Knijga O Kristu

Matej 21:1-46

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

(Mk 11:1-10; Lk 19:28-38; Iv 12:12-19)

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus pošalje naprijed dvojicu učenika. 2“Idite u selo pred vama”, reče im, “i čim u njega uđete, ugledat ćete vezanu magaricu i magare. Odvežite ih i dovedite k meni. 3Upita li vas tko zbog toga, recite samo: ‘Gospodinu trebaju’ pa će ih odmah pustiti.” 4To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:

5“Recite izraelskomu narodu21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.:

Evo, dolazi tvoj Kralj,

ponizan jaše na magarcu,

na magaretu, mladomu magaričinu.”21:5 Zaharija 9:9.

6Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio. 7Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

8Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem. 9Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:

“Slava21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači “Spasi, molim te!”) Sinu Davidovu!

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!

Slava Bogu na nebu!”21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148:1.

10Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. “Tko je taj?” pitali su.

11Mnoštvo je odgovaralo: “To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.”

Isus izgoni trgovce iz Hrama

(Mk 11:15-19; Lk 19:45-47; Iv 2:13-17)

12Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba. 13“U Svetome pismu piše: ‘Moj Hram treba biti molitveni dom’, a vi ste ga pretvorili u razbojničku špilju!”21:13 Izaija 56:7; Jeremija 7:11.

14U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli. 15Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: “Slava21:15 U grčkome: Hosanna! Sinu Davidovu!” razgnjeve se 16i upitaju ga: “Čuješ li ti što govore?”

“Čujem”, odgovori im Isus. “A niste li nikad u Pismu pročitali: ‘Pripravio si sebi hvalu iz usta djece i dojenčadi’?”21:16 Psalam 8:2. 17Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

(Mk 11:12-14, 20-24)

18Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni. 19Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: “Ne bilo više nikada na tebi roda!” I smokva se smjesta osuši.

20Učenici se zaprepaste. “Kako se smokva tako brzo sasušila?” pitali su.

21“Zaista vam kažem,” odgovori im Isus, “budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: ‘Digni se i baci se u more!’—to će se i dogoditi. 22Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.”

O Isusovoj vlasti

(Mk 11:27-33; Lk 20:1-8)

23Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: “Tko ti je dao pravo da to činiš? Tko te je ovlastio za to?”

24Isus im odgovori: “Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje: 25Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?”

Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: “Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali. 26A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.” 27Zato Isusu odgovore: “Ne znamo.”

A Isus im reče: “Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!”

Prispodoba o dvojici sinova

28“Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: ‘Sine, idi danas raditi u vinogradu!’ 29‘Neću!’ odgovori on, ali se poslije predomisli i ode. 30Otac i drugome sinu reče isto. ‘Idem, oče!’ odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane. 31Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?”

“Onaj prvi”, odgovore.

Isus im nato reče: “Zaista vam kažem, bludnice i ubirači poreza ući će prije vas u Božje kraljevstvo! 32Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i ubirači poreza jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.”

Prispodoba o zlim vinogradarima

(Mk 12:1-12; Lk 20:9-19)

33“Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje. 34Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju. 36On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: ‘Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.’

38Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: ‘Ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga pa ćemo se domognuti imanja umjesto njega!’ 39Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.”

40Isus ih upita: “Što mislite, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?”

41Oni mu odgovorili: “Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.”

42Isus ih upita: “Niste li nikada čitali u Svetom pismu:

‘Kamen koji su graditelji odbacili

postane ugaonim kamenom.

To je Gospodnje djelo,

čudesno u našim očima.’21:42 Psalam 118:22-23.?

43Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove. 44Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.”

45Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima, 46htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

New Russian Translation

Матфея 21:1-46

Торжественный въезд в Иерусалим

(Мк. 11:1-10; Лк. 19:28-38; Ин. 12:12-15)

1Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Виффагия, что расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, 2сказав им:

– Идите в селение, которое перед вами, там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней осленка. Отвяжите их и приведите ко Мне. 3Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их.

4Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка:

5«Скажите дочери Сиона:

Вот, идет к тебе Царь твой,

кроткий, верхом на ослице и осленке,

сыне вьючного животного!»21:5 См. Зах. 9:9. Иисус въехал в Иерусалим на осле, как миролюбивый и смиренный царь, а не на боевом коне с мечом, как это делали цари того времени.

6Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. 7Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. 8Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. 9Толпы людей, что шли впереди и позади Него, громко кричали:

– Осанна21:9 Осанна – «Спаси нас!» – выражение, ставшее возгласом хвалы. Сыну Давида!

Благословен Тот, Кто приходит во имя Господа!

Осанна в вышине небес!21:9 См. Пс. 117:25-26.

10И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали:

– Кто это?

11Народ отвечал:

– Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее!

Изгнание торговцев из храма

(Мк. 11:15-19; Лк. 19:45-47; Ин. 2:13-16)

12Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями.

13– Написано, – говорил Он, – «Дом Мой будет назван домом молитвы»21:13 См. Ис. 56:7., а вы превратили его в разбойничье логово21:13 См. Иер. 7:11..

14В храме к Нему подошли слепые и хромые, и Он исцелил их. 15Первосвященники и учители Закона, увидев чудеса, которые совершал Иисус, и услышав, как дети кричат в храме: «Осанна Сыну Давида!» – возмутились.

16– Ты слышишь, что кричат эти дети? – спросили они Его.

– Да, – ответил Иисус, – разве вы не читали, что написано: «Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь Себе хвалу»?21:16 См. Пс. 8:3.

17Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал.

Иисус проклинает бесплодный инжир

(Мк. 11:12-14, 20-24)

18Возвращаясь рано утром в город, Иисус почувствовал голод. 19Увидев у дороги инжир, Он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иисус сказал дереву:

– Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов!

Инжир сразу же засох. 20Когда ученики это увидели, то удивились:

– Как это инжир мог так быстро засохнуть?

21Иисус ответил им:

– Говорю вам истину: если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе: «Поднимись и бросься в море!» – то так и будет. 22Если вы верите, то получите все, о чем бы вы ни попросили в молитве.

Вопрос о власти Иисуса

(Мк. 11:27-33; Лк. 20:1-8)

23Когда Иисус вошел в храм и стал учить народ, к Нему подошли первосвященники и старейшины народа с вопросом:

– Чьей властью Ты все это делаешь, и кто дал Тебе эту власть?

24Иисус ответил им:

– Я тоже задам вам вопрос, и если вы Мне ответите, то и Я скажу вам, чьей властью Я это делаю. 25Откуда Иоанн получил свое право крестить, с Небес или от людей?

Они стали рассуждать между собой:

– Если мы скажем: «С небес», то Он спросит: «Так почему же вы ему не поверили?». 26Сказать «От людей» нельзя – боимся народа, ведь все считают, что Иоанн был пророком.

27– Мы не знаем, – ответили они.

Иисус сказал им:

– Тогда и Я вам не скажу, чьей властью Я все это делаю.

Притча о двух сыновьях

28Что вы скажете на такое: у одного человека было два сына. Как-то он подошел к одному из них и говорит: «Сын, пойди поработай сегодня в винограднике». 29«Не хочу», – ответил сын, но потом передумал и все же пошел. 30Подойдя и к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил: «Иду, господин», а сам не пошел. 31Кто из них исполнил волю отца?

– Первый, – ответили они.

Иисус тогда сказал им:

– Говорю вам истину: сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божье. 32Ведь Иоанн пришел к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же, даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили.

Притча о злых виноградарях

(Мк. 12:1-12; Лк. 20:9-19)

33Послушайте еще одну притчу: один землевладелец посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни21:33 Давильня – в скале высекалось котлообразное углубление, в котором давили виноград, а сок вытекал через специально проделанное отверстие. и построил сторожевую башню21:33 См. Ис. 5:1-2.. Он отдал виноградник внаем виноградарям, а сам уехал в чужие края. 34Когда пришло время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы забрать его часть урожая. 35Те же схватили слуг и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. 36Тогда хозяин послал других слуг, их было больше, чем в первый раз, но виноградари и с теми поступили так же. 37В конце концов, он послал своего сына. «Сына-то моего они устыдятся», – думал он. 38Но когда виноградари увидели сына, они решили: «Это наследник. Давайте убьем его и завладеем его наследством». 39Они схватили его, выбросили из виноградника и убили. 40Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?

41– Он жестоко казнит злодеев, – ответили они, – и сдаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю урожая в условленный срок.

42Иисус сказал им:

– Разве вы никогда не читали в Писаниях:

«Камень, Который отвергли строители,

стал краеугольным.

Это совершил Господь,

и как это удивительно в глазах наших!»?21:42 Пс. 117:22-23.

43Поэтому Я и говорю вам, что Царство Божье будет отнято у вас и отдано народу, который приносит плод. 44Кто упадет на Этот Камень, разобьется вдребезги, а на кого Он упадет, того раздавит.

45Когда первосвященники и фарисеи слушали притчи Иисуса, они поняли, что Он говорит о них. 46Они хотели арестовать Иисуса, но боялись народа, потому что люди считали Иисуса пророком.