Nueva Versión Internacional (Castilian)

Hebreos 1

El Hijo, superior a los ángeles

1Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos.

Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:

«Tú eres mi hijo;
    hoy mismo te he engendrado»;[a]

y en otro pasaje:

«Yo seré su padre,
    y él será mi hijo»?[b]

Además, al introducir a su Primogénito en el mundo, Dios dice:

«Que lo adoren todos los ángeles de Dios».[c]

En cuanto a los ángeles dice:

«Él hace de los vientos sus ángeles,
    y de las llamas de fuego sus servidores».[d]

Pero con respecto al Hijo dice:

«Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos,
    y el cetro de tu reino es un cetro de justicia.
Has amado la justicia y odiado la maldad;
    por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría,
    exaltándote por encima de tus compañeros».[e]

10 También dice:

«En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra,
    y los cielos son la obra de tus manos.
11 Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre.
    Todos ellos se desgastarán como un vestido.
12 Los doblarás como un manto,
    y cambiarán como ropa que se muda;
pero tú eres siempre el mismo,
    y tus años no tienen fin».[f]

13 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás:

    «Siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos
    por estrado de tus pies»?[g]

14 ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación?

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 1

Vznešenosť Božieho Syna

1 Mnoho ráz a mnohorakým spôsobom sa Boh oddávna prihováral našim otcom ústami prorokov.

Ale teraz, v týchto posledných dňoch, prehovoril k nám vo svojom Synovi. Jeho ustanovil za dediča všetkého a skrze neho stvoril aj svet.

On je odbleskom Božej slávy a obrazom Božej podstaty. Jeho slovo je sila, ktorá udržiava celý vesmír. Svojou smrťou nás zbavil ťarchy hriechu, zaujal najčestnejšie miesto po boku Božieho majestátu v nebesiach

a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil ako oni.

Kristus väčší ako anjeli

Veď komu z anjelov kedy Boh povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil?" Alebo na inom mieste: Ja budem jeho Otcom a on bude mojím Synom?"

A keď uvádza Prvorodeného do sveta, hovorí zasa: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli."

A o anjeloch hovorí ako o vanutí vetra a ohnivých plameňoch.

Ale o svojom Synovi hovorí: Bože, tvoja vláda bude trvať na večné veky a bude v nej panovať spravodlivosť.

Lebo ty miluješ právo a nenávidíš bezprávie. Preto ťa tvoj Boh vyvýšil nad ostatných a obdaril radosťou."

10 A na inom mieste o ňom hovorí: Ty si, Pane, na počiatku stvoril zem a nebesia sú dielom tvojich rúk.

11-12 Nebesia pominú, ale ty zostaneš naveky."

13 Alebo povedal Boh niektorému z anjelov: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?"

14 Všetci anjeli sú iba bytosti, ktoré slúžia Bohu. Posiela ich, aby pomáhali všetkým, ktorým chce darovať spásu.