Knijga O Kristu

Filipljanima 4:1-23

1Draga braćo i sestre, volim vas i jedva čekam da vas vidim jer ste moja radost i nagrada za moj trud. Budite postojani u Gospodinu!

Pavlove završne napomene

2Molim Evodiju i Sintihu da se ne svađaju i da budu složne u Gospodinu. 3I tebe molim, vjerni prijatelju, pomozi im jer su se silno trudile u propovijedanju Radosne vijesti skupa sa mnom, Klementom i ostalim mojim suradnicima kojih su imena zapisana u Knjizi života.

4Uvijek se radujte u Gospodinu. Da ponovim: radujte se! 5Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu!

6Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću. 7Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

8Na završetku, draga braćo, još samo ovo: usmjerite svoje misli na ono što je istinito, čestito i pravedno, na ono što je čisto, hvalevrijedno i kreposno. 9Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.

Zahvala za poslane darove

10Silno sam se razveselio u Gospodinu što opet skrbite za mene. Znam da se uvijek o meni brinete, ali neko vrijeme niste mi imali prilike pomoći. 11Ne govorim to zbog oskudice. Naučio sam biti zadovoljan u svakoj prigodi. 12Znam oskudijevati, a znam i obilovati. Na sve sam naviknuo: i biti sit i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu.

14Ali ipak je lijepo od vas što ste mi pomogli u nevolji. 15Dobro znate da mi u početku propovijedanja evanđelja, kad sam otputovao iz Makedonije, nijedna crkva nije financijski pomogla—osim vas Filipljana. 16Čak ste mi i dok sam boravio u Solunu jedanput ili dvaput poslali pomoć za moje potrebe. 17Ne govorim to zato što tražim od vas dar. Želim samo da vaša nagrada bude još veća.

18Sada imam svega dostatno; čak mi i pretječe! Namirili ste sve moje potrebe darom koji ste mi poslali po Epafroditu, tom vašom žrtvom, “ugodnim mirisom” Bogu. 19A isti Bog ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu. 20Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

21Pozdravite ondje pojedinačno svakoga svetoga u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. 22I svi drugi sveti vas pozdravljaju, posebice oni koji rade na carevu dvoru.

23Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 4:1-23

1Shina cajpica ñuca cʼuyashca, ñuca llaquishca, ñuca cushicuna crijcunalla. Cancunamantami coronata japisha. Chaimanta ñuca cʼuyashcacuna, Apunchij Jesustaca alli catiraichij.

Jesucristohuan imapipish cushicuichij

2Evodiatapish, Sintiquetapish Apunchij Jesusmantaca, ñañandij shinataj shuj yuyailla tucupachun ninimi. 3Shinallataj ñucahuan Diospajta alli ruracuj can huauquitapishmi, chai panicuna alli tucuchun rimapai nini. Chai panicunaca, huauqui Clementendij, chaishuj huauquicunandijmi, pi imata nicujpipish, alli huillaitaca cʼari, cʼarita shayarishpa ñucahuan huillarcacuna. Paicunapaj shuticunapish, causanaman rinapaj libropi quillcashcamari.

4Apunchij Jesusmanta imapipish cushicuichij. Cutinpishmi nini: ¡Cushicuichij! 5Cancuna llaquij shungu cashcataca tucuicunaman rijsichichij, Apunchij Jesusca ñallamari shamunga.

6Ama imatapish charina yuyailla caichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta mañacushpaca, Paiman tucuita huillaichij. Imamantapish Diosta mañashpa pagui nichij. 7Chashna rurajpica, Taita Diosca mana yuyai tucuipaj sumaj causaitami cunga. Chai sumaj causaimi cancunapaj shungutapish, cancunapaj yuyaitapish Cristo Jesuspi huaquichinga.

8Huauqui, panicuna, cunanca ña caillata mandasha: Tucui imatapish cashcatataj yachana cajllapi, tucui imapipish ama juchachishca canapi, tucui imatapish cashcata ruraj canapi, tucuipi chuya canapi, tucuipi cʼuyaita ricuchinapi, tucui imatapish munanajllata ruranapi, tucuita allita ruranapi, alli nishca canapaj imatapish ruranapi yuyaita churaichij. 9Ñuca yachachijpi yachashcata, ricushcata, uyashcatapish, ñuca quiquinllapitaj imallata ricucushcatapish chaita ruraichij. Chashna rurajpica, sumaj causaita cuj Taita Diosca cancunahuanmi canga.

Pabloca Filipos crijcuna cullquita cachashcamantami pagui nishca

10Cancuna ñucaman cuna cashcata yuyarishpa cutintaj cachai callarishcata ricushpami, Apunchij Jesusmantaca, jatunta cushicurcani. Chaitaca ñucaman cachanata yuyacushpapish, ima shina mana cachai tucushpallami, manaraj cacharcanguichij. 11Ñucaca, ima illajlla cashcamanta mana chashnaca ninichu. Ñucaca, ima charishcallahuan cushi canata yachanimi. 12Huajchalla causanatapish, yalli, yalli charinatapish yachanimi. Tucui layapi causanatami yachani; pajtata micunatapish, yaricaihuan purinatapish yachanimi. Achcata charinata, ima illajpi llaquita apanatapish yachanimi. 13Imatapish rurai tucunata ñucaman cuj Cristohuan cashcamantaca, imata mana atichinichu.

14Shina cajpipish, ñuca llaquipi cajta cancuna llaquishpa cushpaca, allitamari rurarcanguichij. 15Filipos crijcunalla, cancunallataj yachanguichijmi. Alli huillaita huillai callaricushpa, Macedoniamanta rijpica, tandanacushca pi shujtaj crijcuna mana curcachu. Ashtahuanpish Diospajta chasquishcamanta cuna cashcata pi mana cujpipish, cancunallami curcanguichij. 16Tesalonicapi cashpa ima illajlla cajpipish, cutin cutinmi cacharcanguichij. 17Ñucaman imatapish cachacuchunlla nishpaca, mana chashna nicunichu. Ashtahuanpish Diospaj ñaupajpi, cancuna chasquinata ashtahuan mirachichunllami chashnaca nicuni. 18Cancuna cachashcataca, tucuitami chasquircani. Cunanca, charina cashcatapish yalli yallitami charini. Epafroditohuan cancuna cachashcata chasquishpacarin, ashtahuanmi charini. Cancuna cachashcacunaca, Diosman cushpa rupachijpi mishquiman ashnacuj shinamari. Chaitami Taita Diosca cushicushpa chasquin. 19Ñuca Taita Diosca tucuita charij, sumaj Diosmi. Paimi, cancunamanca ima illashcatapish, Cristo Jesusmantaca achcata cunga.

20Chaimanta ñucanchij Yaya Diosca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchinapajmi bendiciashca

21Cristo Jesusmanta Diospajlla cajcunataca, tucuicunallatataj “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Ñucahuan caj huauquicunapish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami. 22Tucui Diospajlla cajcunami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna. Jatun mandajpaj huasipi caj crijcunacarin, ashtahuanmi cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

23Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.