Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 6

Treba izbjegavati sudske parnice između kršćana

1Kako se neki od vas usuđuju s drugim kršćanima parničiti na svjetovnome sudu tražeći pravdu od nepravednih umjesto od svetih?

Zar ne znate da ćemo mi sveti jednoga dana suditi svijet? Pa ako ćete suditi svijetu, ne možete li sami presuđivati i o tim sitnicama?

Ne znate li da ćemo suditi anđelima? Morali biste stoga biti u stanju riješiti svagdašnje razmirice ovdje na zemlji.

A vi za svoje svagdašnje sporove uzimate suce izvana! Zašto ne uzmete za suca nekoga od najmanje cijenjenih u Crkvi?.

Kažem to da biste se postidjeli. Nema li u cijeloj Crkvi nikoga tko bi bio dovoljno mudar da presudi među braćom?

Umjesto toga jedan kršćanin[a] tuži drugoga - i to pred nevjernicima!

Nedostatak vam je već to što se uopće parničite. Zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?

Umjesto toga vi i sami nanosite nepravdu i varate - čak i vlastitu braću u Kristu!

Treba se kloniti bluda

Ne znate li da oni koji čine zlo neće baštiniti Božje kraljevstvo? Nemojte se zavaravati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni homoseksualci,

10 ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni varalice neće baštiniti Božjeg kraljevstva.

11 I neki od vas bili su takvi, ali sada ste oprani od grijeha i posvećeni. Opravdani ste pred Bogom zbog onoga što su Gospodin Isus Krist i Duh našega Boga učinili za vas.

12 Kaže se: 'Sve mi je dopušteno...' - ali sve mi ne služi na korist. 'Sve mi je dopušteno...' - ali ničemu neću robovati.

13 Kažete: 'Hrana je za trbuh, a trbuh za hranu.' Tako je, ali Bog će jednog dana i jedno i drugo uništiti. Naša tijela nisu stvorena za blud, nego da njima služite Gospodinu, i Gospodin se brine o njima.

14 Bog će uskrisiti naša tijela od mrtvih svojom veličanstvenom silom, baš kao što je i našega Gospodina podignuo od mrtvih.

15 Ne shvaćate li da su vaša tijela Kristovi udovi? Zar ćete dakle svoje tijelo, koje pripada Kristu, sjediniti s bludničinim? Nipošto!

16 Zar ne znate da muškarac koji se druži s bludnicom postaje s njom jedno tijelo? Jer u Svetome pismu piše: 'Njih će dvoje biti jedno tijelo.'[b]

17 A tko se združi s Gospodinom, postaje s njime jedan duh.

18 Bježite od bluda! Svaki drugi grijeh čovjek čini izvan tijela, a bludnik griješi protiv vlastitog tijela.

19 Ne shvaćate li da je vaše tijelo hram Svetoga Duha kojega vam je Bog dao i da on prebiva u vama? Vi ne pripadate sebi

20 jer je Bog za vas platio otkupninu. Zato svojim tijelom trebate proslavljati Boga.

Notas al pie

  1. Prva poslanica Korinćanima 6:6 U grčkome: brat.
  2. Prva poslanica Korinćanima 6:16 Postanak 2:24.

Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 6

Spory pred svetskými súdmi

1 Smutné je aj to, že svoje spory vybavujete pred svetskými súdmi. Nehanbíte sa?

Či vari kresťania, ktorým raz bude zverený súd nad celým svetom, nie sú schopní dohodnúť sa medzi sebou sami?

Neviete, že raz máte súdiť aj anjelov?

Čo sú proti tomu nejaké všedné záležitosti?

Hanbite sa, že vám to musím vyčítať. Či sa medzi vami nenájde ani jeden, kto by vás rozsúdil?

Ale brat s bratom sa súdia, a to pred neveriacimi!

Už to je zlé, že vôbec máte medzi sebou spory. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?

Ale namiesto toho sami krivdíte a spôsobujete škody, a to bratom!

Myslíte, že sa takíto kresťania dostanú do Božieho kráľovstva? Neklamte samých seba. Nijaký lakomec ani pôžitkár, ani cudzoložník či homosexuál,

10 ani zlodej, opilec a grobian nevkročia do Božieho kráľovstva!

11 Aj vy ste kedysi boli takí, ale zásluhou Ježiša Krista ste boli očistení, vyhlásení za bezúhonných a posvätení jeho Duchom.

Varovanie pred smilstvom

12 Kresťanstvo, to nie je nijaký zoznam toho, čo je a čo nie je dovolené. Nič sa nám nezakazuje, ale nie všetko je nám užitočné. Ku všetkému smieme pristupovať slobodne, ale nie tak, aby nás to napokon ovládlo.

13 Boh nám dal chuť na jedlo a žalúdok na prijímanie potravy, ale ani jedno, ani druhé tu nebude večne.

Smilstvo je však problém oveľa vážnejší. Telo nám nebolo dané na to, aby sme ho zneužívali, ale aby slúžilo Kristovi.

14 A tou istou mocou, ktorou vzkriesil Boh Krista, vzkriesi aj nás.

15 Vari neviete, že naše telá sú časťami tela Kristovho?

16 Ako by sme ho teda mohli spájať s predajnou ženou? Mojžiš hovorí, že dvaja sa stanú jedným telom". Či je mysliteľné a či si vôbec môžeme predstaviť jedno telo z takých rozdielnych zložiek?

17 My sa predsa máme usilovať o inú jednotu -- o duchovnú jednotu s Kristom!

18 Preto sa varujte smilstva! Ostatné priestupky sa netýkajú tela priamo, ale smilstvom sa previňujete proti vlastnému telu.

19 Pamätajte si, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý v ňom prebýva a ktorého vám dal Boh.

20 Nepatríte už sami sebe, boli ste kúpení, a to veľmi draho! Tak teda nech aj vaše telo je Bohu na česť!