Nueva Versión Internacional (Castilian)

Números 34

Fronteras de Canaán

1El Señor le dijo a Moisés: «Hazles saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes:

»La frontera sur empezará en el desierto de Zin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, cruzará Zin hasta alcanzar Cades Barnea, y llegará hasta Jazar Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto, para terminar en el mar Mediterráneo.

»La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo.

»Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Hor, y desde el monte Hor hasta Lebó Jamat.[a] De allí, esta línea seguirá hasta llegar a Zedad, para continuar hasta Zifrón y terminar en Jazar Enán. Esta será la frontera norte del país.

10 »Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Jazar Enán hasta Sefán. 11 De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Ayin; de allí descenderá al este, hasta encontrarse con la ribera del lago Quinéret,[b] 12 y de allí la línea bajará por el río Jordán, hasta el Mar Muerto.

»Esas serán las cuatro fronteras del país».

13 Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden: «Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las nueve tribus y media, 14 pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, ya recibieron su heredad. 15 Estas dos tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol».

Repartición de la tierra

16 El Señor le dijo a Moisés: 17 «Estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad: el sacerdote Eleazar, y Josué hijo de Nun. 18 Vosotros, por vuestra parte, tomaréis un jefe de cada tribu para que os ayuden a repartir la tierra».

19 Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes:

Caleb hijo de Jefone, de la tribu de Judá;

20 Samuel hijo de Amiud, de la tribu de Simeón;

21 Elidad hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín;

22 Buquí hijo de Joglí, jefe de la tribu de Dan;

23 Janiel hijo de Efod, jefe de la tribu de Manasés hijo de José;

24 Quemuel hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín hijo de José;

25 Elizafán hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón;

26 Paltiel hijo de Azán, jefe de la tribu de Isacar;

27 Ajiud hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser;

28 Pedael hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí.

29 A estos les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas, en la tierra de Canaán.

Notas al pie

  1. 34:8 Lebó Jamat. Alt. la entrada de Jamat.
  2. 34:11 lago Quinéret. Es decir, lago de Galilea.

Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 34

Landets grænser

11-2 Gennem Moses gav Herren israelitterne følgende besked: „I står nu på tærskelen til Kanaʼans land. Jeg giver jer hele dette land, og det skal være jeres hjemland. Mod syd grænser landet op til Edom og Zins ørken. Grænsen løber fra sydspidsen af Det Døde Hav sydpå til Akrabbimpasset og videre mod Zins ørken. Det sydligste punkt er Kadesh-Barnea. Derfra løber grænsen mod nordvest til Hatzar-Addar og videre til Atzmon. Fra Atzmon følger grænsen Egyptens Bæk helt ud til Middelhavet.

Mod vest danner Middelhavet grænse.

7-9 Nordgrænsen løber i lige linie fra Middelhavet og østpå til Hors bjerg og videre til Lebo-Hamat, Zedad og Zifron og ender ved Hatzar-Enan.

10 Den østlige grænse går fra Hatzar-Enan sydpå til Shefam 11 og videre til Ribla øst for Ajin. Derfra slår den en bue, først sydpå og derefter vestpå til den rammer Galilæasøens sydligste punkt. 12 Derfra følger den Jordanfloden sydpå til Det Døde Hav.”

Fordelingen af landet

13 Moses sagde nu til israelitterne: „Hele dette område skal fordeles ved lodkastning mellem de ni stammer og den halve Manasse-stamme. 14-15 Rubens og Gads stammer samt den anden halvdel af Manasses stamme skal ikke være med i lodtrækningen, for de har allerede fået tildelt området øst for Jordanfloden.”

16 Derefter sagde Herren til Moses: 17 „Jeg har udvalgt præsten Eleazar og Josva til at overvåge fordelingen af landet. 18 De skal have hjælp af en leder fra hver stamme.”

19-29 Herren udpegede følgende mænd til opgaven: Kaleb, Jefunnes søn, fra Judas stamme; Shemuel, Ammihuds søn, fra Simeons stamme; Elidad, Kislons søn, fra Benjamins stamme; Bukki, Joglis søn, fra Dans stamme; Hanniel, Efods søn, fra Manasses stamme; Kemuel, Shiftans søn, fra Efraims stamme; Elitzafan, Parnaks søn, fra Zebulons stamme; Paltiel, Azzans søn, fra Issakars stamme; Ahihud, Shelomis søn, fra Ashers stamme; og Pedael, Ammihuds søn, fra Naftalis stamme.