Knijga O Kristu

Kološanima 4:1-18

1Gospodari, postupajte pravedno i pošteno prema svojim robovima. Ne zaboravite da i vi imate Gospodara—na nebu!

Poticaj na molitvu

2Molite se ustrajno i budno, sa zahvalnošću. 3Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima 4te da ga navijestim onako kako treba.

5Mudro postupajte prema onima koji su vani; koristite svaku prigodu da činite dobro. 6Neka vaše riječi uvijek budu ljubazne, solju začinjene, da znate što kome treba reći.

Posljednje napomene i pozdravi

7Moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji, ispričat će vam sve o meni. 8Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri. 9Šaljem vam i vjernoga, dragog brata Onezima, vašega zemljaka. On i Tihik ispričat će vam kako je ovdje.

10Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u zatvoru, te Barnabin nećak Marko, za kojega sam vas već prije uputio da ga lijepo primite dođe li k vama. 11Pozdravlja vas i Isus, kojega zovemo Just. To su jedini moji suradnici na kraljevstvu Božjemu koji su židovskoga podrijetla. Oni su mi bili utjeha.

12Pozdravlja vas vaš zemljak Epafra, sluga Krista Isusa. On se uvijek žarko moli za vas da, prema Božjoj volji, budete zreli i čvrsti u vjeri. 13Zaista vam mogu reći da se svojski trudi za vas, kao i za kršćane u Laodiceji i u Hierapolu.

14Pozdravljaju vas dragi liječnik Luka i Dema. 15Pozdravite braću i sestre u Laodiceji te Nimfu i Crkvu koja se sastaje u njezinu domu.

16Kad pročitate ovo pismo, neka ga pročitaju i u laodicejskoj Crkvi, a vi pročitajte ono koje sam njima napisao. 17Arhipu recite da obavlja službu koju mu je Gospodin dao.

18Evo i pozdrava mojom, Pavlovom rukom.

Sjećajte se mojih okova.

Neka je s vama Božja milost.

Ang Pulong Sang Dios

Colosas 4:1-18

1Kamo nga mga agalon, tratara ninyo sing husto ang inyo mga ulipon. Dumduma ninyo nga may agalon man kamo sa langit.

Katapusan nga mga Bilin

2Magpangamuyo kamo permi nga may pagpasalamat, kag samtang nagapangamuyo kamo bantayi ninyo ang inyo hunahuna. 3Pangamuyui man ninyo kami nga hatagan kami sang Dios sing kahigayunan nga makasugid sang tinago nga kamatuoran parte kay Cristo. Amo ini nga napriso ako, kay ginsugid ko ang parte kay Cristo. 4Kag pangamuyui man ninyo nga mapahayag ko ini nga mensahi suno sa dapat ko himuon.

5Mag-andam kamo sa inyo pagginawi sa tunga sang mga indi tumuluo. Kag kalitan ninyo ang tanan nga kahigayunan nga makasugid kamo parte sa inyo pagtuo. 6Kon nagapakighambal kamo sa ila, gamita ninyo ang maayo nga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo, kag dapat kahibalo kamo kon paano magsabat sa pamangkot ni bisan sin-o.

Katapusan nga Pagpangamusta

7Kon parte sa akon kahimtangan diri, ang aton pinalangga nga utod nga si Tykicus amo ang magasugid sa inyo. Ini nga tawo masaligan nga kabulig kag kaupod sa pag-alagad sa Ginoo. 8Ginpadala ko siya dira agod ibalita niya sa inyo ang amon kahimtangan diri, agod indi kamo magpalibog parte sa amon. 9Kaupod man niya ang aton pinalangga nga utod nga si Onesimus. Ini nga tawo masaligan man, kag inyo kasimanwa mismo. Sila ang magasugid sa inyo sang tanan nga nagakalatabo diri sa amon.

10Ang akon kaupod diri sa prisohan nga si Aristarcus nagapangamusta sa inyo. Nagapangamusta man sa inyo si Marcos nga pakaisa ni Barnabas. (Ginhambalan na kamo nga daan kon ano ang inyo himuon kon mag-abot si Marcos, gani batuna ninyo siya kon mag-abot siya dira.) 11Si Jesus nga ginatawag man nga si Justus nagapangamusta man sa inyo. Ining tatlo amo na lang ang mga Judio nga kaupod ko diri nga nagapangabudlay para mapaluntad ang paghari sang Dios. Nagahatag sila sang kalipay sa akon.

12Nagapangamusta man sa inyo ang inyo kasimanwa nga si Epafras. Isa man siya sang mga manugpangabudlay ni Cristo Jesus. Permi siya nagapangamuyo sing hugot sa Dios para sa inyo agod nga mangin malig-on kamo, wala sing kasawayan, kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios.4:12 kag kumbinsido gid sa tanan nga kabubut-on sang Dios: ukon, kag kon ano ang kabubut-on sang Dios makita dira sa inyo. 13Ako mismo makapamatuod nga si Epafras nagapangabudlay gid para sa inyo kaayuhan kag sa kaayuhan sang aton mga utod sa Laodicea kag sa Hierapolis. 14Ang aton pinalangga nga doktor nga si Lucas kag si Demas nagapangamusta man sa inyo.

15Ipaabot man ninyo ang amon pagpangamusta sa aton mga utod sa Laodicea, kag kay Nymfa, kag sa mga tumuluo nga nagatipon4:15 mga tumuluo nga nagatipon: sa literal, iglesya. sa iya balay sa pagsimba sa Dios. 16Kon matapos na ninyo basa ini nga sulat, ipabasa man ninyo sa iglesya sang Laodicea. Kag basaha man ninyo ang akon sulat nga ginpadala sa Laodicea. 17Silinga ninyo si Arkipus nga tapuson niya ang ginapaobra sang Ginoo sa iya.

18Ako mismo si Pablo ang nagsulat sini nga pagpangamusta:4:18 Ginsulat mismo ni Pablo ini agod mahibaluan nila nga sa iya gid naghalin ini nga sulat. Kamusta sa inyo tanan. Kag palihog dumduma man ninyo ako diri sa prisohan sa inyo mga pangamuyo.

Kabay pa nga pakamaayuhon gid kamo sang Dios.