Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 18

Tko je najveći u kraljevstvu

1U taj čas dođu k Isusu učenici te ga zapitaju: 'Tko je najveći u nebeskom kraljevstvu?'

Isus pozove malo dijete pa ga postavi među njih

i reče: 'Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete poput male djece, nećete ući u nebesko kraljevstvo.

U nebeskome je kraljevstvu, dakle, najveći onaj tko se ponizi kao ovo malo dijete.

Tko zaradi mene[a] primi ovakvo dijete, mene prima.

Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.

Teško svijetu jer navodi ljude na grijeh! Napast na zlo je neizbježna, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Navodi li te na grijeh vlastita ruka ili noga, odsijeci ju i baci. Bolje da u nebo[b] uđeš kljast ili hrom nego da s objema rukama i s objema nogama budeš bačen u vječni oganj.

Navodi li te na grijeh vlastito oko, iskopaj ga i baci. Bolje da jednook uđeš u nebo nego da s oba oka budeš bačen u ognjeni pakao.

10 Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

11 A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[c]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

12 'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

13 Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

14 Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

15 'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

16 Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[d]

17 Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[e]

18 Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

19 Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

20 Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[f] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

21 Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

22 'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![g]

23 Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

24 Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[h].

25 Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

26 Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

27 Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

28 Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[i] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

29 Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

30 Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

31 Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

32 Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

34 I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

35 Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 18:5 U grčkome: u moje ime.
 2. Evanđelje po Mateju 18:8 i 9 U grčkome: u život.
 3. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
 4. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
 5. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
 6. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
 7. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
 8. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
 9. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 18

Sin-o gid ang Labaw sa Tanan?

1Sang sadto nga tion, nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot, “Sin-o gid bala ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Dios?”[a] Gintawag ni Jesus ang bata nga gamay kag ginpatindog niya sa ila tunga. Dayon nagsiling siya, “Sa pagkamatuod, kon indi kamo magbag-o kag mangin pareho sa magagmay nga mga bata, indi gid kamo masakop sa paghari sang Dios. Kay ang tawo nga nagapaubos pareho sa sini nga bata, amo ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Dios.

“Kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa bata nga pareho sini tungod sa akon,[b] nagabaton man sa akon. Pero ang bisan sin-o nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sining magagmay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa sa iya nga higtan ang iya liog sang galingan nga bato kag itagbong siya sa lawod.”

Mga Kabangdanan sang Pagpakasala

“Kaluluoy ang mga tawo diri sa kalibutan tungod sa mga butang nga mangin kabangdanan sang ila pagpakasala. Kon sa bagay ini nga mga butang nagaabot gid man. Pero kaluluoy gid ang tawo nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iya isigkatawo.

“Kon ang imo kamot ukon tiil amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, utda ina kag ipilak! Mas maayo pa nga isa lang ang imo kamot ukon tiil pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan sang sa duha ang imo kamot ukon tiil pero ipilak ka man lang sa kalayo nga wala sing katapusan. Kag kon ang imo mata amo ang kabangdanan sang imo pagpakasala, lukata ina kag ipilak! Mas maayo pa nga isa lang ang imo mata pero may kabuhi ka nga wala sing katapusan sang sa duha ang imo mata pero ipilak ka man lang sa kalayo sa impyerno.”

Ang Paanggid Parte sa Karnero nga Nadula

10 “Mag-andam kamo nga indi gid ninyo pagtamayon bisan ang isa sa sining magagmay nga mga bata. Kay ang matuod, ang mga anghel sang Dios nga nagabantay sa ila ara permi sa atubangan sang akon Amay sa langit. [11 Kay ako nga Anak sang Tawo nagkadto diri sa kalibutan sa pagluwas sa mga tawo nga nagkaladula tungod sa ila mga sala.]

12 “Kon ang isa ka tawo may 100 ka karnero kag nadula ang isa, ano bala ang iya himuon? Sigurado gid nga bayaan niya ang 99 nga nagahalab sa mga bukid kag pangitaon niya ang karnero nga nadula. 13 Kag kon iya ini makita malipay gid siya. Sa pagkamatuod, mas dako ang iya kalipay sa isa nga nadula nga iya nakita sang sa 99 nga wala nadula. 14 Amo man ina ang balatyagon sang inyo Amay sa langit. Indi gid niya luyag nga madula ang bisan isa lang ka gamay nga bata.”

Kon Nakasala sa Imo ang Kapareho Mo nga Tumuluo

15 “Kon ang imo kapareho nga tumuluo nakasala sa imo, kadtuan mo siya kag sugiran mo dayon sang iya ginhimo nga sala. Pero ini himuon mo nga kamohanon lang. Kon magpamati siya sa imo, magaayuhay kamo liwat, kag mapabalik mo siya sa Dios. 16 Pero kon indi siya magpamati sa imo, magdala ka sang isa ukon duha man ka tumuluo agod ‘ang akusasyon mapamatud-an sang duha ukon tatlo ka saksi,’[c] suno sa Kasulatan. 17 Pero kon indi pa gid siya magpamati sa ila, isugid ini sa iglesya. Kag kon indi pa gid siya magpamati sa ila, indi na ninyo siya pagsapaka kundi kabiga ninyo siya nga pareho sang mga tawo nga wala nakakilala sa Dios ukon pareho sang mga manugsukot sang buhis.”[d]

Ang Ginadumilian kag ang Ginatugutan

18 “Sa pagkamatuod, ang bisan ano nga indi ninyo pagtugutan diri sa kalibutan amo man ang indi pagtugutan sang Dios, kag ang bisan ano nga tugutan ninyo amo man ang tugutan sang Dios.[e]

19 “Kag luyag ko nga mahibaluan ninyo nga kon ang duha sa inyo diri sa kalibutan magkasugot parte sa bisan ano nga inyo pangayuon sa pangamuyo, himuon ina sa inyo sang akon Amay sa langit. 20 Kay kon diin ang duha ukon tatlo nga nagatipon tungod sa akon,[f] ako kaupod nila.”

Ang Paanggid Parte sa Suluguon nga Indi Magpatawad

21 Nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot, “Ginoo, kon ang akon utod[g] permi lang makasala sa akon, kapila ko gid bala siya patawaron? Kapito gid bala?” 22 Nagsabat si Jesus sa iya, “Indi lang kapito, kundi ka-77.[h] 23 Kay ang paghari sang Dios mapaanggid sa sini nga estorya: May isa ka hari nga nagahusay sang mga utang sang iya mga suluguon. 24 Samtang nagahusay siya sang ila mga utang, may gindala sa iya nga suluguon nga ang iya utang minilyon. 25 Tungod nga indi siya makabayad nagsugo ang hari nga ibaligya siya bilang ulipon pati ang iya asawa kag ang iya mga bata. Kag ibaligya man ang tanan niya nga pagkabutang agod mabayaran niya ang iya utang. 26 Ang ginhimo sang suluguon, nagluhod siya sa hari kag nagpakitluoy nga nagasiling, ‘Pasensyaha lang ako anay kay bayaran ko gid ikaw sang tanan!’ 27 Naluoy ang hari sa iya, gani ginpatawad siya kag wala na pagpabayara sang iya utang, kag ginpapauli siya.[i]

28 “Pagpauli sang ato nga suluguon, nasugata niya ang kapareho niya nga suluguon nga may utang sa iya nga gamay gid lang. Gindakop niya siya kag ginkuga dayon nga nagasiling, ‘Bayari ako sang imo utang!’ 29 Nagluhod sa iya ang iya kapareho nga suluguon nga nagapakitluoy, ‘Pasensyaha lang ako anay kay bayaran ko gid ikaw!’ 30 Pero wala gid siya nagpasugot. Ginpapriso gid niya ang suluguon nga ato hasta makabayad. 31 Pagkakita sadto sang iban pa gid nga mga suluguon naglain ang ila buot, gani nagkadto sila sa ila hari kag ginsugid ang parte sa natabo. 32 Ginpatawag sang hari ang suluguon kag nagsiling, ‘Masyado ka kalain nga suluguon. Ginpatawad ko ikaw sa imo utang sa akon tungod kay nagpakitluoy ka sa akon. 33 Ngaa bala wala mo pagkaluoyi ang imo kapareho nga suluguon pareho sang akon pagkaluoy sa imo?’ 34 Naakig gid ang hari sa iya, gani ginpapriso siya kag ginpasilutan hasta mabayaran ang tanan niya nga utang.” 35 Dayon nagsiling si Jesus sa ila, “Amo man ini ang himuon sa inyo sang akon Amay sa langit kon indi kamo magpatawad sa inyo kapareho sing tinagipusuon.”

Notas al pie

 1. 18:1 Dios: sa literal, langit. Amo man sa bersikulo 3, 4 kag 23. Tan-awa ang footnote sa 3:2.
 2. 18:5 tungod sa akon: sa literal, sa akon ngalan.
 3. 18:16 Deu. 19:15.
 4. 18:17 manugsukot sang buhis: ginakabig sila sang mga Judio nga mga makasasala.
 5. 18:18 indi pagtugutan sang Dios… tugutan sang Dios: Tan-awa ang footnote sa 16:19.
 6. 18:20 tungod sa akon: sa literal, sa akon ngalan.
 7. 18:21 utod: siguro ang buot silingon, kapareho nga tumuluo.
 8. 18:22 ka-77: ukon, ka-70 ka pito (70 x 7).
 9. 18:27 ginpapauli siya: ukon, ginhilway siya sa prisohan.