Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 12

Darovi Duha

1A sad ću vam, draga braćo i sestre, nešto napisati o darovima koje daje Sveti Duh, da ne ostanete u neznanju.

Znate da ste, dok ste još bili pogani, bili zavedeni i da ste se zanosili nijemim idolima.

Zato želim da znate kako možete razaznati dolazi li što od Božjega Duha: Nitko pod djelovanjem Svetoga Duha ne može prokleti Isusa niti tko može reći: 'Isus je Gospodin' ako nije pod djelovanjem Svetoga Duha.

Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je.

Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti.

Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima.

Tko dobije objavu Svetoga Duha, dobio ju je za dobrobit cijele Crkve.

Zaista, jednome Sveti Duh daje da govori riječi mudrosti, a drugome taj isti Duh daje govoriti riječ znanja.

Jednima je u istome Duhu dana osobita vjera, a drugima moć da liječe bolesne.

10 Nekima se daje moć da čine čudesa, drugima da prorokuju. Nekima je opet dana sposobnost da razlikuju djeluje li Božji Duh ili koji drugi duh. Neki imaju sposobnost govoriti jezike koje ne poznaju, a neki dobivaju tumačenje tih poruka.

11 Samo je jedan Sveti Duh koji dijeli te darove. On jedini odlučuje koji će dar komu dati.

Brojni udovi jednoga Tijela

12 Kao što se ljudsko tijelo sastoji od mnogo dijelova, ali svi oni tvore cjelinu, tako je i s Kristovim tijelom.

13 Neki od nas su židovi, neki pogani, neki robovi, a neki slobodni ljudi. Ali svi smo kršteni u Kristovo tijelo jednim Duhom i svi smo napojeni tim istim Duhom.

14 Tijelo nema samo jedan ud, već mnogo udova.

15 Ako noga kaže: 'Ne pripadam tijelu jer nisam ruka

16 I ako uho kaže: 'Ne pripadam tijelu jer nisam oko

17 Kad bi nam se tijelo sastojalo samo od oka, kako bismo čuli? Da nam je cijelo tijelo samo veliko uho, kako bismo imali njuh?

18 Ali Bog je naša tijela načinio s mnogim udovima i sve ih je na tijelu razmjestio kako je htio.

19 Kad bi svi oni bili jedan ud, kakvo bi to bilo tijelo?

20 Ali udova je mnogo, a tijelo je jedno.

21 Ne može oko ruci, ili glava nogama, reći: 'Ne trebam te!'

22 Naprotiv, neki udovi koji se čine najslabijima zapravo su najpotrebniji.

23 One udove tijela koji nam se čine najnečasnijima okružujemo većim poštovanjem. Manje pristojne udove prikrivamo većom pristojnošću,

24 dok s pristojnima nije potrebno tako činiti. Ali Bog je sastavio naše tijelo tako da je posljednjem udu dao najviše časti

25 da u tijelu ne bude razdora, nego da se udovi brinu jedni za druge.

26 Ako jedan ud pati, trpe i ostali udovi; ako se jednomu iskazuje čast, svi se udovi tomu raduju.

27 Svi ste vi skupa Kristovo tijelo, a svatko je od vas zaseban i nuždan ud na njemu.

28 U Crkvi je Bog jedne postavio za apostole, druge za proroke, treće za učitelje, zatim neke da čine čudesa, nekima je dao dar iscjeljivanja, nekima dar pomaganja drugima, nekima dar upravljanja, a nekima da govore jezike koje nisu učili.

29 Zar su svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Zar su svi čudotvorci?

30 Ima li svatko dar iscjeljivanja? A dar govorenja jezicima koje nije učio? Može li svatko tumačiti poruke u tim jezicima?

31 Čeznite za višim darovima. A pokazat ću vam još uzvišeniji put.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 12

Духовные дары

1Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Всевышнего, не произнесёт проклятия против Исо, и никто не признает, что Исо есть Вечный Повелитель, если к этому его не побудит Святой Дух.

Есть различные дары, но все они от одного Духа. Есть разные служения, но все мы служим одному Повелителю. Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас.

В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух даёт мудрость; в словах другого тот же Дух даёт знание; кому-то тем же Духом даётся вера; кому-то – дары исцелений тем же Духом. 10 Одному – чудодейственные силы; другому – пророчество; третьему – способность различать духов; иному даны разные языки[a], а кому-то – способность толковать сказанное на этих языках. 11 Всё это – действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждого по Своему усмотрению.

Одно тело и много членов

12 Подобно тому как тело состоит из многих органов, составляющих в совокупности одно тело, так же и с телом Масеха. 13 Мы все погружены в одного Духа[b], и так стали одним телом, будь мы иудеи или греки, рабы или свободные, мы все напоены одним и тем же Духом. 14 Ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. 15 Представьте себе, что бы произошло, если бы нога вдруг сказала: «Я не принадлежу к телу, так как я не рука!» Конечно, она не перестала бы быть частью тела. 16 Или представьте себе, если бы ухо вдруг сказало: «Я не глаз, и поэтому я к телу не принадлежу!» Оно тоже не перестало бы быть частью тела. 17 Если бы всё тело состояло из одного глаза, то где был бы слух? Если бы всё тело состояло из уха, то где было бы обоняние? 18 Но Всевышний каждому органу определил своё назначение в теле, как Он Сам того пожелал. 19 Как тело могло бы существовать, если бы целиком состояло из одного органа? 20 Так что органов много, но все они составляют одно тело. 21 И глаз не может сказать руке: «Ты мне не нужна!» Голова не может сказать ногам: «Я в вас не нуждаюсь!» 22 Наоборот, те части тела, которые нам кажутся слабее других, на самом деле являются самыми необходимыми. 23 К тем частям тела, которые, по нашему мнению, не заслуживают такой уж большой чести, мы относимся с большей заботой, 24 и те органы, которые считаются неприличными, мы тщательнейшим образом прикрываем, тогда как приличные органы в этом не нуждаются. Но Всевышний Сам устроил тело таким образом и внушил нам, чтобы о самых «неблагородных» частях тела мы проявляли больше заботы, 25 чтобы в теле не было разделения, но чтобы все части тела проявляли одинаковую заботу друг о друге. 26 Если страдает один орган, то с ним страдают и все прочие, если прославляется один орган, с ним радуются и все остальные.

27 Итак, вы – тело Масеха, и каждый из вас – орган в Его теле. 28 Во вселенской общине верующих[c] Всевышний назначил одних быть посланниками Масеха, других – пророками, третьих – учителями. Он наделил некоторых силой совершать чудеса, других – дарами исцелений, одним дал дар помощи нуждающимся, другим – дар управления, а иным – разные языки. 29 Разве все посланники Масеха? Разве все пророки? Разве все учители? Разве все совершают чудеса? 30 Разве все имеют дары исцелений? Разве все говорят языками? Разве всем дано толковать эти языки? 31 Стремитесь иметь более важные дары!

Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь.

Notas al pie

  1. 1 Кор 12:10 То есть сверхъестественный дар говорения на языках, которые человек никогда не изучал.
  2. 1 Кор 12:13 Или: «омыты одним Духом».
  3. 1 Кор 12:28 Вселенская община верующих – имеется в виду совокупность всех последователей Исо Масеха: из всех народов и времён, ныне живые и уже умершие, пребывающие со Всевышним на небесах.