,

17 也 没 有 上 耶 路 撒 冷 去 见 那 些 比 我 先 作 使 徒 的 , 惟 独 往 亚 拉 伯 去 , 後 又 回 到 大 马 色 。

18 过 了 三 年 , 才 上 耶 路 撒 冷 去 见 矶 法 , 和 他 同 住 了 十 五 天 。

19 至 於 别 的 使 徒 , 除 了 主 的 兄 弟 雅 各 , 我 都 没 有 看 见 。

20 我 写 给 你 们 的 不 是 谎 话 , 这 是 我 在 神 面 前 说 的 。

21 以 後 我 到 了 叙 利 亚 和 基 利 家 境 内 。

22 那 时 , 犹 太 信 基 督 的 各 教 会 都 没 有 见 过 我 的 面 。

23 不 过 听 说 那 从 前 逼 迫 我 们 的 , 现 在 传 扬 他 原 先 所 残 害 的 真 道 。

24 他 们 就 为 我 的 缘 故 , 归 荣 耀 给 神 。

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 1

1Ñucaca, huillagrichun mingashca Pablomi cani. Ñucataca, mana runacunachu agllashpa cacharca. Ashtahuanpish huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachij Yaya Dioshuan, Jesucristohuanmi chai ruranapi churarca. Ñucahuan caipi caj tucui huauquicunandijmi,

Galacia llajtapi crij tandanacushcacunamanca quillcashpa cachanchij:

Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun c'uyaita, sumaj causaita cushca cachun. Apunchij Jesucristoca, Taita Diospaj munaita rurashpami, ñucanchij juchacunamanta paipaj quiquin causaita curca. Paica, cai millai pachamanta ñucanchijta quishpichingapajmi, chashnaca huañurca. Cunanca, Taita Dioslla huiñai huiñaita jatunyachishca cachun. Chashna cachun.

Alli huillaica shujllami tiyan

Diosmari cancunataca, Cristo mana c'uyaipajta c'uyashcamanta cayarca. Cancunaca ña maita paimanta caruyashpa, shujtaj “alli huillaita” caticujpimi, ñucaca achcata mancharini. Shujtaj alli huillaica mana tiyanchu, Cristomanta alli huillaita cancuna yachacushcatami pandachishun nishpa, taucacuna shujtajta yachachishpa puricuncuna. Ñucanchij huillamushca alli huillai ima shina cashcataca, allimi yachanguichij. Chai huillaimanta ch'ican, shujtaj huillaita huillajca, ñucanchijpurallataj cashpa, jahua pacha ángel cashpapish, jatunta llaquichishcataj cachun. Ña nishca shinallatajmi, cunanpish cutintaj nini: Cancuna chasquishca alli huillaimanta ch'ican shujtajta yachachijca, jatunta llaquichishca cachun.

10 ¿Cunanca, runacuna alli nichun nishpa, mana cashpaca Dios alli nichun mashcashpa chashna nicushcatachu yuyanguichij? ¿Shujtajcuna alli nichun nishpallachu chashnaca nicuni imashi? Shujtajcunapi alli ricurinallata mashcacushpaca, mana Cristota servicuimanchu.

Diosmi Pablotaca huillaj cachun cayashca

11 Huauqui, panicuna, caitatajca allimi yachana canguichij: Ñuca cancunaman huillashca alli huillaica, mana pi runacuna cushca huillanachu. 12 Chaitaca, ñucamanca pi runa mana huillarcachu, mana yachachircachu. Ashtahuanpish Jesucristomari ricuchihuarca.

13 Ñaupa judiocuna yachachishcata caticushpa, ñuca ima laya cashcataca, cancunallataj allimi yachanguichij. Ñucaca, Taita Diospajlla tandanacushca crijcunataca, tucui chingachina yuyaihuanmi yallitaj llaquichij carcani. 14 Judiocuna yachachishcata catinapica, ñucahuan huiñaillataj, ñuca llajtapuracunata yallimi carcani. Ñucamari ñaupa yayacunamanta yachashcataca, paicunata yalli, chai yuyai pajtachij carcani. 15 Chashna cajpipish Taita Diosca, mana c'uyaipajta c'uyashpallamari ñucataca, ñuca mamapaj huijsapi tiyacujpiraj, ch'icanyachishpa cayarca. 16 Chashna cayashpaca, Diosca Paipaj Churimanta mana israelcunaman huillashpa rijsichichunmi mandahuarca. Pai chaita mandajta uyashpaca, mana pi aichayuj tulluyuj runata tapugrircanichu. 17 Huillagrichun ñucapaj ñaupa mingashcacunapajman, Jerusalenmanpish mana rircanichu. Ashtahuanpish Arabia llajtaman rishpami, Damascoman cutin tigrarcani.

18 Chaimanta quimsa huata q'uipami, Pedrota Jerusalenpi ricunaman rishpaca, chunga pichca punllacama paihuan carcani. 19 Chaipica, huillagrichun mingashca shujtajcunataca, pi shujtajta mana ricurcanichu. Ashtahuanpish Apunchij Jesuspaj huauqui Jacobllatami ricurcani. 20 Taita Diospish ricucunmi, ñucaca caicunataca mana llullashpami cancunaman quillcani.

21 Jerusalenmantaca, Siria llajtaman, Cilicia llajtamanpishmi rircani. 22 Ashtahuanpish Judeapica, Cristota crij tandanacushcacunaca, ñucataca manaraj ñahui ñahui rijsircacunachu. 23 «Ñucanchij crishcata chingachisha nishpa, sarun llaquichishpa purij runaca, cunanca paipish chaillatatajmari huillacun» nijllatami uyashcacuna carca. 24 Chaimantami ñucamantaca, Taita Diosta jatunyachircacuna.