Knijga O Kristu

Kološanima 3:1-25

Novi život u Kristu

1Uskrsnuli ste s Kristom. Zato težite za nebeskim, gdje Krist sjedi na počasnome mjestu, Bogu zdesna. 2Razmišljajte o onome što u nebu; ne provodite vrijeme baveći se zemaljskim stvarima. 3Jer umrli ste s Kristom i vaš je pravi život skriven s Kristom u Bogu. 4A kada se Krist, koji je naš pravi život, objavi cijelome svijetu, tada će i vi imati udjela u njegovoj slavi.

5Usmrtite dakle ono zemaljsko u svojemu tijelu: blud, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu. Ne budite pohlepni za stvarima ovoga svijeta jer je to idolopoklonstvo 6zbog kojega će na ljude pasti Božji gnjev. 7I vi ste nekoć tako živjeli. 8Ali sada od sebe odbacite gnjev, srdžbu, opakost, hulu i prostotu! 9Ne lažite jedni drugima jer ste sa sebe svukli staru zlu narav i njezina zla djela. 10Obukli ste na sebe posve novoga čovjeka, koji se obnavlja spoznajući svojega Stvoritelja. 11Nema više ovdje ni Grka ni Židova, ni obrezana ni neobrezana, ni barbara ni skita, ni roba ni slobodna čovjeka; tu je samo Krist—koji je sve i u svima.

12Vi ste sveti i ljubljeni Božji izabranici. Obucite se stoga u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost i strpljivost. 13Podnosite nedostatke drugih i praštajte onima kojima imate što zamjeriti. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi opraštajte drugima. 14A najvažnije je: obucite se u ljubav! Ona nas veže u savršeni sklad.

15Neka vašim srcima upravlja Kristov mir. Udovi ste istoga tijela i zato ste pozvani živjeti u miru. Budite zahvalni! 16Neka Kristova riječ u svem svojem bogatstvu prebiva u vama. Poučavajte se i opominjite međusobno sa svom mudrošću. U srcu pjevajte Bogu psalme, hvalospjeve i duhovne pjesme sa zahvalnošću. 17I ma što činili, riječju ili djelom, činite u ime Gospodina Isusa, zahvaljujući po njemu Bogu Ocu.

Upute kršćanskim obiteljima

18Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu.

19Muževi, volite svoje žene i ne budite osorni prema njima.

20Djeco, slušajte u svemu roditelje jer je to ugodno Gospodinu.

21Očevi, ne ogorčujte svoju djecu da ne postanu malodušna.

22Robovi, budite poslušni svojim zemaljskim gospodarima u svemu. Ne trudite se da im ugodite samo dok vas vide, već uvijek tako činite, iskrena srca, u strahu Gospodnjem. 23Što god činili, činite od srca, kao Gospodinu, a ne ljudima. 24Znajte da ćete od Gospodina kao nagradu dobiti baštinu. Služite Gospodinu Kristu. 25Tko čini nepravdu, dobit će i plaću nepravednika. U Bogu nema pristranosti!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 3:1-25

Jahua pachapi chasquigrinata chai yuyai caichij

1Cancunaca, Cristohuan ña causarishcataj cashpaca, jahua pachapi tiyajcunallata yuyaichij. Chaipica Cristomi, Taita Diospaj alli maqui ladopi tiyacun. 2Jahua pachapi imalla tiyajcuna yuyailla caichij. Ama cai pachapi tiyajcunataca yuyaichijchu. 3Cancunaca, Cristohuanmi huañurcanguichij. Chaimantami cancunapaj causaica, Cristollahuantaj Diospaj maquipi pacashca tiyacun. 4Cancunaman causaita cucuj Cristo ricurijpica, cancunapish Pai sumaj achij nicuj caj shinallatajmi ricuringuichij.

5Chaimanta cancunaca, cancunapi tiyaj mana alli munaicunataca tucuita huañuchichij. Manaraj caźarashpa chayarinacunata, ima mapa ruraicunata, millai yuyaicunata, mapa munaicunata, mitsa canata, tucuita saquichij. Chaica rurashcalla diosta adoracushca shinallatajmi. 6Taita Diosta mana caźushpa, chashna mana allita rurajcunataca, Paica jatunta pʼiñarishpami llaquichinga. 7Cancunapish ñaupa mana caźushpa puricushpaca, chai mana alli ruraicunallapitajmi causarcanguichij. 8Ashtahuanpish cunanca, caicunatapishmi saquina canguichij: Pʼiñarinata, shungullapi huañurinata, llaquichina yuyaicunata, Diosta cʼaminata, pinganayaj mapa shimicunata rimanatapishmi saquinataj canguichij. 9Chai mauca causaipi ima munarishcacunata ruranataca, ñamari llatanarishpa shitaj shina, tucuita saquircanguichij. Chaimanta ña ama caishuj chaishuj llullanacuichijchu. 10Cunanca mushuj yuyaitami charinguichij. Diosca chai mushuj yuyaitaca, pai shina tucungacama, paita alli rijsichun mushujyachicunllami. 11Chaimanta cunanca judiocunapish, griegocunapish, charishca aicha punta carata pʼitishcacunapish, chaita mana rurashcacunapish, shujtaj llajta runacunapish, urcu runacunapish, amota servijcunapish, mana servijcunapish ña mana chʼicanchu. Cristoca tucuicunapajmi, paica tucuicunahuanmi causacun.

12Cunanca, Taita Dios cʼuyashpa agllashca, Paipajllamari canguichij. Chaimanta, mushuj churanata churarij shinaca: Tucui shunguhuan llaquinacuj, alli shungu, mana jatun tucushca, mana pʼiñarishpa shuyajcuna caichigari. 13Pʼiñashpa maijan imata juchachijpipish, Cristo perdonashca shinallataj cancunapish ama pʼiñanacushpa, caishuj chaishuj perdonanacuichijlla. 14Cai tucuimanta yallica, cʼuyaitami churanata churarishca shina cana canguichij. Cʼuyaimi tucuicunata shujllata ruran.

15Taita Dios cushca sumaj causaica, tucui cancunata shungupi yuyachichun. Diosca sumajta causachunmi, cancunataca shujlla cuerpo cachun agllarca. Chaimanta Diostaca, pagui nicuichijlla. 16Cancunapaj shungupica, Cristo yachachishca shimicunalla junda tiyachun. Chaicunata caishuj chaishuj yachachinacuichij, yuyachinacuichij. Salmocunahuan, cantanacunahuan, Diospaj Espíritu yuyachishca cantocunahuan, Apunchij Jesusta pagui nishpa, tucui shunguhuan cantaichij. 17Imata rurashpapish, imata rimashpapish tucuillatataj Apunchij Jesús alli nishca cachun ruraichij. Paillamantataj Yaya Diostapish pagui nichij.

Crijcunaca caźunacushpa causaichij

18Huarmicuna, cancunapaj quiquin cusata alli caźuichij. Apunchij Jesusta crij huarmicunaca, chashna caźujcuna canami alli.

19Cusacunapish, cancunapaj quiquin huarmita cʼuyaichij. Ama paicunahuan chʼanquicuna caichijchu.

20Huahuacunapish, cancunapaj yaya mamataca tucuipi caźuichij. Chashna caźujcuna cajpimi, Apunchij Jesuspish cancunahuan cushicun.

21Yaya mamapish, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Cancuna pʼiñachijpica, ña mana imata ashtahuan uyanachingachu.

22Servijcunapish, cai pacha cancunapaj amocuna imalla mandashcata caźuichij. Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta manchashpa, tucui shunguhuan alli servichij. 23Ama runacunapajta ruracuj shinalla ruraichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesuspajtataj ruracuj shina, tucui shunguhuan imatapish ruraichij. 24Cancunaca, cancunapaj Amo Apunchij Jesustamari servicunguichij. Chaimanta cancuna rurashcamantaca, paipaj maquimantami chasquinguichij. Chaitaca yachanguichijmi. 25Maijanpish mana allita rurashpaca, mana allillatatajmi japinga. Diosca pimanpish, mana ñahuita ricushpalla, imata cungachu.