Knijga O Kristu

Kološanima 4:1-18

1Gospodari, postupajte pravedno i pošteno prema svojim robovima. Ne zaboravite da i vi imate Gospodara—na nebu!

Poticaj na molitvu

2Molite se ustrajno i budno, sa zahvalnošću. 3Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima 4te da ga navijestim onako kako treba.

5Mudro postupajte prema onima koji su vani; koristite svaku prigodu da činite dobro. 6Neka vaše riječi uvijek budu ljubazne, solju začinjene, da znate što kome treba reći.

Posljednje napomene i pozdravi

7Moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji, ispričat će vam sve o meni. 8Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri. 9Šaljem vam i vjernoga, dragog brata Onezima, vašega zemljaka. On i Tihik ispričat će vam kako je ovdje.

10Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u zatvoru, te Barnabin nećak Marko, za kojega sam vas već prije uputio da ga lijepo primite dođe li k vama. 11Pozdravlja vas i Isus, kojega zovemo Just. To su jedini moji suradnici na kraljevstvu Božjemu koji su židovskoga podrijetla. Oni su mi bili utjeha.

12Pozdravlja vas vaš zemljak Epafra, sluga Krista Isusa. On se uvijek žarko moli za vas da, prema Božjoj volji, budete zreli i čvrsti u vjeri. 13Zaista vam mogu reći da se svojski trudi za vas, kao i za kršćane u Laodiceji i u Hierapolu.

14Pozdravljaju vas dragi liječnik Luka i Dema. 15Pozdravite braću i sestre u Laodiceji te Nimfu i Crkvu koja se sastaje u njezinu domu.

16Kad pročitate ovo pismo, neka ga pročitaju i u laodicejskoj Crkvi, a vi pročitajte ono koje sam njima napisao. 17Arhipu recite da obavlja službu koju mu je Gospodin dao.

18Evo i pozdrava mojom, Pavlovom rukom.

Sjećajte se mojih okova.

Neka je s vama Božja milost.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 4:1-18

1Amocuna, cancunapish jahua pachapica, jatun Amota charinguichijmi. Chaimanta cancunapish cancunata servijcunapajca, imatapish cashcata, allita ruraichij.

Diosta mañanata ama shaicuichijchu

2Diosta mañanataca mana shaicurishpa, paita pagui nishpa mañaracuichijlla. 3Pi mana yachashca alli huillaita huillajpi, uyajcunaman uyana yuyaita Apunchij Jesús cuchun, ñucanchijmantapish mañapanguichij. Ñucaca alli huillaita huillacushcamantami, caipi preźu tiyacuni. 4Ñuca huillana cashca shinallataj alli huillangapajmi, Diosta mañachun nipani. 5Mana crijcunahuan cashpapish, yachajcuna shinataj purichij. Paicunaman huillanalla cajpica, huillacuichijlla. 6Cachihuan churashpa mishquiyachishca shina, sumaj shimicunahuan rimanguichij. Pi imata tapujpipish, ima shina paicunaman huillanata yachanami canguichij.

Tucuchingapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

7Apunchij Jesusta ñucahuan alli servij, chai yuyai pajtachij, cʼuyashca huauqui Tiquicomi ñuca imanalla cashcataca cancunaman alli huillanga. 8Paitaca, chaipajllatajmi cancunapajman cacharcani. Cancuna imanalla cashcata ricushpa, alli yuyaicunata cushpa cancunapaj shunguta cushichichunpishmi cachani. 9Ñucanchij cʼuyashca, tucuita alli pajtachij huauqui Onesimotapishmi, Tiquicohuan cachani. Onesimoca cancunapurallataj cashcamantaca, paimi caipi tucui imalla tucushcataca, callarishpa cancunaman huillanga.

10Ñucahuan preźu tiyacuj Aristarcopish, Bernabepaj sobrino Marcospish tucui cancunata ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Marcosmantaca ñami cancunata mandarcani. Chaimanta, pai cancunapajman rijpica, alli chasquipanguichij. 11Justo nishca Jesús shuti huauquipish ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Charishca aicha punta carata pʼitichishca crijcunapuramantaca, paicuna ishquillami Taita Dios mandacuntaca ñucahuan yachachicun. Paicunami ñuca shunguta samachincuna. 12Cristota servij, cancunapura Epafraspish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. Cancunamantaca sinchi crijcuna cachun, ama pandarichun, Taita Dios munashcataca tucuita alli pajtachijcuna cachun, Diosta mañacunllami. 13Epafras cancuna yuyailla cashcataca, ñucataj yachashpami huillani. Paica Laodiceapi, Hierapolispi causacuj crijcunatapish yuyaricunllami. 14Cʼuyashca doctor Lucaspish, Demas shuti huauquipish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi. 15Laodiceapi causacuj huauquicunamanpish, ñucanchij ‘¿Allillachu canguichij?’ nishcata huillapaichij. Ninfas shuti huauquitapish, paipaj huasipi tandanacuj crijcunatapish “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij.

16Cai quillcata cancuna ña tucui ricushca qʼuipaca, Laodiceapi causacuj tandanacushca crijcunapish caicunata ricuchun, chaiman cachapanguichij. Shinallataj caishuj quillca Laodiceamanta chayamujpica, chaitapish alli ricunguichij.

17Huauqui Arquipomanpish, Apunchij Jesús ima ruranata mingashcataca chai yuyai pajtachichun nipaichij.

18Pablomi cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nishpa, ñuca quiquin maquihuan quillcani. Ñuca caipi preźu cashcatapish ama cungaringuichijchu. Diosca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.