Knijga O Kristu

Galaćanima 6:1-18

Što sijemo, to ćemo i žeti

1Braćo draga, zapadne li tko u kakav grijeh, ispravljajte ga u duhu blagosti pazeći da i sami ne podlegnete napasti! 2Pomažite jedni drugima u teškoćama i nevoljama pa ćete tako ispuniti Kristov zakon. 3Misli li tko da je jako važan, sam sebe zavarava jer to nije.

4Neka svatko preispituje svoje postupke pa će razloga za zadovoljstvo naći u sebi, a ne uspoređujući se s drugima. 5Jer svatko će nositi vlastito breme.

6Koji primaju pouku Božje riječi, trebali bi sva dobra dijeliti sa svojim učiteljem.

7Ne obmanjujte se—Bogu se ne možete izrugivati i olako proći. Što posijete, to ćete i žeti! 8Koji žive udovoljavajući svojim grešnim željama, požet će propast i smrt. Ali koji žive da ugode Duhu, požet će u njemu vječni život. 9Nemojte da vam dojadi činiti dobro jer ćemo, ne posustanemo li, požeti blagoslov kad za to dođe vrijeme. 10Zato bismo, kad god nam se pokaže prilika, trebali činiti dobro svima, posebice svojoj braći i sestrama u Kristu.

Zaključak

11Pogledajte ova velika slova. To vam sada pišem vlastitom rukom. 12Ti koji vas pokušavaju primorati da se obrežete čine to samo zbog jednog razloga—ne žele da ih progone zbog učenja da ljude može spasiti samo Kristov križ. 13Čak i oni koji se zalažu za obrezanje zapravo ne izvršavaju cijeli Zakon. Žele samo da se vi obrežete kako bi se mogli hvaliti time što ste njihovi učenici.

14Što se mene tiče, Bože sačuvaj da bih se ponosio ičim osim križem našega Gospodina Isusa Krista. Na njemu je umrlo moje zanimanje za svijet i zanimanje svijeta za mene. 15Nije više važno jesmo li obrezani ili nismo. Važno je jesmo li zaista postali novima, drukčijim ljudima. 16Neka su Božje milosrđe i mir sa svima onima koji žive premao tome načelu. Oni su Božji Izrael.

17Neka mi odsad nitko više time ne dodijava jer na tijelu nosim ožiljke koji pokazuju da pripadam Isusu.

18Draga braćo, neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom! Amen.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 6:1-18

Caishuj chaishuj ayudanacuichij

1Huauqui, panicuna, cancunapuramanta maijanpish juchapi urmajpica, chai mana allita rurajtaca, Diospaj Espirituhuan sinchi cajcuna, alli shunguhuan cunashpa allichichij. Can quiquinllatajpish alli yuyaringui, ñataj canpish pai shinallataj urmanguiman. 2Caishujcunata ima llashacujtaca, cancuna aparichij. Chashna rurashpami Cristo mandashcataca pajtachinguichij.

3Maijanca, manapish ima cashpa: “Ñucatajca cashnami, chashnami cani” nirijca, paillatajmi umarin. 4Ima shina causacushcataca, tucuicunallataj alli yuyarichij. Tucuita alli ruracushpaca, pi shujtaj ima shina cashcata ama ricushpa, ashtahuanpish quiquin ima shina rurashcallahuan cushi caichijlla. 5Tucuicunami, paicuna ima shina causashca shinallataj chasquingacuna.

6Diospaj Shimita yachacujca, paita yachachijmanca tucui imalla charishcamanta cuchun.

7Ama pandarichijchu, Taita Diostaca pi mana umashpa asi tucunchu. Pi imata tarpushpapish, chaillatatajmi tandanga. 8Quiquin aicha munashcata tarpujca, aichapajlla tarpushcamantaca chingarinallatami japinga. Ashtahuanpish Diospaj Espíritu munashcata tarpujca, Diospaj Espiritumantaca huiñai causaitami japinga. 9Chaimanta, allita ruranataca, amataj shaicushunchij. Chashna mana shaicushpa allita rurashpami, tandana punlla chayamujpica allillatataj tandashun. 10Chashna cana cajpica, maipi shujtajcunapaj ima allita rurai tucushpaca, tucuicunapaj rurashunchijlla. Ashtahuanca Diospaj huahuacunapurapajmi, imatapish allita rurana canchij.

Chacatashca huañushca Jesucristollamantami cushicuni

11Riquichij, cunanca ñuca quiquin maquihuanmi, cashna racuta quillcashpa, cancunapajman cachani.

12‘Charishca aicha punta carata pʼitichinami canguichij’ nijcunaca, Cristota chacatashpa huañuchishcamanta llaquita mana apangaraicullami, shujtajcunapi alli ricuringapaj chashnaca nincuna. 13Charishca aicha punta carata pʼitichijcunapish, Mandashcapi nishcataca mana pajtachincunachu. Chashna cashpapish, cancunapaj aicha punta carata pʼitichishpaca, cancunapaj aichapi chashna rurachishcamanta jatun tucungapajllami chashnaca nincuna. 14Shina cajpipish ñucaca ima shujtajmantaca, mana cushicusha ninichu. Cruzpi huañuj Apunchij Jesucristollamantami cushicuni. Paimantaca ñucapajca, cai pachaca chacatashca illashca shinami; ñucapish cai pachapajca, chacatashca illashca shinallatajmi cani. 15Cristo Jesus-huan shujlla cashpaca, charishca aicha punta carata pʼitichishca cashpapish, chaita mana rurashca cashpapish mana ima canchu. Ashtahuanpish mushujyachishca canami allitajca. 16Cashna ñuca yachachishca shina causajcunamanpish, Taita Diospaj israeltajcunamanpish, llaquishpa sumaj causaita cushca cachun.

17Ñuca aichapi chugricuna alliyashcapish, Apu Jesuspajta ruraj cashcatami ricuchin. Chaimanta, cunanmantapacha, pi ama ashtahuan ñucataca llaquichichun.

18Huauqui, panicuna, Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.