Knijga O Kristu

Otkrivenje 7:1-17

Bog će sačuvati svoj narod

1Ugledam zatim četiri anđela kako stoje na četirima krajevima zemlje zadržavajući četiri vjetra da ne zapušu ni zemljom, ni morem, ni kojim drvetom. 2Ugledam zatim još jednog anđela kako dolazi s istoka noseći pečat živoga Boga. On glasno dovikne četvorici anđela koji su dobili vlast da naude zemlji i moru: 3“Čekajte! Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne stavimo pečat na čelo slugama našega Boga!”

4Čuo sam koliko ih je opečaćeno: sto četrdeset četiri tisuće iz svih dvanaest izraelskih plemena:

5iz Judina plemena dvanaest tisuća,

iz Rubenova plemena dvanaest tisuća,

iz Gadova plemena dvanaest tisuća,

6iz Ašerova plemena dvanaest tisuća,

iz Naftalijeva plemena dvanaest tisuća,

iz Manašeova plemena dvanaest tisuća,

7iz Šimunova plemena dvanaest tisuća,

iz Levijeva plemena dvanaest tisuća,

iz Jisakarova plemena dvanaest tisuća,

8iz Zebulonova plemena dvanaest tisuća,

iz Josipova plemena dvanaest tisuća

i iz Benjaminova dvanaest tisuća.

Slavljenje golemog mnoštva

9Ugledam zatim veliko, neizbrojivo mnoštvo iz svakoga naroda i plemena, puka i jezika, kako stoji ispred prijestolja i ispred Jaganjca u bijelim haljinama, s palmama u rukama. 10Glasno viču: “Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Jaganjca!”

11Svi anđeli koji su stajali oko prijestolja, starješina i četiriju bića padnu ničice pred prijestoljem, licem prema zemlji, 12te se poklone Bogu govoreći:

“Amen! Blagoslov i slava,

i mudrost,

i hvala i čast,

i moć i sila

pripadaju našemu Bogu

u vijeke vjekova. Amen.”

13Jedan od starješina me upita: “Znaš li tko su ti odjeveni u bijele haljine i odakle dolaze?”

14“Ne znam, gospodine”, odgovorim. “Ti znaš.”

“To su oni koji dolaze iz velike nevolje. Oprali su svoje haljine u Jaganjčevoj krvi i ubijelili ih. 15Zato stoje pred Božjim prijestoljem i danonoćno mu služe u hramu. Onaj koji sjedi na prijestolju živjet će s njima i zakriliti ih. 16Nikad više neće biti gladni ni žedni, neće ih više moriti sunce ni žega. 17Jer Jaganjac koji stoji ispred prijestolja bit će im Pastir. Vodit će ih na izvore vode života. Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju.”

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Apocalipsis 7:1-17

Los 144.000 sellados

1Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los cuatro vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. 2Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: 3«¡No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios!» 4Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel.

5De la tribu de Judá fueron sellados doce mil;

de la tribu de Rubén, doce mil;

de la tribu de Gad, doce mil;

6de la tribu de Aser, doce mil;

de la tribu de Neftalí, doce mil;

de la tribu de Manasés, doce mil;

7de la tribu de Simeón, doce mil;

de la tribu de Leví, doce mil;

de la tribu de Isacar, doce mil;

8de la tribu de Zabulón, doce mil;

de la tribu de José, doce mil;

de la tribu de Benjamín, doce mil.

La gran multitud con túnicas blancas

9Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. 10Gritaban a gran voz:

«¡La salvación viene de nuestro Dios,

que está sentado en el trono,

y del Cordero!»

11Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios 12diciendo:

«¡Amén!

La alabanza, la gloria,

la sabiduría, la acción de gracias,

la honra, el poder y la fortaleza

son de nuestro Dios por los siglos de los siglos.

¡Amén!»

13Entonces uno de los ancianos me preguntó:

―Esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen?

14―Eso tú lo sabes, mi señor —respondí.

Él me dijo:

―Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación;

han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero.

15Por eso están delante del trono de Dios,

y día y noche le sirven en su templo;

y el que está sentado en el trono

les dará refugio en su santuario.7:15 les dará … santuario. Lit. extenderá su tienda sobre ellos.

16Ya no sufrirán hambre ni sed.

No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador.

17Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará

y los guiará a fuentes de agua viva;

y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.