Knijga O Kristu

Otkrivenje 2:1-29

Poruka Crkvi u Efezu

1Anđelu2:1 Ili: glasniku. Crkve u Efezu napiši:

‘Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji hodi između sedam zlatnih svijećnjaka: 2Znam za tvoja dobra djela. Vidio sam tvoj trud i postojanost. Ne podnosiš opake. Iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i otkrio da su lažljivci. 3Strpljivo si za mene trpio i nisi posustao.

4Ali imam i prigovor na tebe. Napustio si prvu ljubav: ne voliš me i ne volite se međusobno žarko kao u početku! 5Prisjeti se dakle kako si volio u početku i pogledaj na što si spao! Obrati se ponovno k meni i čini opet kao u početku. Ne učiniš li to, doći ću i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova mjesta među crkvama. 6Ali dobro je što mrziš djela pokvarenih nikolaita jednako kao i ja.

7Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svakome tko pobijedi dat ću da jede sa stabla života u Božjemu raju.’

Poruka Crkvi u Smirni

8Anđelu Crkve u Smirni napiši:

‘Ovo govori Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio: 9Znam za tvoje patnje i tvoje siromaštvo—ali bogat si! Trpiš pogrde od onih koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu. Sotonina su sinagoga! 10Ne boj se onoga što ćete pretrpjeti. Đavao će neke od vas baciti u tamnici da vas iskuša. Trpjet ćete nevolju deset dana. Ostanite vjerni i kad se suočite sa smrću pa ću vam dati vijenac života.

11Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Nikome tko pobijedi neće nauditi druga smrt!’

Poruka Crkvi u Pergamu

12Anđelu Crkve u Pergamu napiši:

‘Ovo je poruka od onoga koji ima oštar dvosjekli mač: 13Znam da živiš u gradu u kojemu je Sotonino prijestolje, a ipak si ostao vjeran mojemu imenu. Nisi zanijekao vjeru u mene ni onda kad su kod vas, gdje Sotona prebiva, ubili mojega vjernog svjedoka Antipu.

14Ali imam ti ponešto prigovoriti. Trpiš ondje neke ljude nalik Bileamu, koji je poučio Balaka da izraelskome narodu postavi stupicu pa ih je naučio da blaguju meso žrtvovano idolima i odaju se bludu. 15Tako i ti u svojoj sredini imaš takvih koji slijede nikolaitsko učenje i počinjaju iste grijehe. 16Obrati se zato ili ću ubrzo doći k tebi i boriti se protiv njih mačem svojih usta.

17Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svaki koji pobijedi jest će manu skrivenu i dat ću mu bijel kamen na kojemu će pisati njegovo novo ime, koje ne zna nitko osim onoga koji ga prima.’

Poruka Crkvi u Tijatiri

18Anđelu Crkve u Tijatiri napiši:

‘Ovo govori Božji Sin, čije su oči poput ognjenog plamena a noge poput ulaštene mjedi: 19Znam za tvoja dobra djela, za tvoju ljubav i vjeru, služenje i postojanost. Znam i da si u tomu sve revniji.

20Ali imam i prigovor na tebe: dopuštaš onoj ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, da moje sluge odvlači na stranputicu te se odaju bludu, štuju idole i jedu meso njima žrtvovano. 21Dao sam joj vremena da se pokaje i obrati od svojega bluda, ali nije htjela. 22Bacit ću je zato na postelju, a i svi koji s njome bludno griješe mnogo će trpjeti ne odvrate li se od zlih djela. 23I djeca će joj umrijeti. Sve će crkve znati da sam ja onaj koji ispituje misli i nakane2:23 U grčkome: bubrege i srca. svakoga čovjeka. Svakome ću dati što zaslužuje.

24A od vas ostalih u Tijatiri, koji ne slijedite to lažno učenje (“duboke istine”, kako nazivaju te sotonske dubine), tražim samo 25da se čvrsto držite onoga što znate dok ne dođem.

26Svakome tko pobijedi, tko do konca bude vršio što mu kažem, dat ću vlast nad narodima. 27Vladat će nad njima željeznom palicom i razbijati ih kao glineno posuđe 28istom vlašću koju je meni dao moj Otac. Dat ću im i zvijezdu Danicu.

29Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’

New Russian Translation

Откровение 2:1-29

Церкви в Эфесе

1– Ангелу2:1 Или: «вестнику»; также в ст. 2:8, 12, 18; 3:1, 7, 14. церкви в Эфесе напиши:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звезд и Ходящий среди семи золотых светильников:

2Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы. 3Я знаю, что ты стоек, что ради Моего имени перенес трудности и не изнемог.

4Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. 5Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. 6Однако ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов2:6 Николаиты – группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность., которые и Я ненавижу.

7У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растет в Божьем рае!»

Церкви в Смирне

8– Ангелу церкви в Смирне напиши:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

9Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему вторая смерть2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8). не причинит вреда!»

Церкви в Пергаме

12– Ангелу церкви в Пергаме напиши:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.: 13Я знаю, что ты живешь там, где трон сатаны2:13 Трон сатаны – город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.. Но, невзирая на это, ты верен Моему имени. Ты не отрекся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоем городе, где живет сатана.

14Тем не менее, Мне есть что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в свое время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Израиля на грех, побудив их есть пищу, принесенную в жертву идолам, и жить развратной жизнью2:14 См. Чис. 25:1-2; 31:16.. 15Так и у тебя тоже есть приверженцы учения николаитов. 16Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам. Побеждающего Я угощу сокровенной манной2:17 Манна – переводится как «Что это?» – название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Бог кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16). и дам ему белый камень2:17 Белый камень – по всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Бога. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров., на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Церкви в Фиатире

18– Ангелу церкви в Фиатире напиши:

«Так говорит Сын Божий, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как отполированная бронза:

19Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твое служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20Тем не менее, вот что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезавель2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Эта женщина, конечно же, не была той царицей, о которой мы читаем в 3 Цар. и в 4 Цар., но ее дела и учение были на удивление схожи с тем, что делала та древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезавель носило символический характер., которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесенную в жертву идолам. 21Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. 22Поэтому Я брошу ее на ложе, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли ее путем. 23Я поражу ее детей смертью, и все церкви узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует ее учению и не узнал так называемых „глубин сатанинских“: больше Я не буду обременять вас ничем, 25но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами2:26 Ср. 20:4., 27как Я Сам получил ее от Моего Отца, и

„он будет править ими железным скипетром;

как сосуды глиняные, они сокрушатся“2:26-27 См. Пс. 2:8-9..

28Побеждающему Я дам утреннюю звезду2:28 Утренняя звезда – существует множество толкований: 1) утренняя звезда – это Сам Иисус Христос (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придет за своими; 2) в вечности верующие в Иисуса будут иметь великую славу (см. Дан. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Христа (см. Чис. 24:14-20); и др..

29У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам».