Knijga O Kristu

Kološanima 2:1-23

1Želim da znate koliko sam se mučio za vas, za Crkvu u Laodiceji i za sve one koji me još nisu osobno upoznali. 2Želim da se njihova srca ohrabre, povezana u ljubavi, da dobiju bogatu i punu spoznaju Božje tajne: Krista. 3U njemu su skrivena sva bogatstva mudrosti i spoznaje.

4Govorim vam to da vas nitko ne prevari uvjerljivim riječima. 5Iako sam daleko od vas, u mislima sam s vama. Veoma me raduje što živite kako treba i što je vaša vjera u Krista čvrsta.

Sloboda od pravila i novi život u Kristu

6Kako ste prihvatili Krista za Gospodina, tako nastavite s njime živjeti. 7Budite u njemu ukorijenjeni pa ćete se izgrađivati i učvršćivati u vjeri kako ste i poučeni. Obilno zahvaljujte Bogu.

8Nemojte da vas tko odvuče ispraznim mudrovanjem koje se temelji na ljudskim predajama i na počelima ovoga svijeta, a ne na Kristu. 9Jer u Kristu doslovce prebiva sva punina božanstva, 10a vi ste ispunjeni kroz zajedništvo s njime, koji je iznad svakoga poglavarstva i vlasti u svemiru.

11Kad ste došli Kristu, “obrezani” ste, ali ne tjelesno. Bio je to duhovni zahvat—“odrezana” je vaša grešna narav. 12Jer s Kristom ste ukopani pri krštenju. I s njim ste uskrsnuli u novi život jer ste se pouzdali u moćnu Božju silu, koja je i Krista podignula od mrtvih.

13Bili ste nekoć mrtvi zbog svojih prijestupa i zbog toga što vaša grešna narav još nije bila “odrezana”. Tada vas je Bog oživio s Kristom. Oprostio nam je sve prijestupe. 14Izbrisao je zadužnicu čije su odredbe bile protiv nas. Pribio ju je na Kristov križ i uništio. 15Tako je Bog razoružao zle vladare i vlasti. Javno ih je osramotio pobjedom na Kristovu križu.

16Neka vas zato nitko ne osuđuje zbog jela, pića ili zbog svetkovanja blagdana, mlađaka ili subote. 17Jer ta su pravila bila tek sjena prave stvarnosti—Krista. 18Ne dajte da vam oni koji uživaju u lažnoj poniznosti i štovanju anđela kažu kako niste zaslužili nagradu. Takvi ljudi, oholi zbog svoje tjelesne pameti, unedogled nabrajaju pojedinosti viđenja koja su imali. 19Ali ne drže se Krista, glave Tijela koje je snažno povezano i koje raste samo dobivajući hranu i snagu od Boga.

20Ako ste zaista umrli s Kristom, onda vas je on oslobodio temeljnih počela ovoga svijeta. Zašto se onda, kao da još pripadate ovomu svijetu, podvrgavate propisima kao što su: 21“Ne jedi! Ne kušaj! Ne takni!” 22Takva pravila obična su ljudska umotvorina jer se odnose na stvari koje uporabom nestaju. 23Ti propisi prividno su mudri zbog samozvanog bogoštovlja, poniznosti i trapljenja tijela, ali ne pomažu čovjeku da nadvlada svoje zle misli i želje.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 2:1-23

1Cancunamantapish, Laodicea crijcunamantapish, ñucata mana ñahui ñahui rijsij tucui shujtajcunamantapish, ima shina llaquita apajtaca yachanami canguichij. 2Chaita yachashpami, tucuicunallataj shujlla shina cʼuyanacushpa, cancunapaj shungupi samaringuichij. Yaya Diosmantapish, Cristomantapish pacalla tiyacushcataca tucuita alli entendishpa, alli yachanguichijmari. 3Cristopimari tucui alli yachaicunapish, sumaj yuyaicunapish pacalla huaquichishca tiyacun. 4Uyashpa catinallata huillashpa, cancunata umasha nijcunata ama crichichunmi, caitaca nicuni. 5Ñuca quiquin mana cancunahuan cashpapish, yuyaipica cancunahuanmari cani. Chaimantami, cancuna Cristota crishpa, alli caticujtapish, tucuipi alli cajtapish yachashpaca, ñuca ñahuihuantaj ricucuj shina achcata cushicuni.

Cristollami mushuj causaita cun

6Shina cajpica, Apunchij Jesucristota chasquishcamantaca, cunanca Paita catijcuna shinataj, Paihuan causacuichijlla. 7Jesucristopi sapiyashca, alli shayachishca caichij. Cancunata yachachishcata crishpa, shuj yuyai Paita catichij. Diostaca, pagui nishpa mañaracuichijlla.

8Alli yuyaihuan canguichij. Pipish paicunapaj quiquin yuyaimanta yanga parlocunata parlashpa, ñataj cancunata crichinman. Paicunaca, mana Cristomantachu yachachin, ashtahuanpish runacuna yachachishca, cai pacha yuyaicunallatami yachachincuna.

9Dios tucui ima shina cashcamari, Cristopaj cuerpopi causacun. 10Cancunaca, Cristohuan shujlla tucushcamantami, tucuita charinguichij. Paica, ima rurai tucunata charijcunatapish, ima mandanata charijcunatapish, Mandaj Umami. 11Cancuna Cristohuan shujlla tucujpimi Paica, charishca aicha punta carata maquihuan pʼitij shina, cancunapaj aicha millai munaicunata ruranata saquichirca. Aicha punta carata maquihuan pʼitishcaca, mana chaita rurai tucunchu. 12Cancuna bautiźarishpaca, Cristohuanmi pambashca carcanguichij. Taita Diosca, tucuita rurai tucuj cashpa, Cristota huañushcacunapaj chaupimanta causachishcata crishcamantami, cancunapish Cristohuan causarircanguichij.

13Sarunca, charishca aicha punta carata manaraj pʼitichishca shina, millai shunguta manaraj mushujyachishca cashpami, juchayuj cashpa huañushca carcanguichij. Chashna cajpipish Taita Diosca, cancunapaj tucui juchacunata perdonashpami, Cristondij causachirca. 14Chaita rurangapajca, Mandashcata ñucanchij mana pajtachi tucushcamanta, ñucanchijta juchachicuj quillcatarajmi anchuchirca. Cristota cruzpi chacatashpami, chaitaca anchuchirca. 15Cristohuanmi, imatapish rurai tucujcunatapish, caźuchishpa charicujcunatapish, paicunapaj maquipi charicushcataca tucuita quichurca. Ña mishashpa, tucuicunapaj ñaupajpi cumurichishpaca, Cristotami mishaj cashcata ricuchirca.

16Chaimanta cancunataca, imata micushcamantapish, imata ubyashcamantapish, fiesta punllacunamanta, llullu luna punllacunamanta, sabadocunamantapish, pi ama imata nishpa juchachichun. 17Chai ruraicunaca, Cristo shamuna cashcata ricuchijllami. Ashtahuanpish Cuerpoca Cristopajmari. 18Angelcunata cumurishpa adorajcunaca, ñataj cancunataca ima japina illajta saquinman. Paicunaca manapish ricushcapimi satirishpa, alli yachaj shina, quiquin aicha yuyaillamanta surcushcata yachachincuna. 19Paicunaca, mandaj Uma caj Cristohuanca, mana shujlla tucushcacunachu. Paipaj cuerpopi cajcunataca, Paimi tucui mucucunapi, angucunata tandachishpa, shujllata rurashca, tucui imalla tiyajcunatapish carashpa sinchiyachicun. Chashnami paipaj Cuerpotaca, Taita Dios munashca shina huiñachin.

20Cancunaca cai pachallapi ruracushcataca saquingapajmari, Cristohuan huañurcanguichij. Chashna huañushca cashca jahuaca, ¿ima nishpataj chai mandashcacunallatataj caźushpa, saruncunaman ruracushcacunallapitaj catinguichigari? 21Cancunataca: «Ama chaita japingui, ama caita micungui, ama japiringuillapish» nincunami. 22Tucui chaicunaca, chingarijlla micunacunamanta mandashca, tucurijlla mandashcacunami. Runacunallataj quiquin yuyaimanta surcushpa yachachishcallami. 23Chaicunaca allitajmari yuyachin, ashtahuan yachajta ruraipaj shinatajmari ricurin. Diosta yuyarij tucushca canata, mana jatun tucushca shina ricurinata, aichata llaquichinallatami yachachin. Chashna cashpapish, aicha munaicunataca mana jarcai tucunchu.