Knijga O Kristu

Prva Ivanova poslanica 4

Prepoznavanje lažnih proroka

1Dragi moji, ne vjerujte svakome tko tvrdi da govori od Duha. Iskušajte ih da vidite dolazi li njihov duh od Boga. Jer u svijetu je mnogo lažnih proroka.

Po ovomu ćete poznati Božjega Duha: svaki prorok koji priznaje da je Isus Krist došao u ljudskome tijelu, ima Božjega Duha.

Ali tko god ne priznaje takvog Isusa, nije od Boga. U njemu je duh Antikrista o kojemu ste čuli da dolazi i koji je već u svijetu.

Vi, draga moja djeco, pripadate Bogu i takve ste već pobijedili jer je onaj koji je u vama jači nego onaj koji je u svijetu.

Oni pripadaju ovome svijetu; zato i govore njegovim jezikom i svijet ih sluša.

Mi pripadamo Bogu; zato nas i slušaju oni koji Boga poznaju. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tomu ćemo znati ima li tko Duha istine ili duha prijevare.

život u ljubavi

Volimo jedni druge, dragi moji, jer ljubav dolazi od Boga. Svaki koji voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.

Tko ne voli, nije upoznao Boga jer Bog je ljubav.

Bog je svoju ljubav prema nama iskazao tako što je poslao svojega jedinorođenog Sina na svijet da po njemu imamo vječni život.

10 To je prava ljubav. Mi nismo voljeli Boga, ali je on volio nas i poslao je svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.

11 Budući da je on toliko volio nas, dragi moji, i mi moramo voljeti jedni druge.

12 Boga nitko nikada nije vidio, ali ako volimo jedni druge, Bog živi u nama i njegova je ljubav u nama potpuna.

13 Da mi živimo u njemu i on u nama, znamo po tomu što nam je dao od svojega Duha.

14 Osim toga, vidjeli smo vlastitim očima i sada svjedočimo da je Otac poslao svojega Sina da bude Spasitelj svijeta.

15 Tko priznaje da je Isus Božji Sin, Bog živi u njemu i on živi u Bogu.

16 Upoznali smo Božju ljubav prema nama i pouzdali se u nju.Bog je ljubav; tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog živi u njemu.

17 Kako živimo u Bogu, naša ljubav postaje sve savršenijom. Zato se na Dan suda nećemo bojati, već ćemo pred njega stati s pouzdanjem jer smo mi poput Krista u ovomu svijetu.

18 U ljubavi nema straha jer savršena ljubav izgoni svaki strah. Bojimo li se, to je zbog straha od kazne, što pokazuje da njegova ljubav u nama nije savršena.

19 Mi volimo zato što je on nas prvi volio.

20 Kaže li tko: 'Ja volim Boga

21 A Bog nam je zapovjedio da moramo voljeti ne samo njega već i svoju braću i sestre.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Ин 4

Об истинном Духе и ложном духе

1Дорогие, не каждому духу верьте, но проверяйте, от Всевышнего ли эти духи, потому что много лжепророков вышло в мир. Вы можете распознать Духа Всевышнего так: Дух, признающий, что Исо Масех пришёл в человеческом теле, – это Дух от Всевышнего. Но дух, не признающий Исо, – не от Всевышнего.[a] Это дух врага Масеха, о котором вы слышали, что он придёт, и он уже есть в мире.

Дети, вы от Всевышнего, и вы победили этих лжепророков, потому что Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира и поэтому говорят так, как говорят в мире, и мир слушает их. Но мы от Всевышнего, и кто знает Всевышнего, тот нас слушает, кто же не от Всевышнего, тот не слушает нас. Так мы распознаем Духа истины и духа лжи.

Всевышний есть любовь

Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь – от Всевышнего, и каждый, кто любит, рождён от Всевышнего и знает Всевышнего. Кто не любит, тот не знает Всевышнего, потому что Всевышний есть любовь! Всевышний проявил Свою любовь к нам в том, что послал в мир Своего единственного Сына[b], чтобы мы через Него получили жизнь. 10 Любовь заключается не в том, что мы полюбили Всевышнего, но в том, что Всевышний полюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. 11 Дорогие, если Всевышний нас так любит, то и мы должны любить друг друга. 12 Всевышнего никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живёт Сам Всевышний и Его любовь в нас совершенна.

13 Он дал нам от Своего Духа, и поэтому мы знаем, что мы в Нём, а Он в нас. 14 Мы сами видели и свидетельствуем, что Небесный Отец послал Сына быть Спасителем мира. 15 Кто признаёт Исо как (вечного) Сына Всевышнего, в том пребывает Всевышний, и сам этот человек – во Всевышнем. 16 Мы узнали и поверили, что Всевышний нас любит.

Всевышний есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает во Всевышнем, и Всевышний пребывает в нём. 17 Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы можем со всей уверенностью встречать Судный день, потому что каков Масех, таковы и мы в этом мире. 18 В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его, потому что страх связан с наказанием, и кто боится, тот ещё не достиг совершенства в любви.

19 Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. 20 Кто говорит: «Я люблю Всевышнего», но ненавидит своего брата, тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Всевышнего, Которого не видел. 21 И вот повеление, которое Он нам оставил: «Кто любит Всевышнего, тот должен любить и своего брата».

Notas al pie

  1. 1 Ин 4:3 См. статью «гностицизм» в пояснительном словаре.
  2. 1 Ин 4:9 См. сноску на 1:3.