Knijga O Kristu

Hebrejima 3:1-19

Isus je veći od Mojsija

1Braćo sveta, vi koji ste dionici nebeskoga poziva, promotrite zato Apostola i Velikog svećenika naše vjere—Isusa. 2On je bio vjeran Bogu koji ga je postavio, kao što je i Mojsije vjerno služio u svoj Božjoj kući. 3Ali Isusu pripada mnogo veća slava nego Mojsiju, baš kao što graditelju pripada mnogo veća slava nego kući koju je izgradio. 4Svaku je kuću netko izgradio, ali jedino je Bog stvorio sve. 5Mojsije je bio vjeran u Božjoj kući, ali kao sluga koji je svjedočio o onomu što je Bog imao objaviti poslije. 6Krist, vjerni Sin, upravlja cijelom njegovom kućom. A njegova smo kuća mi ako sačuvamo hrabrost i ponos nade. 7Zato činite kako kaže Sveti Duh:

“Čujete li danas Božji glas,

8ne budite tvrda srca prema njemu

kao Izraelci kad su se pobunili,

kao u dan iskušenja u pustinji.

9Ondje su vaši preci iskušavali moje strpljenje

iako su gledali moja čudesa

10četrdeset godina.

Zato sam se naljutio na taj naraštaj i rekao sam:

‘Uvijek srcem odlutaju od mene.

Ne poznaju moje putove.’

11Zato se u gnjevu zakleh:

‘Nikada neće ući u mjesto mojega odmora!’”3:7-11 Psalam 95:7-11.

12Pazite, braćo, da ne bi u koga srce bilo opako i nevjerničko, da se ne odmetne od živoga Boga. 13Opominjite svednevice jedni druge dok još traje to “danas” da ne bi tko otvrdnuo prema Bogu, zaveden grijehom! 14Jer ako budemo vjerni do konca i ako se pouzdajemo u Boga čvrsto kao kad smo tek u njega povjerovali, bit ćemo Kristovim sudionicima. 15Ne zaboravite upozorenje:

“Čujete li danas Božji glas,

ne budite tvrda srca prema njemu

kao Izraelci kad su se pobunili!”3:15 Psalam 95:7-8.

16Koji su to bili ljudi što su se pobunili protiv Boga iako su mu čuli glas? Nisu li to oni što ih je Mojsije izveo iz Egipta? 17I tko je srdio Boga četrdeset godina? Zar nisu oni koji su zgriješili i kojih su tjelesa popadala mrtva u pustinji? 18I o komu je Bog govorio kad se zakleo da nikada neće ući u mjesto njegova odmora? Govorio je o onima koji su mu bili neposlušni. 19Vidimo dakle da onamo nisu mogli ući zbog svoje nevjere.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 3:1-19

Jesusca Moisestapish yallimi

1Chashna cajpica, Diospajlla caj huauqui, panicuna, Paipajlla cachun jahua pacha Dios agllashcacunami canguichij. Ñucanchijman huillagrichun mingashca, curacunata Mandaj Cura Cristo Jesús ima cashcataca, alli yuyarichigari. 2Paiman imalla ruranata mingaj Taita Diostaca, tucuipi alli caźujmi. Diospaj tucui huasipi Moisés tucuita pajtachij cashca shinallatajmi rurarca. 3Chai tucuita ricujpica, Jesusmari Moisesta yalli alli nishca canata charin. Huasichij runamari, Pai rurashca huasita yalli alli nishca llujshin. 4Huasicunaca, maijan rurajllapimi tiyan. Ashtahuanpish tucui imalla tiyajcunaca, Taita Dios rurashcamari. 5Moisesca Diospaj huasipica, imallata huillachun cachashcataca, tucuita alli huillashpatajmari, Diostaca servirca. 6Ashtahuanpish Cristoca, Diospaj Churi cashcamantaca, tucui Diospaj huasita mandajmari. Chai huasica, ñucanchijllatajmari canchij. Chaimantamari ñucanchijca, tucuringacama paipi shunguta churashpa, Pai yuyailla cushicuihuan alli caticunalla canchij.

Dios agllashcacunami Paihuan samaringa

7Chaimantami Diospaj jucha illaj Espirituca, cashna nin:

«Dios rimashcata cunan cancuna uyashpaca,

8amataj sinchi shungu tucuichijchu.

Shitashca pambapi Diosta cʼariyashca punlla shina,

Diosta pʼiñachishca punlla shinaca ama tucuichijchu.

9Chai shitashca pambapica, cancunapaj ñaupa yayacunaca, paicuna munashcata rurachun nishpami pʼiñachircacuna.

Ñuca imalla rurai tucushcata ricushpapish, chuscu chunga huatacunata pʼiñachicurcallacunami.

10Chashnacuna cajpimi, chai huiñai runacunahuanca pʼiñarircani.

Chaimantami: “Caicunaca, yangallatami shungupi yuyashpa purincuna.

Ñuca yachachishcataca, manataj entendishcacunachu” nirircani.

11Chashna yallitaj pʼiñarishpami:

“Ñucahuan samaringapajca, manataj yaicungacunachu” nircani» ninmi.

12Riquichij, huauquicuna, ñataj cancunapuramanta pipish millai shungu tucushpa, causacuj Taita Diosta ña mana crishpa, Paimanta chʼicanyanguichijman. 13Chaipaj randica, juchata rurana yuyaicuna ama pandachichun, ama chʼahuanyachichunca, cunan causacushparaj punllanta caishuj chaishuj yuyachinacuichij. 14Ñucanchijca, ñamari Cristohuan Paipurallataj tucushcanchij. Chaimanta, callaripi pai yuyailla cashca shinallataj, tucuringacama paita alli catishunchijlla. 15Chaimantamari Dios Quillcachishcapica:

«Dios rimashcata cunan cancuna uyashpaca,

ama Paita pʼiñachishca punlla shina sinchi shungu tucuichijchu» nicun.

16¿Picunashi Dios rimashcata uyashpapish, Paita pʼiñachircacuna? Illu chai Egiptomanta Moisés llujshichishcacunallatajmi, tucuicuna chashna rurarca. 17Cutin, ¿picunahuanshi Diosca chuscu chunga huatata pʼiña carca? Juchata rurajcunahuanmari pʼiñarirca. Chaimantami tucui paicunaca, shitashca pamballapi huañurcacuna. 18Cutin, ¿picunatashi Diosca Paipaj shimihuantaj: “Ñucahuan samarinamanca, manataj yaicungacunachu” nirca? Diosca, paita mana caźujcunatamari chashna nishca. 19Paicunaca mana crishcamantami, mana yaicui tucushcata yachanchij.