Knijga O Kristu

Matej 26:1-75

Zavjera protiv Isusa

(Mk 14:1-2; Lk 22:1-2; Iv 11:45-53)

1Kad je Isus sve to ispripovjedio, reče učenicima: 2“Znate da je za dva dana Pasha i da će mene, Sina Čovječjega, izdati da me raspnu.”

3Tada se svećenički poglavari i narodne starješine okupe u dvoru velikog svećenika imenom Kajfa 4te se dogovore da Isusa na prijevaru uhvate i ubiju. 5“Nećemo na blagdansku svetkovinu”, rekli su, “da se narod ne pobuni.”

Pomazanje u Betaniji

(Mk 14:3-9; Iv 12:1-8)

6Dok je Isus bio u Betaniji za stolom u kući Šimuna gubavca, 7dođe k njemu neka žena s alabasternom posudom skupocjene pomasti i izlije mu je na glavu. 8Videći to, učenici počnu negodovati: “Čemu takva rastrošnost! 9Mogla se ta pomast skupo prodati, a novac dati siromasima.”

10Isus to opazi pa im reče: “Zašto joj dodijavate? Učinila mi je dobro djelo! 11Uvijek će biti siromaha, a ja neću uvijek biti s vama. 12Izlila je tu pomast na mene da pripravi moje tijelo za ukop. 13Zaista vam kažem, gdje god se diljem svijeta bude propovijedala ova Radosna vijest, spominjat će se i ovo njezino djelo, njoj na uspomenu.”

Juda pristaje izdati Isusa

(Mk 14:10-11; Lk 22:3-6)

14Tada Juda Iškariotski, jedan od Dvanaestorice, ode svećeničkim poglavarima 15te ih upita: “Koliko ćete mi platiti da vam izdam Isusa?” Oni mu obećaju trideset srebrnjaka. 16Od tada Juda počne tražiti prigodu da ga izda.

Posljednja večera

(Mk 14:12-21; Lk 22:7-14, 21-23; Iv 13:21-30)

17Na prvi dan Blagdana beskvasnih kruhova učenici upitaju Isusa: “Gdje želiš da ti pripravimo pashalnu večeru?”

18“Idite u grad tom i tom čovjeku”, odgovori on, “pa mu recite: ‘Naš učitelj poručuje: Moje je vrijeme blizu. Kod tebe ću blagovati Pashu sa svojim učenicima.’”

19Učenici učine kako ih je Isus uputio te ondje pripreme pashalnu večeru.

Juda pristaje izdati Isusa

(Mk 14:17-21; Lk 22:21-23)

20Uvečer je Isus bio za stolom s Dvanaestoricom. 21Dok su blagovali, on reče: “Zaista vam kažem, jedan od vas će me izdati!”

22Oni se silno ražaloste pa ga jedan za drugim počnu pitati: “Nisam valjda ja taj, Gospodine?”

23On odgovori: “Izdat će me onaj koji sa mnom umače kruh u istu zdjelu. 24Jer ja, Sin Čovječji, moram umrijeti kao što piše u Svetome pismu. Ali teško onome koji izda Sina Čovječjega! Bilo bi mu bolje da se nije ni rodio!”

25I izdajnik Juda ga upita: “Učitelju26:25 U grčkome: Rabbi., da nisam ja taj?”

A Isus mu reče: “Sam si kazao.”

Posljednja večera

(Mk 14:22-26; Lk 22:17-20; 1 Kor 11:23-25)

26Dok su blagovali, Isus uzme kruh, blagoslovi ga, razlomi te podijeli učenicima govoreći: “Uzmite i jedite! To je moje tijelo.” 27Zatim uzme čašu vina, zahvali Bogu i pruži njima govoreći: “Svi pijte iz nje! 28Ovo je moja krv, krv novoga Saveza, koja se prolijeva za oproštenje grijeha mnogih ljudi. 29I kažem vam: Neću više piti vina26:29 U grčkome: neću piti od trsova roda. sve do onoga dana kada ću piti s vama novo vino u kraljevstvu svojega Oca.” 30Otpjevaju zatim psalme i zapute se prema Maslinskoj gori.

Isusovo proroštvo o Petru

(Mk 14:27-31; Lk 22:31-34; Iv 13:36-38)

31Tada im Isus reče: “Noćas ćete me svi napustiti, jer u Svetome pismu piše:

‘Udarit ću pastira

i ovce će se razbježati.’26:31 Zaharija 13:7.

32Ali kada uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.”

33Petar mu reče: “Napuste li te svi ostali, ja te neću napustiti!”

34“Zaista ti kažem,” reče mu Isus, “još ove noći, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.”

35“Neću!” odvrati Petar. “Makar morao s tobom i umrijeti, neću te se odreći!” Tako su se zaklinjali i svi ostali.

Isus se moli u Getsemaniju

(Mk 14:32-42; Lk 22:39-46; Iv 18:1)

36Isus dođe s učenicima u maslinik nazvan Getsemani te reče učenicima: “Sjednite ovdje dok se ja odem pomoliti!” 37Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Obuzmu ga žalost i tjeskoba. 38Tada im reče: “Duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.”

39Ode malo dalje i padne ničice moleći se: “Oče moj! Ako je moguće, poštedi me ove čaše! Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.” 40Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih spavati te reče Petru: “Niste li mogli ni ure probdjeti sa mnom? 41Ostanite budni i molite se da vas ne bi svladala kušnja! Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo.”

42Ode još jedanput i pomoli se: “Oče moj! Ako nije moguće da me poštediš te čaše, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji.” 43I opet ih po povratku nađe spavati jer su im oči otežale. 44Opet ih ostavi i ode se treći put pomoliti istim riječima.

45Zatim se vrati k učenicima i reče im: “Još spavate i odmarate se? Kucnuo je čas! Sin Čovječji, predan je grešnicima u ruke. 46Ustanite! Hajdemo! Evo, moj je izdajnik već tu!”

Isusovo uhićenje

(Mk 14:43-50; Lk 22:47-53; Iv 18:3-11)

47Dok je još govorio, stigne Juda, jedan od Dvanaestorice, a s njime i svjetina naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari i narodni starješine. 48Izdajica im je dao znak: “To je onaj kojega poljubim. Uhvatite ga.” 49On odmah priđe Isusu i reče: “Zdravo, Učitelju!” i poljubi ga.

50“Zašto si došao ovamo, prijatelju?” ukori ga Isus. Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. 51A jedan od onih koji su bili s Isusom maši se rukom te izvuče mač i njime odsiječe uho sluzi velikoga svećenika.

52“Vrati mač u korice”, reče mu Isus, “jer tko se mača laća, od mača će i poginuti. 53Zar ne shvaćaš da mogu tražiti od Oca više od dvanaest legija anđela da nas zaštite i on bi ih odmah poslao? 54Ali da to učinim, kako bi se ispunilo Sveto pismo?”

55Zatim reče svjetini: “Pošli ste na mene mačevima i toljagama kao na prevratnika! A svaki dan sam sjedio u Hramu i poučavao, pa me ipak niste uhvatili. 56Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što su o meni u Pismu napisali proroci.” Nato ga svi učenici napuste i pobjegnu.

Isus pred Velikim vijećem

(Mk 14:53-65; Lk 22:54-55, 63-71; Iv 18:12-13, 19-24)

57Isusa uhvate i odvedu ga velikomu svećeniku Kajfi kod kojega su se okupili pismoznanci i starješine. 58Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta palače velikog svećenika. On uđe u dvorište te sjedne sa slugama da vidi kako će sve to završiti.

59Unutra su svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su protiv Isusa kakvo lažno svjedočanstvo na temelju kojega bi ga mogli smaknuti. 60Ali nisu ga mogli pronaći iako su se javili mnogi lažni svjedoci. Napokon dođu dvojica 61i izjave: “Ovaj je rekao: ‘Mogu srušiti Božji hram i za tri dana ga opet izgraditi!’”

62Veliki svećenik zatim stane i upita Isusa: “Zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe?” 63Isus je šutio. “Zakuni se živim Bogom i reci jesi li ti Krist, Božji Sin”, reče veliki svećenik.

64“Sam si rekao”, odgovori Isus. “A ja vam kažem da ćete gledati Sina Čovječjega kako sjedi zdesna Svemogućemu i kako dolazi na nebeskim oblacima.”26:64 Vidjeti: Psalam 110:1; Daniel 7:13.

65Nato veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: “Hulio je na Boga! Što će nam još svjedoci? 66Što kažete?” A oni odgovore: “Zaslužio je smrt!”

67Zatim su Isusu pljuvali u lice i tukli ga. Neki su ga pljuskali 68govoreći: “Proreci nam tko te je udario, Kriste!”

Petar se odriče Isusa

(Mk 14:66-72; Lk 22:54-62; Iv 18:15-18, 25-27)

69Dok je Petar sjedio vani u dvorištu, priđe mu neka sluškinja i reče: “I ti si bio s Isusom Galilejcem!”

70Petar to pred svima zaniječe: “Ne znam o čemu govoriš!”

71Kad je izišao u predvorje, spazi ga druga sluškinja i reče nazočnima: “Ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom!”

72On opet zaniječe i još se zakune: “Ne poznajem tog čovjeka!”

73Ali ubrzo mu priđu ljudi koji su bili ondje. “Pa ti si doista jedan od njih! Odaje te galilejski naglasak.”

74Petar se stane kleti i zaklinjati: “Ja ne poznajem tog čovjeka!” I pijetao odmah zakukuriče.

75On se tada sjeti što mu je Isus rekao: “Zaista ti kažem, prije nego što pijetao zakukuriče, triput ćeš me se odreći.” Iziđe iz dvorišta i gorko zaplače.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Матай 26:1-75

Религиозные вожди замышляют убить Ису аль-Масиха

(Мк. 14:1-2; Лк. 22:1-2; Ин. 11:45-53)

1Закончив говорить это, Иса сказал ученикам:

2– Вы знаете, что через два дня будет праздник Освобождения26:2 Праздник Освобождения – этот праздник отмечался в память об избавлении иудейского народа под руководством пророка Мусы из Египетского рабства (см. Исх. 12; 13:17-22; 14; Втор. 16:1-8)., и Ниспосланного как Человек отдадут на распятие.

3А во дворце верховного священнослужителя Каиафы26:3 Каиафа был верховным священнослужителем с 18 по 36 гг. в это время собрались главные священнослужители и старейшины народа. 4Они решили хитростью схватить Ису и убить.

5– Только не во время праздника, – говорили они, – иначе народ может взбунтоваться.

Помазание Исы аль-Масиха дорогим ароматическим маслом

(Мк. 14:3-9; Лк. 7:37-38; Ин. 12:1-8)

6Иса находился в Вифании, в доме Шимона прокажённого26:6 Скорее всего, Шимон когда-то страдал от кожного заболевания и исцелился (ср. Лев. 13:45-46; Чис. 5:2), но прозвище «прокажённый» за ним осталось.. 7И когда Он возлежал за столом, к Нему подошла женщина с алебастровым кувшином, в котором было очень дорогое ароматическое масло, и возлила это масло Ему на голову. 8Увидев это, ученики рассердились:

– Зачем такая трата? 9Ведь это ароматическое масло можно было продать за большую сумму, а деньги раздать нищим.

10Но Иса, зная, что они говорят, сказал им:

– Что вы упрекаете женщину? Ведь она сделала для Меня доброе дело. 11Потому что нищие всегда с вами, а Я не всегда буду с вами. 12Вылив на Меня это масло, она тем самым приготовила Меня к погребению. 13Говорю вам истину: во всём мире, везде, где будет возвещена эта Радостная Весть, будут вспоминать об этой женщине и о том, что она сделала.

Иуда Искариот решает предать Ису аль-Масиха

(Мк. 14:10-11; Лк. 22:3-6)

14Затем Иуда Искариот, один из двенадцати учеников, пошёл к главным священнослужителям 15с предложением.

– Что вы мне дадите, если я предам вам Ису? – спросил он их. Те отсчитали ему тридцать серебряных монет26:15 См. Зак. 11:12. Здесь, по всей вероятности, говорится о тетрадрахмах – древнегреческих монетах, каждая из которых равнялась заработку 4 дней наёмного работника.. 16И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Ису.

Приготовление учеников к празднику Освобождения

(Мк. 14:12-16; Лк. 22:7-13)

17В первый день праздника Пресных хлебов26:17 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся семь дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25). Часто, когда говорили о празднике Пресных хлебов, имели в виду и сам этот праздник, и предшествующий ему праздник Освобождения (и наоборот). ученики спросили Ису:

– Где нам приготовить Тебе праздничный ужин?

18Иса ответил:

– Идите в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит, что Его время уже подошло, и Он хочет в твоём доме отметить праздник Освобождения со Своими учениками».

19Ученики сделали всё, как им велел Иса, и приготовили праздничный ужин.

Последний ужин с учениками

(Мк. 14:17-25; Лк. 22:17-23; 1 Кор. 11:23-25)

20Вечером Иса со Своими двенадцатью учениками возлёг у стола. 21Когда они ели, Иса сказал:

– Говорю вам истину: один из вас предаст Меня.

22Ученики сильно опечалились и один за другим стали спрашивать Его:

– Но ведь это же не я, Повелитель?

23А Иса сказал:

– Меня предаст тот, кто опустил руку в блюдо вместе со Мной. 24Да, Ниспосланный как Человек уходит так, как о Нём сказано в Писании, но горе тому человеку, который предаёт Его! Лучше бы ему вообще не родиться.

25Тогда Иуда, предатель, тоже спросил:

– Но ведь это же не я, Учитель?

– Это ты так говоришь, – ответил Иса.

26Когда они ели, Иса взял хлеб и, благословив, разломил его, дал Своим ученикам и сказал:

– Возьмите и ешьте, это Моё тело.

27Затем Он взял чашу, поблагодарил за неё Аллаха и подал им со словами:

– Пейте из неё все. 28Это Моя кровь священного соглашения26:28 Ср. Исх. 24:8; Евр. 9:18-20., проливаемая за многих людей для прощения грехов. 29Говорю вам, что Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда Я буду пить с вами новое26:29 Или: «снова». вино в Царстве Моего Отца.

Предсказание об отречении Петира

(Мк. 14:26-31; Лк. 22:33-34; Ин. 13:37-38)

30Они спели песни из Забура26:30 Традиционно на этом празднике иудеи пели песни из Забура со 112 по 117 и 135. и пошли на Оливковую гору.

31Тогда Иса сказал им:

– В эту ночь вы все отступитесь от Меня, ведь написано:

«Я поражу пастуха,

и разбегутся овцы стада»26:31 Зак. 13:7..

32Но когда Я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там.

33Петир ответил:

– Даже если все Тебя оставят, я этого никогда не сделаю.

34– Говорю тебе истину, – сказал ему Иса, – в эту ночь, прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня.

35Но Петир уверял:

– Даже если мне придётся умереть с Тобой, я никогда не откажусь от Тебя.

То же самое говорили и все ученики.

Молитва в Гефсиманском саду

(Мк. 14:32-42; Лк. 22:39-46)

36Иса пришёл с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам:

– Посидите здесь, а Я пойду и помолюсь.

37Он взял с Собой Петира и двух сыновей Завдая. Его охватили тоска и тревога. 38Тогда Он сказал им:

– Душа Моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной.

39Отойдя немного, Он пал на лицо Своё и молился:

– Отец Мой, если возможно, то пусть минует Меня эта чаша страданий, но да будет всё не как Я хочу, а как Ты хочешь.

40Затем Он возвратился к ученикам и нашёл их спящими.

– Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со Мной? – спросил Он Петира. – 41Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо.

42И во второй раз Он снова ушёл и молился:

– Отец Мой, если невозможно, чтобы эта чаша страданий миновала Меня и чтобы Мне не пить из неё, то пусть всё будет по Твоей воле.

43Когда Он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. 44И оставив их, Иса отошёл и стал молиться в третий раз теми же словами. 45Затем Иса возвратился к ученикам и сказал им:

– Вы всё спите и отдыхаете? Вот время настало, и Ниспосланный как Человек предаётся в руки грешников. 46Вставайте, идём. Вот уже и Мой предатель приблизился.

Иса аль-Масих предан и арестован

(Мк. 14:43-50; Лк. 22:47-53; Ин. 18:3-11)

47Он ещё говорил, как подошёл Иуда, один из двенадцати учеников, и с ним большая толпа, вооружённая мечами и кольями. Их послали главные священнослужители и старейшины народа. 48Предатель так условился с ними:

– Хватайте Того, Кого я поцелую.

49Иуда сразу же подошёл к Исе и сказал:

– Здравствуй, Учитель! – и поцеловал Его.

50Иса же сказал ему:

– Друг, делай то, для чего пришёл.

Тут подошли люди и, схватив Ису, взяли Его под стражу. 51Тогда один из тех, кто был с Исой, вытащил меч, ударил раба главного священнослужителя и отсёк ему ухо.

52– Верни свой меч на место, – сказал ему Иса. – Все, кто берётся за меч, от меча и погибнут. 53Неужели ты думаешь, что Я не мог бы упросить Моего Отца немедленно прислать Мне более двенадцати ангельских воинств?26:53 Букв.: «более двенадцати легионов». Легион – воинское соединение в римской армии численностью до 6 000 солдат. 54Но как же тогда исполнится Писание, что всё это должно произойти?

55Затем Иса обратился к толпе:

– Что Я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать Меня? Каждый день Я сидел и учил в храме, и вы не арестовывали Меня. 56Но всё произошло именно так, чтобы исполнились писания пророков.

Тогда все ученики оставили Его и убежали.

На допросе у верховного священнослужителя Каиафы

(Мк. 14:53-65; Лк. 22:54-55, 63-71; Ин. 18:12-13, 19-24)

57Арестовавшие Ису привели Его к верховному священнослужителю Каиафе, у которого уже собрались учители Таурата и старейшины. 58Петир следовал за Исой на некотором расстоянии до двора верховного священнослужителя. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем всё кончится. 59Главные священнослужители и весь Высший Совет26:59 Высший Совет (букв.: «синедрион») – высший политический, религиозный и судебный орган иудеев. В состав Совета входил семьдесят один человек. искали ложных показаний против Исы, чтобы приговорить Его к смерти. 60Но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека 61и заявили:

– Этот Человек говорил: «Я могу разрушить храм Аллаха и восстановить его за три дня».

62Тогда верховный священнослужитель встал и спросил Ису:

– Тебе нечего ответить на эти свидетельства против Тебя?

63Иса молчал. Верховный священнослужитель сказал Ему:

– Я заклинаю Тебя живым Богом, если Ты обещанный Масих, Сын Всевышнего, то скажи нам.

64– Ты сам так сказал, – ответил Иса, – но говорю вам, что отныне вы увидите Ниспосланного как Человек сидящим по правую руку от могучего Бога и идущим на облаках небесных!26:64 См. Заб. 109:1; Дан. 7:13.

65Тогда верховный священнослужитель в негодовании разорвал на себе одежду и сказал:

– Он кощунствует! Какие нам ещё нужны свидетели?! Вы теперь сами слышали Его кощунство! 66Каково ваше решение?

Они ответили:

– Он виновен и заслуживает смерти.

67Тогда Исе стали плевать в лицо и бить Его кулаками, некоторые же били Его по щекам и 68спрашивали:

– Эй Ты, аль-Масих! Если Ты пророк, то скажи нам, кто Тебя ударил?

Отречение Петира

(Мк. 14:66-72; Лк. 22:54-62; Ин. 18:16-18, 25-27)

69Петир же сидел снаружи, во дворе, когда к нему подошла служанка.

– Ты тоже был с Исой Галилеянином, – сказала она.

70Но Петир отрицал перед всеми:

– Я не знаю, о чём ты говоришь.

71Когда он отошёл к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом:

– Этот человек был с Исой Назарянином.

72Петир снова всё отрицал, поклявшись, что он не знает Этого Человека. 73Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему:

– Точно, ты тоже один из них, тебя и говор твой выдаёт.

74Тогда Петир начал клясться, призывая на себя проклятия:

– Я не знаю Этого Человека!

И тотчас пропел петух. 75И тогда Петир вспомнил слова Исы: «Прежде чем пропоёт петух, ты трижды отречёшься от Меня».

И выйдя наружу, он горько заплакал.