Knijga O Kristu

Galaćanima 5:1-26

Sloboda u Kristu

1Za tu nas je slobodu Krist oslobodio. Ustrajte u njoj i ne dopustite da vas opet upregnu u jaram ropstva.

2Slušajte me! Ja, Pavao, kažem vam: obrežete li se da biste bili pravedni pred Bogom, uzalud će vam biti Krist. 3Ponovit ću: pokušavate li steći Božju naklonost obrezanjem, morate se držati svih odredbi Zakona. 4Jer ako se pred Bogom trudite opravdati držanjem Zakona, prekinuli ste s Kristom! Ispali ste iz Božje milosti. 5Ali mi koji živimo po Duhu nestrpljivo iščekujemo da primimo sve što je obećano nama, pred Bogom opravdanima vjerom u Krista. 6Jer kad smo u Kristu Isusu, nije nimalo važno jesmo li obrezani ili nismo. Važna je vjera koja se očituje djelima u ljubavi.

7Dobro ste započeli trku. Tko vas je omeo i spriječio da i dalje slijedite istinu? 8Bog sigurno nije jer vas je upravo on i pozvao na slobodu. 9Dovoljno je malo zla da sve pokvari, kao što malo kvasca ukvasi sve tijesto. 10Pouzdajem se u Gospodina da ćete opet misliti kao i ja. A tko vas zbunjuje, ma tko to bio, bit će za to kažnjen.

11Neki govore da čak i ja propovijedam kako su obrezanje i Zakon nužni za spasenje. Da to doista propovijedam, Židovi me više ne bi progonili jer ih takva poruka, koja nije o križu, ne bi sablažnjavala. 12Da barem ti učitelji koji vas uznemiruju zahtjevom da se obrežete sami sebe uškope!

13Jer vi ste, draga braćo, pozvani živjeti u slobodi—ali ne da bi vam ona služila kao izlika za zadovoljavanje vlastite grešne naravi, već u slobodi da jedni drugima u ljubavi služite. 14Jer sav se Zakon može sažeti u jednu jedinu zapovijed: “Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!”5:14 Levitski zakonik 19:18. 15Ali ako se međusobno grizete i izjedate, pazite da se međusobno ne istrijebite!

Život u sili svetoga Duha

16Želim, naime, reći: živite novim životom u Svetome Duhu pa nećete ugađati požudama stare, grešne naravi! 17Stara, grešna narav želi činiti zlo, što se protivi Svetome Duhu. A želje Svetoga Duha protive se našoj grešnoj naravi. To je dvoje neprestano u sukobu pa ne možete neometano činiti što biste htjeli. 18Ali, ako vas vodi Sveti Duh, niste više podložni Zakonu.

19Očito je kakvim djelima vodi stara, grešna narav tijela: bludnosti, nečistoći, razvratu, 20idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima i strančarenju, 21zavisti, pijankama, razuzdanim zabavama i sličnima. Još jednom ću vam ponoviti: koji tako čine, neće baštiniti Božjega kraljevstva.

22Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, 23krotkost i uzdržljivost. To se ne protivi Zakonu.

24Tko pripada Kristu, raspeo je strasti i požude svoje grešne, tjelesne naravi. 25Ako sada živimo po Svetome Duhu, u svemu se po njemu ravnajmo! 26Ne budimo umišljeni, ne izazivajmo jedni druge i ne budimo zavidni!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Gálatas 5:1-26

Cristomantami cacharirina tiyan

1Cristomi ñucanchijtaca, huatashca shinamanta cacharichirca. Chashna cacharichishcamantaca, cʼari cʼarita catiraichij. Ama cutin chai yugopi huatarinaman tigraichijchu.

2Uyahuaichij, Pablomari cancunamanca cashna nini: Cancuna charishca aicha punta carata pʼitichishpaca, Cristomantaca ima allita mana japinguichijchu. 3Cutintaj alli uyaichij: Pipish charishca aicha punta carata pʼitichishpaca, Mandashcapi nishcataca callarishpami, tucuita pajtachina tucun. 4Cancunapuramanta maijancunaca, Mandashcata pajtachishpalla, ima juchachina illaj tucunatami yuyarcanguichij. Chashna yuyashpamari, Cristomanta chʼicanyashcanguichij. Mana cʼuyaipaj cajpipish Dios cʼuyashcamantapishmi urmashcanguichij. 5Ñucanchijca, Diospaj Espíritu yuyachijpimi, crishcallamanta ima juchachina illaj tucushcanchij. Chaitamari japina yuyai shuyacunchij. 6Cristo Jesus-huan shujlla cajpica, charishca aicha punta carata pʼitichishca cashcapish, chaita mana rurashca cashcapish, ima mana canchu. Ashtahuanpish crishcamantaca, cʼuyashpa allita ruranamari alli.

7Cancunaca, allimari caticurcanguichij. Cashcatataj yachachishcataca, ¿pitaj mana caźunata yachachircari? 8Chai mana caźuna yuyaitaca, cancunata cayaj Diosca mana curcachu.

9«Ashalla levadurami, tucui chapushcata pʼunguillichin.» 10Ñucaca tucui shunguhuanmi, cancunataca, ‘Apunchij Jesucristoca, mana pandarishpa catichun saquingachu’ yuyani. Shina cajpipish chai pandachishpa purij runataca pi cajpipish, Paimari jatunta llaquichinga. 11Huauquicuna, cʼari charishca aicha punta carata pʼitichinamanta cunancama huillacushcalla cajpica, israelcunaca mana cashna pʼiñashpa llaquichicunmanchu carca. Cristota chacatashpa huañuchishcata huillashcapish, mana paicunataca pʼiñachinmanchu carca. 12¡‘Quishpirinapajca, charishca aicha punta carata pʼitishcami cana canguichij’ nishpa, cancunata pʼiñachijcunaca, paicunapajtaca tucui pʼitirishpachari alli canman!

13Huauquicuna, cancunaca mana huatashcallataj catichun Dios cayashca canguichijchu. ‘Huatashcamanta Dios cacharishcami canchij’ nishpa, ama aicha munashcata ruranataca yuyaichijchu. Ashtahuanpish cʼuyanacushpa, caishuj chaishujpaj allita ruraichij. 14Tucui Mandashcatami, cai shimicunallapi tandachishca: «Can quiquinta cʼuyarij shinallataj, shujtajcunatapish cʼuyangui» nishcami. 15Ashtahuanpish cancunaca, caishuj chaishuj caninacushpamari micunacucunguichij. Chashnalla catishpaca, ñataj caishuj chaishuj tucuchinacunguichijman.

Diospaj Espirituta caźushpa causaichij

16Chaimantami cancunataca, cashna nini: Diospaj Espíritu yuyachishcapi purichij. Chashnami quiquin aicha munashcataca, ña mana ruranguichij. 17Aichaca, Diospaj Espíritu pʼiñashcatami mashcan. Cutin Diospaj Espirituca, aicha munashcatami jarcan. Chashna caishuj chaishuj quichunacui tiyajpimi, quiquinllamantatajca ima allita ruraiman yuyashpapish, mana rurai tucunguichij. 18Ashtahuanpish Diospaj Espíritu yuyaita cushcata cancuna catijpica, Mandashcaca ña mana ima ricunata charinchu.

19Quiquin aicha munaicunaca, rijsinallami: Caźarashcacuna huainayana, manaraj caźarashpa chayarinacuna, ima mapatapish rurana, cacharishca cana, 20rurashcalla dioscunata adorana, brujiana, pʼiñana, cʼaminacuna, quichunacuna, imamantapish pʼiñarijlla cana, quiquinlla ashtahuan alli cashcata yuyana, pʼiñarina, macanacuna, 21shujtajcunapajta munana, huañuchina, machana, mashnatapish micuna, chai shina shujtaj mana alli ruraicunapishmi. Cancunataca, ña nishca cashpapish, cutinllatajmi yuyachini: Chashna mana alli ruraicunapi causajcunaca, Taita Dios mandacunpica, imata mana charingacunachu.

22Ashtahuanpish Diospaj Espirituca, cashna canatami cun: Cʼuyaj canata, cushi canata, sumajta causanata, mana pʼiñarij alli shungu canata, llaquij canata, cuj canata, imatapish pajtachij canata, 23mana jatun tucushca canata, quiquinllataj jarcarij canatapishmi cun. Tucui caicunata rurajcunataca, mandashcacunapish mana jarcanchu. 24Cristopaj cajcunaca, quiquin aichataca, tucui millai munaicunandijtami ña chacatashcacuna. 25Diospaj Espiritumanta ñucanchij causacushpaca, Diospaj Espiritullataj ñucanchijta yachachichun saquishunchigri.

26Ama imamantapish jatun tucushpa, caishuj chaishuj llaquichinacushunchu. Ama caishuj chaishuj ima charishcacunata munanacushpa huañuricushunchu.