Knijga O Kristu

Otkrivenje 18

Pad Babilona

1Nakon toga ugledam još jednoga anđela kako silazi s neba s velikom moći - sva se Zemlja rasvijetlila od njegova sjaja.

'Pao je!' poviče. 'Pao je Babilon, Bludnica! Postao je prebivalištem zloduha, stjecištem nečistih duhova, gnijezdom nečistih ptica i jazbinom odurnih životinja.

Svi su se narodi opili vinom njezina gnjeva i bluda. Zemaljski su kraljevi s njom bludničili, a zemaljski se trgovci bogatili zbog njezine silne raskoši.'

Začujem zatim još jedan glas kako viče s neba: 'Iziđite iz nje, moj narode, da vas ne snađe zlo! Ne budite dionicima grijeha!

Jer njezini su se grijesi nagomilali do neba i Bog će kazniti njezine opačine.

Vratite joj milo za drago. Dvostruko joj platite za njezina djela. U čašu koju je drugima natakala natočite dvostruko!

Koliko se razmetala raskoši i uživanjem, toliko joj zadajte muke i jada. U srcu je mislila: "Sjedim kao kraljica na svojemu prijestolju. Nikad neću postati udovicom, nikada me neće snaći jad!'

Zato će ju u isti dan zadesiti smrt, i žalost, i glad. Bit će ognjem spaljena. Jer silan je njezin Sudac, Gospodin Bog.'

A zemaljski će kraljevi, koji su s njome bludničili i uživali u njezinoj raskoši, za njom tužiti i naricati kad vide kako se diže dim s njezina zgarišta.

10 Stajat će daleko, prestrašeni njezinim mukama, i naricati: "Teško tebi! Teško tebi, Babilone, silni grade! Božja te osuda stigla u tren oka.'

11 Zemaljski će trgovci za njom plakati i tugovati jer više neće imati kome prodavati

12 zlato, srebro, drago kamenje, biserje, fini lan, grimiz, svilu, skrlet, predmete od skupocjena mirisna drva, mjedi, željeza i mramora,

13 cimet, balzam, miomiris, pomasti, tamjan, vino, ulje, bijelo brašno, pšenicu, goveda, ovce, konje, kočije ni robove - žive duše.

14 "Sva dobra za kojima ti je duša žudjela nestala su,' tužit će oni, "sva raskoš i sjaj zauvijek su propali - nema ih više.'

15 Trgovci što su se obogatili prodajući joj sve to, stajat će i gledati izdaleka, prestrašeni njezinim mukama.

16 "Teško tebi!' plakat će i tugovati. "Teško tebi, veliki grade! Nekoć si bio obučen u fini lan, grimiz i skrlet, okićen zlatom, dragim kamenjem i biserjem!

17 Toliko je bogatstvo opustošeno u tren oka!'Svi kormilari i putnici, svi mornari i moreplovci izdaleka će stati i gledati.

18 Plakat će gledajući kako se diže dim njezina požara i zapomagati: "Ima li igdje ovakva grada?'

19 Posipat će se po glavi pepelom te plakati i tugovati: "Teško tebi! Teško tebi, veliki grade! Svi brodovlasnici obogatili su se njegovim raskošnim bogatstvom, a opustošen je u tren oka!'

20 Ali ti se, nebo, veseli zbog njezine sudbine! Veselite se svi sveti, svi apostoli i proroci jer je Bog osudivši nju vama dosudio pravdu!'

21 Snažni anđeo uzme zatim kamen velik poput mlinskoga i baci ga u more govoreći: 'Ovako će silovito biti strmoglavljen veliki grad Babilon i zauvijek će nestati.'

22 Nikad se više u tebi neće čuti glazba - zvuci citre, pjevači, svirka i trublje. Neće više biti vještog obrtnika. Neće se čuti klopot žrvnja što melje žito.

23 Svjetlo svjetiljke neće više u tebi sjati. Neće se čuti glasovi zaručnika i zaručnice. Jer tvoji su trgovci bili svjetski velikaši. Svojim si vračanjem zaveo sve narode.

24 U tebi se stekla prolivena krv proroka i svetaca i svega poubijanoga Božjeg naroda na Zemlji.'

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 18

Babilonia jatun pueblomi urmashca

1Chaita ricushca q'uipaca, jahua pachamanta shujtaj angeltami, imatapish rurai tucuj uriyamucujta ricurcani. Chai angelca, achijlla shamushpami, cai pachatapish achijyachirca. Paica, sinchita caparishpami, cashna nirca:

«Babilonia jatun puebloca urmashcamari, urmashcamari.
    Supaicuna causana huasi,
mapayachij espiritucuna paca tucushpa tiyana,
    p'iñana, millanana pajarocuna t'aźinashpa causanapajllamari saquirishca.
Tucui llajtacunamari, yuyai chingachishpa huainayachij vinotaca,
    chai huarmipaj maquimanta ubyarcacuna.
Cai pacha jatun mandajcunapish,
    paihuanmi huainayashpa causarcacuna.
Cai pachapi randishpa c'atushpa purijcunapish,
    chai huarmi tucui laya achca sumajcunata randijpimi,
    paiman c'atushpa achcata charijyarcacuna» nircami.

Chai q'uipaca, jahua pachamantaca shujtajmi cashna nirca:

«Ñuca agllashcacuna, chai pueblomanta llujshimuichij.
    Chaimanta llujshishpami,
paicuna rurashca juchacunatapish mana ruranguichij,
    paicunata japij llaquicunatapish mana apana tucunguichij.
Chai huarmipaj juchacunaca,
    jahua pachacamami chayashca.
Chai huarmi millaita rurashcacunatami,
    Taita Diosca yuyarishca.
Chai huarmimanca, cancunaman pai cushca shinallataj cuichij,
    pai rurashcamantaca chaupihuan yallitapish tigrachichij.
Cancunaman ubyachingapaj pai chagrushpa allichij cashca vasollapitaj,
    paimancarin ashtahuan ubyanacunata chagrushpa ubyachichigari.

Paica, jatun tucushpa, munarishcata rurashpami,
    achcata cushicushpa causarca.
Cunanca, chai shinallataj jatunta llaquichishpa huacachichigari.
    Paipaj shungupica:
“Ñucaca, jatun mandaj huarmi shinamari mandashpa tiyacuni.
    Ashta mana viuda huarmichu cani.
    Imamanta huacanata mana charishachu” nirishpami tiyacun.
Chaimanta paitaca, shuj punllallapimi,
    paita japina cai tucui llaquicuna japinga:
Ungüicuna, llaquicuna, yaricaimi japinga.
    Paitaca, ninahuan rupachishpami tucuchinga.
Pai imallata rurashcamanta juchachij Mandaj Taita Diosca,
    Tucuita Rurai Tucuj cashpami, chashna llaquichinga» nircami.

Chai huarmihuan huainayashpa, achcata cushicushpa causacuj, cai pacha jatun mandajcunapish, paita rupachishca cushni llujshicujta ricushpaca, jatunta llaquirishpami huacangacuna. 10 Chai llaquita manchashcamanta, paicunaca carullamanta ricushpami:

«¡Ai, ai, jatun sinchi Babilonia pueblolla!
    ¡Shuj horasllapimari, canta llaquichinaca chayamushca!» ningacunami.

11 Shinallataj cai pachapi randishpa c'atushpa purijcunaca, paicuna apamushcata pi randij ña mana tiyajpimi, chai pueblomantaca jatunta llaquirishpa huacangacuna. 12 Paicunaca: Curita, cullquita, sumaj rumicunata, sumaj perlasta, alli lino linsocunata, sedata, morado, puca linsocunatapish, mishquita ashnaj ch'ican ch'ican caspicunatapish, marfilmanta rurashca tucui laya sumajcunata, alli caspicunamanta rurashca tucui laya sumajcunata, cobreta, fierrota, marmolta, 13 canelata, mishquita ashnacujcunata, inciensota, mirrata, olíbano nishcata, vinota, aceiteta, ashtahuan ñutu cutata, trigota, huagracunata, ovejacunata, caballocunata, carrocunata, randishca gentecunatapishmi, almandij c'atungapaj apamujcuna carca.

14 Paicunaca, chai pueblotaca: «Can tucuita yalli munashca sumaj micunataca, ña mana micunguichu. Achcata charishcatapish, sumajta cushicunatapish canca tucuimari chingachishcangui, cunanca ña manataj cutinca japinguichu» ningacunami.

15 Tucui chaicunata c'atushpa, randishpa chai pueblopi achcata charijyajcunaca, chai llaquita manchashcamanta carullamanmi jatunta llaquirishpa, caparirishpa huacashpa shayacungacuna.

Paicunaca, cashnami ningacuna:

16 «¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!
    Alli lino churanata, morado, amsa puca churanacunata churashca,
    curihuan, sumaj rumicunahuan, sumaj perlashuanpish sumajyachishpa allichirishcami carca.
17 Pai achcata charishcacunaca, shuj horallapimari tucui chingarishca» ningacunami.

Shinallataj barcocunata purichijcunata mandajcunapish, barcopi purijcunapish, jatun barcota purichijcunapish, mama cuchapi imacunata rurajcunapish carullamanmi shayarircacuna. 18 Chai jatun pueblo rupacuj cushnita ricushpaca: «¿Ima shujtaj pueblotaj cai jatun pueblo shinaca tiyarcari?» nishpami caparircacuna. 19 Chashna jatunta llaquirishpami, allpata umapi shitarishpa, pechopi huajtarishpa:

«¡Ai, ai, chai jatun pueblolla!
    Pai achcata charishcahuanmari, mama cuchapi jatun barcocunahuan purijcunapish achcata charijyarcacuna.
¡Cungaimantamari ñapish tucui shitashca saquirishca!» nishpa huacarcacuna.
20 ¡Chai pueblo chashna tucushcamantaca, jahua pachapish,
    cancunapish, Diospajlla cajcunapish, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish, cushicuichij!
¡Cancunata llaquichishcamantami, Taita Diosca cancunamanta shayarishpa, paitapish chashna llaquichishca!

21 Chai q'uipaca, imatapish rurai tucuj angelmi, molino rumi shina jatun rumita marcashpa, cashna nishpa mama cuchapi shitarca:

«Babilonia jatun pueblolla,
    canpish cai rumita shinallatajmi shitashca cangui.
    Chaimantaca, cutinca manataj ricuringuichu.
22 Cai pueblopica, arpapi tocajcunapish,
    flautapi tocajcunapish, trompetapi tocajcunapish
    ña manataj ashtahuan uyaringachu.
Canpi causacuj tucui imata rurajcunapish
    ña mana ashtahuan tiyangachu,
    molino cutashcapish ña manataj ashtahuan uyaringachu.
23 Caipica, achijyachij lamparacunapish,
    ña mana ashtahuanca tiyangachu.
Novio, novia cushicushpa caźarashcapish,
    ña manataj ashtahuan uyaringachu.
Ñaupaca, caipi randishpa, c'atushpa causajcunami,
    tucui llajtacunata yalli charijcuna carca.
Canca brujiashpami,
    tucui llajtacunapi causajcunata umashpa causarcangui.
24 Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuarpish,
    Diospajlla cajcunapaj yahuarpish,
tucui cai pachapi huañuchishcacunapaj yahuarta jichashcapish,
    canpica ricunalla siricun» nircami.