Knijga O Kristu

Jakovljeva poslanica 2

Upozorenje na pristranost

1Braćo moja, vi vjerujete u slavnoga Gospodina Isusa Krista i zato ne budite pristrani!

Kad bi u vašu Crkvu[a] ušao čovjek sa zlatnim prstenjem i u skupoj odjeći, a istodobno došao i bijedno obučeni siromah

te kad biste onomu u skupoj odjeći rekli: 'Sjednite ovdje, na dobro mjesto

ne bi li to značilo da ste pristrani i da nepravedno sudite?

Poslušajte me, ljubljena moja braćo! Zar Bog nije izabrao siromahe ovoga svijeta da budu bogataši u vjeri? Nisu li oni baštinici Kraljevstva koje je Bog obećao ljudima koji njega ljube?

A vi ste prezreli siromaha! Zar nisu upravo bogataši ti koji vas tlače i koji vas povlače po sudovima?

Ne kunu li upravo oni Isusa, čije ime nosite?

Ako zaista izvršavate kraljevski zakon iz Pisma: 'Ljubi svojega bližnjega kao sebe samoga,'[b] dobro činite.

Ali ako pristrano postupate prema ljudima, činite grijeh, i prema Zakonu ste prijestupnici.

10 Tko vrši sav Zakon, a samo u jednoj odredbi pogriješi, kriv je kao da je sve prekršio.

11 Jer Bog koji je rekao: 'Ne čini preljub' kazao je i: 'Ne ubij!' Pa ako i nisi počinio preljub, ali si nekog ubio, u potpunosti si prekršio Božji zakon i pred Bogom si kriv za sve.

12 I zato, ma što govorili ili činili, imajte na umu da će vam biti suđeno prema zakonu ljubavi, zakonu koji vas je oslobodio.

13 Jer za onoga tko nije milostiv prema drugima, na sudu također neće biti milosti. Ali za one koji su milosrdni, Božje će milosrđe pobijediti nad sudom.

Vjera bez dobrih djela je mrtva

14 Draga braćo i sestre, što koristi ako tko veli da ima vjeru, a ne čini dobra djela? Zar ga takva vjera može spasiti?

15 Ako su vam koji brat ili sestra bez svagdašnje hrane i odjeće,

16 a vi im kažete: 'Idite u miru, utoplite se i najedite se' - ali im ne date hranu ni odjeću, od kakve je to koristi?

17 Tako je i s vjerom: ne rodi li dobrim djelima, mrtva je i nekorisna.

18 Netko bi, naprotiv, mogao reći: 'Ti imaš vjeru, a ja imam djela.' Ali ja kažem: 'Dokaži mi svoju vjeru odvojeno od djela, a ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima!'

19 Zar još misliš kako je dostatno vjerovati da postoji samo jedan Bog? Dobro je to vjerovati. I zlodusi u to vjeruju - i dršću!

20 Kad ćeš već jednom naučiti, šuplja glavo, da je vjera bez dobrih djela nekorisna?

21 Zar se naš predak Abraham nije pred Bogom opravdao djelom kad je na žrtvenik prinio svojega sina Izaka?

22 Toliko je vjerovao Bogu da je bio voljan učiniti sve što on od njega zatraži. Vjera mu je dakle pomogla da učini dobro djelo te je tako, s pomoću djela, postala savršenom.

23 Tako se ispunilo ono što piše u Svetome pismu: 'Abraham povjerovao Bogu i Bog ga je proglasio pravednim zbog njegove vjere.'[c] Nazvao ga je čak 'Božjim prijateljem.'

24 Vidite, dakle, čovjek biva opravdan zbog svojih djela, a ne samo zbog svoje vjere.

25 Nije li se isto tako djelom opravdala i bludnica Rahaba kad je primila glasnike i izvela ih drugim putem?

26 Kao što je tijelo bez duha mrtvo, mrtva je i vjera bez djela.

Notas al pie

  1. Jakovljeva poslanica 2:2 U grčkome: sinagogu.
  2. Jakovljeva poslanica 2:8 Levitski zakonik 19:18.
  3. Jakovljeva poslanica 2:23 Postanak 15:6.

Ang Pulong Sang Dios

Santiago 2

Paandam sa mga May Pinilian

1Mga utod ko, bilang mga tumuluo sang aton makagagahom nga Ginoong Jesu-Cristo, dapat wala kita pinilian sa aton pagtratar sa aton isigkatawo. Halimbawa, may duha ka tawo nga magkadto sa inyo pagtilipon: ang isa manggaranon nga may bulawan nga mga singsing kag may malahalon nga bayo, kag ang isa imol nga gisi ang iya bayo. Kon palabihon ninyo ang tawo nga nagabayo sang malahalon kag hatagan ninyo sing maayo nga pulungkuan, pero ang imol patindugon lang ninyo, ukon papungkuon lang sa salog, ti may pinilian kamo kag ginahukman ninyo ang mga imol suno sa inyo malain nga hunahuna.

Pamati kamo mga hinigugma ko nga mga utod! Ginpili sang Dios ang mga imol diri sa kalibutan agod magmanggaranon sila sa pagtuo kag masakop sila sa iya nga paghari nga ginpromisa niya sa mga nagahigugma sa iya. Pero ang inyo ginahimo, ginapakanubo ninyo ang mga imol. Indi bala nga ang mga manggaranon amo ang nagapigos[a] kag nagaakusar sa inyo? Indi bala nga sila amo man ang nagapakamalaot sang talahuron nga ngalan ni Jesu-Cristo nga sa sina nga ngalan kilala kamo?

Pero kon ginasunod ninyo ang kasuguan sang Hari, nga nasulat sa Kasulatan nga nagasiling, “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon,”[b] maayo ang inyo ginahimo. Pero kon may pinilian kamo, nakasala kamo kag suno sa Kasuguan dapat kamo silutan, kay ginalapas ninyo ato nga sugo. 10 Ang bisan sin-o nga nagatuman sa bug-os nga Kasuguan pero nakalapas sa isa ka sugo, nakalapas sa tanan nga Kasuguan. 11 Kay ang nagasiling, “Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki,” amo man ang nagasiling, “Indi ka magpatay.”[c] Bisan wala ka nagpanginbabayi ukon nagpanginlalaki, pero kon nakapatay ka, ginlapas mo ang Kasuguan. 12 Gani mag-andam kamo sa inyo paghambal kag pagginawi, tungod nga ang Kasuguan nga nagahilway sa inyo amo man ang magahukom sa inyo. 13 Kay sa oras nga ang Dios maghukom, indi siya magkaluoy sa tawo nga wala sing kaluoy. Pero ang maluluy-on wala dapat kahadlukan sa oras sang paghukom.

Ang Pagtuo kag ang Maayo nga mga Binuhatan

14 Mga utod ko, ano bala ang makuha sang tawo kon magsiling siya, “May pagtuo ako,” pero ini nga pagtuo wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan? Maluwas bala siya sa sina nga klase sang pagtuo? 15 Abi may utod kita nga nagakinahanglan sang bayo kag pagkaon, 16 kag ang isa sa inyo magsiling sa iya, “Kabay pa nga pakamaayuhon ka sang Dios, indi ka magpatugnaw kag magpagutom,” pero wala man niya siya paghatagi sang iya mga kinahanglanon, ti, ano ang maayo nga nahimo sina? 17 Amo man ang pagtuo; kon wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan, ina nga pagtuo wala sing pulos.[d]

18 Pero basi kon may ara sa inyo nga magsiling, “May pagtuo ako kag ikaw iya may maayo nga mga binuhatan.” Ang sabat ko amo ini, paano ko makita ang imo pagtuo kon wala ka sang maayo nga mga binuhatan? Pero ipakita ko sa imo nga may pagtuo ako paagi sa akon maayo nga mga binuhatan. 19 Nagapati ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid! Pero ang mga demonyo nagapati man kag nagakurog pa gani sa kahadlok sa Dios. 20 Buang-buang ka! Gusto mo bala nga pamatud-an ko sa imo nga ang pagtuo nga wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan wala gid sing pulos? 21 Paano ginpakamatarong sang Dios ang aton katigulangan nga si Abraham? Indi bala nga paagi sa iya maayo nga mga binuhatan? Sa iya pagtuman sa Dios, ginhalad niya ang iya anak nga si Isaac sa halaran. 22 Ti, nakita mo? Ang iya pagtuo kag ang iya maayo nga mga binuhatan nag-updanay. Ang iya pagtuo napamatud-an nga matuod gid[e] paagi sa iya maayo nga mga binuhatan. 23 Napamatud-an ang ginasiling sang Kasulatan, “Nagtuo si Abraham sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo ginpakamatarong siya sang Dios.”[f] Gintawag pa gani siya nga abyan sang Dios. 24 Gani nakita ta nga ang tawo ginapakamatarong sang Dios paagi sa iya maayo nga mga binuhatan kag indi lamang paagi sa iya pagtuo. 25 Amo man ini ang natabo kay Rahab nga nagbaligya sang iya lawas. Ginbaton niya ang mga espiya nga Israelinhon sa iya balay kag gintago sila. Gintudlo pa niya sa ila ang alagyan agod makapalagyo sila. Gani tungod sa iya ginhimo ginpakamatarong siya sang Dios.

26 Ang lawas nga wala sing espiritu patay; amo man ang pagtuo nga wala ginaupdi sang maayo nga mga binuhatan, wala man sing pulos.[g]

Notas al pie

  1. 2:6 nagapigos: sa iban nga Bisaya, nagadaogdaog.
  2. 2:8 Lev. 19:18.
  3. 2:11 Exo. 20:13-14; Deu. 5:17, 18.
  4. 2:17 wala sing pulos: sa literal, patay.
  5. 2:22 napamatud-an nga matuod gid: ukon, nakompleto.
  6. 2:23 Gen. 15:6.
  7. 2:26 wala man sing pulos: sa literal, patay.