Knijga O Kristu

Prva poslanica Korinćanima 1

Božjoj Crkvi u Korintu, vama koje je Bog pozvao da budete njegov sveti narod. Posvetio vas je u Kristu Isusu, kao i sve ostale koji bilo gdje prizivlju ime njihova i našega Gospodina Isusa Krista.

Neka vam naš Bog Otac i Gospodin Isus Krist daju svoju milost i mir.

Pavao zahvaljuje Bogu

Uvijek zahvaljujem Bogu na milosti kojom vas je obdario sada kad pripadate Kristu Isusu.

U njemu ste obogaćeni u svemu - u svakovrsnoj riječi i spoznaji.

Svjedočanstvo o Kristu utvrdilo se među vama

pa sada ne oskudijevate ni u jednome duhovnom daru iščekujući povratak našega Gospodina Isusa Krista.

On će vas učiniti postojanima sve do konca i sačuvat će vas neporočnima sve do svojega povratka,

jer Bog vjerno ispunjava obećanja, a on vas je sam pozvao da imate zajedništvo s našim Gospodinom Isusom Kristom.

Podjele u Crkvi

10 Draga braćo i sestre, zaklinjem vas imenom našega Gospodina Isusa Krista da se prestanete međusobno prepirati. Neka među vama vlada sloga i neka ne bude razdora u Crkvi. Molim vas da budete jedinstveni u mislima i u osjećajima.

11 Klojini su mi ukućani rekli da se međusobno prepirete.

12 Neki od vas, naime, kažu: 'Ja sam Pavlov sljedbenik

13 Zar je Krist razdijeljen? Jesam li ja, Pavao, raspet za vas? Je li tko od vas kršten u Pavlovo ime?

14 Hvala Bogu što ja nisam krstio nikoga od vas osim Krispa i Gaja

15 da sada nitko ne može reći kako je kršten u moje ime.

16 A da, krstio sam i Stefanine ukućane. Ne sjećam se da sam osim njih ikoga više krstio.

17 Jer Krist me nije poslao krstiti, nego propovijedati Radosnu vijest, i to ne mudrim riječima da Kristov križ ne izgubi snagu.

Božja mudrost

18 Govor o križu zvuči kao ludost onima koji su na putu propasti, ali mi koji smo spašeni prepoznajemo u toj poruci Božju silu.

19 U Svetome pismu stoji da je Bog rekao:
    'Učinit ću da propadne mudrost mudraca
    i da se pomrači umnost umnika.'[a]

20 Ali što je s učenim glavama, s ljudima vičnim raspravama, znanstvenicima? Bog je učinio da se njihova mudrost čini beskorisnom ludošću.

21 Bog je u svojoj mudrosti znao da ga svijet nikada neće pronaći ljudskom mudrošću, pa je odlučio one koji vjeruju spasiti ludošću propovijedanja.

22 U taj Božji način spasenja židovi odbijaju povjerovati jer za dokaz traže znak s neba, a Grci zato što vjeruju samo u ono što ne proturječi njihovoj vlastitoj mudrosti.

23 Zato naše propovijedanje raspetoga Krista židove sablažnjava, a pogani ga smatraju ludošću.

24 Ali onima koje je Bog pozvao na spasenje, i židovima i poganima, Krist je Božja sila i Božja mudrost.

25 Taj 'budalast' Božji plan mnogo je mudriji od najmudrijih ljudskih planova, a Božja je 'slabost' mnogo jača od najjače ljudske snage.

26 Možete vidjeti, draga braćo, kako među vama koji ste izabrani nema mnogo onih koji ste po tjelesnom podrijetlu mudri, moćni ili plemenita roda.

27 Bog je, naprotiv, izabrao one koje svijet smatra budalastima da posrami njegove mudrace, i slabe u očima svijeta da posrami njegove moćnike.

28 Ono što je neplemenito i prezreno u očima svijeta, pa čak i ono čega nema, Bog je izabrao da obezvrijedi ono što svijet smatra vrijednim,

29 zato da se nijedan smrtnik ne može hvaliti pred Bogom.

30 Sam vam je Bog omogućio da budete u Kristu Isusu. Za našu je dobrobit Bog učinio Krista mudrošću. On nas opravdava pred Bogom. Čini nas svetima. Otkupio nas je.

31 Kao što piše u Svetome pismu:
    'Ako se tko želi hvaliti, neka se hvali jedino time što je Gospodin učinio.'[b]

Notas al pie

 1. Prva poslanica Korinćanima 1:19 Izaija 29:14.
 2. Prva poslanica Korinćanima 1:31 Vidjeti: Jeremija 9:24.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 1

Приветствия

1От Павлуса, призванного быть посланником Исо Масеха[a] по воле Всевышнего, и от брата Сосфена[b].

Коринфской общине верующих, принадлежащей Всевышнему, – освящённым в единении с Исо Масехом, призванным быть Его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Повелителя Исо Масеха – Повелителя их и нашего.

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность

Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Исо Масеха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всём: и во всяком слове, и во всяком познании,[d] так как наше свидетельство о Масехе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждёте явления нашего Повелителя Исо Масеха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего Вечного Повелителя Исо Масеха вам оказаться непорочными. Верен Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его (вечным) Сыном[e] Исо Масехом, нашим Повелителем!

Разделения в общине верующих

10 Я умоляю вас, братья, во имя нашего Повелителя Исо Масеха, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12 Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Павлуса», другие: «Я – Аполлоса[f]», третьи: «Я – Кифы[g]», четвёртые: «А я – сторонник Масеха». 13 Неужели Масех разделился? Или, может, это Павлус был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду[h] в знак единения с Павлусом[i]? Нет! 14 Хвала Всевышнему, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа[j] и Гая[k], 15 так что никто из вас не может сказать, что он прошёл этот обряд в знак единения со мной[l]. 16 Да, ещё я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном[m] и домашними его, а больше не помню, чтобы я ещё над кем-либо совершил этот обряд. 17 Ведь Масех послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масеха на кресте потеряла бы своё значение.

Мудрость мира – безумие пред Всевышним

18 Те, кто идёт к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масеха на кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Всевышнего. 19 Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,
    и разум разумных Я отвергну»[n].

20 Где мудрец? Где учитель Таврота? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Всевышнему было угодно спасти[o] тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой Вести. 22 Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Масеха – для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. 24 Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масех – это сила и мудрость Всевышнего! 25 Ведь то, что кажется глупостью Всевышнего, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Всевышнего – куда сильнее человеческой силы.

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Всевышний. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? 27 Но Всевышний избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. 28 Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исо Масехом, Который стал для нас мудростью Всевышнего, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[p].

Notas al pie

 1. 1 Кор 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1 Кор 1:1 Сосфен – см. Деян. 18:17.
 3. 1 Кор 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 4. 1 Кор 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
 5. 1 Кор 1:9 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1 Кор 1:12 Аполлос – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
 7. 1 Кор 1:12 Кифа – т. е. Петрус, посланник Масеха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петрус (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 8. 1 Кор 1:13 Или: «обряд омовения»; также в ст. 16 и 17. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха.
 9. 1 Кор 1:13 Букв.: «во имя Павлуса».
 10. 1 Кор 1:14 Крисп – см. Деян. 18:8.
 11. 1 Кор 1:14 Гай – см. Рим. 16:23.
 12. 1 Кор 1:15 Букв.: «во имя моё».
 13. 1 Кор 1:16 Стефан – см. 16:15, 17.
 14. 1 Кор 1:19 Ис. 29:14.
 15. 1 Кор 1:21 Спасти – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).
 16. 1 Кор 1:31 Иер. 9:24.