Knijga O Kristu

Poslanica Hebrejima 8

Krist je naš Veliki svećenik

1Glavno je ovo: imamo Velikoga svećenika koji sjedi na mjestu najviše časti u nebu, zdesna Bogu.

On je bogoslužnik u svetome šatoru, na pravome mjestu bogoslužja koje nisu načinile ljudske ruke, nego Bog.

A kako svaki veliki svećenik treba prinositi darove i žrtve, i naš Veliki svećenik trebao je nešto prinijeti.

Da je on na zemlji, ne bi ni bio svećenik jer već postoje oni koji prema Mojsijevu zakonu prinose darove.

Oni služe na mjestu bogoslužja koje je samo slika, samo sjena onoga nebeskoga. Jer kad se Mojsije spremao napraviti Šator, Bog ga je upozorio: 'Pazi! Načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori.'[a]

Ali naš je Veliki svećenik dobio uzvišenije bogoslužje od onih koji služe pod starim Zakonom jer je on posrednik boljega saveza s Bogom, ozakonjenoga na boljim obećanjima.

Da je stari savez bio besprijekoran, ne bi ga trebalo zamijeniti drugim.

Ali sam mu je Bog našao zamjerku. Rekao je, naime:
    'Doći će dan, veli Gospodin,
            kad ću sklopiti novi savez
            s narodom Izraela i Jude.

Taj savez neće biti poput onoga
    što sam ga sklopio s njihovim precima
            kad sam ih uzeo za ruku
            i izveo ih iz egipatske zemlje.
    Nisu ostali vjerni mojem savezu
            i zato sam im okrenuo leđa.

10 Ali učinit ću novi savez
    s izraelskim narodom
            tog dana:
    stavit ću svoje zakone u njihovu pamet
            da ih mogu razumjeti,
    i upisat ću ih u njihova srca
            da ih mogu poštivati.
    Ja ću biti njihov Bog,
            a oni moj narod.

11 I neće više morati učiti svoje susjede
    niti svoju obitelj govoreći: "Spoznaj Gospodina!'
    Svi će me, od najmanjega do najvećega,
            već poznavati.

12 Oprostit ću njihova bezakonja
    i nikada se više neću sjećati njihovih grijeha.'[b]

13 To što Bog govori o novome savezu znači da je onaj prvi zastario. On je dakle blizu nestanka.

Notas al pie

  1. Poslanica Hebrejima 8:5 Izlazak 25:40; 26:30.
  2. Poslanica Hebrejima 8:12 Jeremija 31:31-34.

Ang Pulong Sa Dios

Hebreohanon 8

Si Jesus mao ang Atong Pangulong Pari

1Mao kini ang buot namong ipasabot sa among ginasulti: kita karon may pangulo na nga pari nga atua didto nagalingkod sa tuo sa trono sa Makagagahom nga Dios sa langit. 2-3 Nagaalagad siya isip pangulong pari didto sa Labing Balaan gayod nga Lugar. Dili tawo ang nagbuhat niana nga lugar kondili ang Ginoo gayod. Ang kada pangulong pari ginapili nga maghalad ngadto sa Dios ug mga halad nga mga mananap ug uban pa nga mga halad. Busa ang atong pangulong pari kinahanglan nga aduna usab siyay ihalad. Kon dinhi pa siya sa yuta, dili gayod siya mahimong pari tungod kay sukad pa kaniadto may mga pari na dinhi nga nagahalad pinasikad sa Kasugoan. Ang ilang gibuhat nga mga paghalad hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay niadtong ipatindog na ni Moises ang tolda nga simbahan miingon ang Dios kaniya, “kinahanglan nga himuon mo ang sama sa akong gipakita kanimo didto sa bukid.”[a] Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton niadtong mga pari. Ug ang bag-o nga kasabotan karon nga iyang gipatigayon labi pang maayo kon itandi sa una nga kasabotan. Tungod kay ang bag-o nga kasabotan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios.

Kon walay kulang ang una nga kasabotan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. Apan nakita sa Dios ang kakulangon sa mga tawo nga nagsunod niadtong nauna nga kasabotan. Busa miingon siya,

“Moabot ang adlaw nga maghimo ako ug bag-o nga kasabotan sa mga taga-Israel ug sa mga taga-Juda,
ug kini dili na sama niadtong kasabotan nga akong gihatag sa ilang mga katigulangan kaniadto sa dihang giagak ko sila pagawas sa Ehipto.
Wala nila tumana ang unang kasabotan nga gihatag ko kanila.
Mao nga gipasagdan ko na lang sila.”
10 Miingon usab ang Ginoo,
“Ang bag-o nga kasabotan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini: Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan, ug itisok ko kini sa ilang kasingkasing.
Mahimo ako nga ilang Dios, ug mahimo sila nga akong katawhan.
11 Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ‘Ilha ang Ginoo.’
Tungod kay silang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.
12 Kay pasayloon ko sila sa ilang mga daotan nga binuhatan, ug dili ko na hinumdoman pa ang ilang mga sala.”[b]

13 Ug tungod kay nag-ingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabotan, klaro nga ang una nga kasabotan karaan na, ug ang karaan dili na magamit ug mahanaw lang.

Notas al pie

  1. Hebreohanon 8:5 Tan-awa usab ang Exo. 25:40.
  2. Hebreohanon 8:12 Tan-awa usab ang Jer. 31:31-34.