Knijga O Kristu

Galaćanima 6:1-18

Što sijemo, to ćemo i žeti

1Braćo draga, zapadne li tko u kakav grijeh, ispravljajte ga u duhu blagosti pazeći da i sami ne podlegnete napasti! 2Pomažite jedni drugima u teškoćama i nevoljama pa ćete tako ispuniti Kristov zakon. 3Misli li tko da je jako važan, sam sebe zavarava jer to nije.

4Neka svatko preispituje svoje postupke pa će razloga za zadovoljstvo naći u sebi, a ne uspoređujući se s drugima. 5Jer svatko će nositi vlastito breme.

6Koji primaju pouku Božje riječi, trebali bi sva dobra dijeliti sa svojim učiteljem.

7Ne obmanjujte se—Bogu se ne možete izrugivati i olako proći. Što posijete, to ćete i žeti! 8Koji žive udovoljavajući svojim grešnim željama, požet će propast i smrt. Ali koji žive da ugode Duhu, požet će u njemu vječni život. 9Nemojte da vam dojadi činiti dobro jer ćemo, ne posustanemo li, požeti blagoslov kad za to dođe vrijeme. 10Zato bismo, kad god nam se pokaže prilika, trebali činiti dobro svima, posebice svojoj braći i sestrama u Kristu.

Zaključak

11Pogledajte ova velika slova. To vam sada pišem vlastitom rukom. 12Ti koji vas pokušavaju primorati da se obrežete čine to samo zbog jednog razloga—ne žele da ih progone zbog učenja da ljude može spasiti samo Kristov križ. 13Čak i oni koji se zalažu za obrezanje zapravo ne izvršavaju cijeli Zakon. Žele samo da se vi obrežete kako bi se mogli hvaliti time što ste njihovi učenici.

14Što se mene tiče, Bože sačuvaj da bih se ponosio ičim osim križem našega Gospodina Isusa Krista. Na njemu je umrlo moje zanimanje za svijet i zanimanje svijeta za mene. 15Nije više važno jesmo li obrezani ili nismo. Važno je jesmo li zaista postali novima, drukčijim ljudima. 16Neka su Božje milosrđe i mir sa svima onima koji žive premao tome načelu. Oni su Božji Izrael.

17Neka mi odsad nitko više time ne dodijava jer na tijelu nosim ožiljke koji pokazuju da pripadam Isusu.

18Draga braćo, neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude s vašim duhom! Amen.

Ang Pulong Sang Dios

Galacia 6:1-18

Magbinuligay Kita

1Karon, mga utod, kon may ara sa inyo nga nahulog sa sala,6:1 nahulog sa sala: ukon, natabuan nga nakasala. kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo dapat magbulig sa iya agod mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi. Kag mag-andam man kamo sa inyo kaugalingon kay basi kon kamo makasala man. 2Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Tungod nga kon amo ini ang inyo himuon matuman ninyo ang sugo ni Cristo. 3Kon may ara sa inyo nga nagahunahuna nga daw kon sin-o gid siya, nga sa matuod wala-wala gid siya, ginatunto lang niya ang iya kaugalingon. 4Ang tagsa-tagsa dapat gid mag-usisa sang iya kaugalingon. Kag kon makita niya nga maayo ang iya ginahimo, ti mangin malipayon siya. Pero indi niya pag-ikomparar ang iya kaugalingon sa iban. 5Kay ang tagsa-tagsa may iya nga salabton sa iya ginahimo.

6Ang tawo nga natudluan sang pulong sang Dios dapat magbulig kag maghatag sa nagatudlo sa iya.

7Indi ninyo pagtuntuha ang inyo kaugalingon. Wala sing tawo nga makadaya sa Dios. Kay kon ano ang ginapanggas sang tawo amo man ang iya anihon. 8Kon sundon ta ang aton gid lang nga gusto, mabaton naton halin sa sini ang silot nga wala sing katapusan. Pero kon sundon ta ang gusto sang Espiritu Santo, mabaton naton halin sa sini ang kabuhi nga wala sing katapusan. 9Gani indi kita magkataka sa paghimo sang maayo, kay kon magpadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. 10Gani kon may kahigayunan, indi ta pagpaligaron ang paghimo sang maayo sa tanan nga tawo, kag labi na gid sa aton utod nga mga tumuluo.

Ang Katapusan nga Paandam

11Sa katapusan nga bahin sang sini nga sulat, ako mismo, si Pablo, ang nagasulat sini sa inyo. Tan-awa ninyo kon ano kadako ang mga litra. 12Ang mga tawo nga nagapilit sa inyo nga magpatuli gusto lang nga magpakita-kita sa ila kapareho nga mga Judio nga nagasunod sila sa ila mga seremonya. Kay ginakulbaan sila nga basi hingabuton sila kon itudlo nila nga ang kamatayon gid lang ni Cristo amo ang makaluwas sa tawo. 13Bisan sila gani mismo nga nagpatuli wala man nagatuman sa Kasuguan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo agod may ipabugal sila nga nagasunod kamo sinang ila seremonya. 14Pero para sa akon, wala ako sang iban nga ipabugal kundi ang kamatayon sa krus sang aton Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iya kamatayon sa krus, ang mga butang diri sa kalibutan wala na sing bili sa akon, kag ako amo man suno sa kalibutan. 15Indi importante kon natuli kita ukon wala, ang labing importante amo nga kita ginbag-o na sang Dios. 16Kabay pa nga ang tanan nga tawo nga ginpili sang Dios6:16 ang tanan nga tawo nga ginpili sang Dios: sa literal, ang Israel sang Dios. kag nagatuman sa sining akon ginatudlo makabaton sang paghidaet6:16 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. kag kaluoy.

17Sugod subong, indi na ninyo ako paggamuha. Ang mga pinalian sa akon lawas nagapamatuod nga ginasunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18Mga utod, kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo. Amen.