Knijga O Kristu

Otkrivenje 2:1-29

Poruka Crkvi u Efezu

1Anđelu2:1 Ili: glasniku. Crkve u Efezu napiši:

‘Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji hodi između sedam zlatnih svijećnjaka: 2Znam za tvoja dobra djela. Vidio sam tvoj trud i postojanost. Ne podnosiš opake. Iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i otkrio da su lažljivci. 3Strpljivo si za mene trpio i nisi posustao.

4Ali imam i prigovor na tebe. Napustio si prvu ljubav: ne voliš me i ne volite se međusobno žarko kao u početku! 5Prisjeti se dakle kako si volio u početku i pogledaj na što si spao! Obrati se ponovno k meni i čini opet kao u početku. Ne učiniš li to, doći ću i ukloniti tvoj svijećnjak s njegova mjesta među crkvama. 6Ali dobro je što mrziš djela pokvarenih nikolaita jednako kao i ja.

7Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svakome tko pobijedi dat ću da jede sa stabla života u Božjemu raju.’

Poruka Crkvi u Smirni

8Anđelu Crkve u Smirni napiši:

‘Ovo govori Prvi i Posljednji, koji je bio mrtav i oživio: 9Znam za tvoje patnje i tvoje siromaštvo—ali bogat si! Trpiš pogrde od onih koji sebe nazivaju Židovima, ali to nisu. Sotonina su sinagoga! 10Ne boj se onoga što ćete pretrpjeti. Đavao će neke od vas baciti u tamnici da vas iskuša. Trpjet ćete nevolju deset dana. Ostanite vjerni i kad se suočite sa smrću pa ću vam dati vijenac života.

11Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Nikome tko pobijedi neće nauditi druga smrt!’

Poruka Crkvi u Pergamu

12Anđelu Crkve u Pergamu napiši:

‘Ovo je poruka od onoga koji ima oštar dvosjekli mač: 13Znam da živiš u gradu u kojemu je Sotonino prijestolje, a ipak si ostao vjeran mojemu imenu. Nisi zanijekao vjeru u mene ni onda kad su kod vas, gdje Sotona prebiva, ubili mojega vjernog svjedoka Antipu.

14Ali imam ti ponešto prigovoriti. Trpiš ondje neke ljude nalik Bileamu, koji je poučio Balaka da izraelskome narodu postavi stupicu pa ih je naučio da blaguju meso žrtvovano idolima i odaju se bludu. 15Tako i ti u svojoj sredini imaš takvih koji slijede nikolaitsko učenje i počinjaju iste grijehe. 16Obrati se zato ili ću ubrzo doći k tebi i boriti se protiv njih mačem svojih usta.

17Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama! Svaki koji pobijedi jest će manu skrivenu i dat ću mu bijel kamen na kojemu će pisati njegovo novo ime, koje ne zna nitko osim onoga koji ga prima.’

Poruka Crkvi u Tijatiri

18Anđelu Crkve u Tijatiri napiši:

‘Ovo govori Božji Sin, čije su oči poput ognjenog plamena a noge poput ulaštene mjedi: 19Znam za tvoja dobra djela, za tvoju ljubav i vjeru, služenje i postojanost. Znam i da si u tomu sve revniji.

20Ali imam i prigovor na tebe: dopuštaš onoj ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, da moje sluge odvlači na stranputicu te se odaju bludu, štuju idole i jedu meso njima žrtvovano. 21Dao sam joj vremena da se pokaje i obrati od svojega bluda, ali nije htjela. 22Bacit ću je zato na postelju, a i svi koji s njome bludno griješe mnogo će trpjeti ne odvrate li se od zlih djela. 23I djeca će joj umrijeti. Sve će crkve znati da sam ja onaj koji ispituje misli i nakane2:23 U grčkome: bubrege i srca. svakoga čovjeka. Svakome ću dati što zaslužuje.

24A od vas ostalih u Tijatiri, koji ne slijedite to lažno učenje (“duboke istine”, kako nazivaju te sotonske dubine), tražim samo 25da se čvrsto držite onoga što znate dok ne dođem.

26Svakome tko pobijedi, tko do konca bude vršio što mu kažem, dat ću vlast nad narodima. 27Vladat će nad njima željeznom palicom i razbijati ih kao glineno posuđe 28istom vlašću koju je meni dao moj Otac. Dat ću im i zvijezdu Danicu.

29Slušajte, kad već imate uši, što Duh govori crkvama!’

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 2:1-29

Éfeso crijcunataca: ‘Punta cʼuyaiman tigraichij’ nishcami

1Efesopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai canchis luźerocunata alli lado maquipi Charicujca, canchis curi candelerocunapaj chaupipi Puricujca cashnami nin: 2“Ñucaca, can tucui imalla ruracujtapish, shaicuita imallata ruracujtapish, mana pʼiñarij alli shungu cajtapish yachanimi. Shinallataj millaicunata can mana ricunachishcatapish yachanimi. ‘Huillagrichun mingashcacunami canchij’ nijcuna imalla ruracushcata ricushpaca, llullacunalla cashcatami ricushcangui. Chaitapish yachanimi. 3Canca, achca llaquicuna shamujpipish, mana pʼiñarishpa alli shunguhuan aparcanguillami. Ñucata cʼuyashcamantaca, shaicuita imata ruracushpapish, mana shaicushpa saquircanguichu.

4Chashna cajpipish, canpica caitamari mana allita ricuni: Ña mana punta cʼuyaita shina charinguichu. 5Chaimanta cunanca, maimanta urmashcata yuyarishpa cutiri. Callaripi rurashca shinallataj rurashpa cati. Mana Diospajman cutirijpica, utca cambajman shamushpa, cambaj candelerotaca pai tiyacunmanta anchuchishami. 6Chashna cashpapish, nicolaitacuna millaita rurashcata millanachishpaca, allitamari ruracungui. Ñucapish paicuna ruracushcataca millanimi.

7Maijanpish rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajmanca, ñucaca Taita Diospaj Paraíso chaupipi caj, causaita cuj yuramantamari carasha” ninmi.

nishpa quillcai.

Esmirna crijcunamanca: ‘Coronatami cusha’ nishcami

8Esmirnapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Callarichijpish, Tucurichijpish, huañushpapish Causarijca, cashnami nin: 9“Ñucaca, can imalla ruracushcatapish, llaquicunata apacushcatapish, huajcha cashcatapish yachanimi. ¡Chashna cashpapish, canca achcata charijmari cangui! ‘Judiocunami canchij’ nijcuna ñucata cʼamishcatapish yachanimi. Paicunaca, mana judiocunatajchu, ashtahuanpish Satanaspaj tandanacuna huasillamari. 10Ama manchaichu, sinchi llaquimi shamugrin. Cancunapuramanta maijancunataca, ima shina catijta ricungapajmi, diabloca preźu churachinga. Chunga punllacunatami, chashna tucui laya llaquichingacuna. ¡Cancunaca huañungacama, ñucataca alli caźushpa caticuichijlla! Chashna catijpica, causaita charishcata ricuchij coronatami cusha.

11Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun. Millaita mishajtaca, qʼuipa huañuica imata mana rurai tucungachu” ninmi.

nishpa quillcai.

Pérgamo pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

12Pergamopi tandanacushca crijcunapaj angelman quillcai:

Chai ishqui filoyuj, puntasapa espadata charicujca, cashnami nin: 13“Can imata ruracujtapish, maipi causacujtapish yachanimi. Satanás mandacun pueblopimari causacungui. Shina cashpapish ñucataca, ña mana catisha mana nishcanguichu, ñucamanta huillanatapish manataj saquishcanguichu. Satanás mandacun pueblopitaj ñucamanta huillanata alli pajtachij, cancunapura Antipasta huañuchishca punllacunapish manataj mancharcanguichijchu.

14Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimari: Balaam shuti runa yachachishcata mana saquisha nijcunatamari charicunguiraj. Balaamca, israelcunata pandachingapajmi Balac runataca, rurashcalla dioscunaman cushca aichata paicunaman carachunpish, inquitashpa huainayachichunpish yachachirca. 15Nicolaitacuna yachachishcata mana saquisha nijcunatapishmari charicunguiraj. Paicuna ima shina yachachishcataca, ñucataca millanayanmi. 16Cutirishpa, chaicunataca saqui. Can mana cutirijpica, cambajman ña utca shamushpami, ñuca shimimanta llujshij espadahuan paicunahuanca macanacusha.

17Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun: Millaita mishajmanca, pacashca tiyacuj maná shuti micunatami carasha. Shinallataj uchilla yuraj rumitapish cushami. Chai rumipica, pi mana yachashca mushuj shutita quillcashpami cusha. Chai shutitaca, chai rumita chasquijllami yachanga” ninmi.

nishpa quillcai.

Tiatira pueblopi tandanacuj crijcunaman quillcashcami

18Tiatirapi tandanacushca crijcunapaj angelmanpish quillcai:

Diospaj Churi, nina lunyacuj shina ñahuiyuj, achij nicujta llambuyachishca bronceman rijchaj chaquicunayujca, cashnami nin: 19“Ñucaca, can imallata ruracushcata, cʼuyaj cashcata, alli crij cashcata, ima shina servishcata, mana pʼiñarij cashcatapish rijsinimi. Shinallataj cunanca, callaripi ruracushcatapish yalli allita ruracushcatapish yachanimi.

20Shina cajpipish, cantaca asha juchachinata charinimi: Jezabel mana allita yachachicujpipish, mana jarcashpa, saquishcanguillamari. Chai huarmica, ‘Dios ima nishcata huillajmi cani’ nishpami, ñucata servijcunataca umacun. Paica, huainata charichunlla, rurashcalla dioscunaman cushca aichatapish micuchunlla nishpami yachachishpa inquitacun. 21Ñucaca, chai huarmitaca, cutirichun nishpami shuyacurcani. Ashtahuanpish huainayanataca, manataj saquisha ninchu, manataj cutirinchu. 22Chaimantami cunanca, jatun nanaihuan siricuchun camapi shitani. Chai huarmihuan huainayajcunatapish, paihuan mana allita ruracushcamanta manataj cutirijpica, jatuntami llaquichisha. 23Chai huarmipaj huahuacunatapish huañuchishami. Chashna rurajpimi, tucui crij tandanacushcacuna ñucataca, shungupi ima tiyacujta, imata yuyacujta yachangacuna. Ñucami cancunamanca, tucuicunaman imalla rurashcacunamanta cuna cashcata cusha. 24Tiatirapi causacujcuna, cancunamanta maijancunaca chai mana allita yachachishcataca, mana caticunguichijchu. ‘Satanasmanta jatun yachanami’ nishpa paicuna yachachishcata mana catishpaca, allitami ruranguichij. Chaimanta cancunataca, ima shujtajta rurachun mana mandanichu. 25Shina cajpica, cancuna chashna alli caticushcataca, ñuca shamungacama chashnallataj catiracuichijlla.

26Millaita mishashpa, tucuringacama ñuca rurachun nishcata caźujtaca llajtacunata, mandaj cachunmi churasha. 27Paimanca Ñuca Yaya, Mandaj cachun ñucata churashca shinallatajmi, llajtacunata mandachun cusha.

‘Paimi, fierro varahuan mandanga,

allpa mangata shinami ñutunga.’

28Paimanca, pacaripi llujshij luźerotapish cushami. 29Rinrinta charijca, crij tandanacushcacunaman Diospaj Espíritu huillacujta uyachun” ninmi.

nishpa quillcai.