Knijga O Kristu

Filipljanima 4:1-23

1Draga braćo i sestre, volim vas i jedva čekam da vas vidim jer ste moja radost i nagrada za moj trud. Budite postojani u Gospodinu!

Pavlove završne napomene

2Molim Evodiju i Sintihu da se ne svađaju i da budu složne u Gospodinu. 3I tebe molim, vjerni prijatelju, pomozi im jer su se silno trudile u propovijedanju Radosne vijesti skupa sa mnom, Klementom i ostalim mojim suradnicima kojih su imena zapisana u Knjizi života.

4Uvijek se radujte u Gospodinu. Da ponovim: radujte se! 5Neka vaša blagost bude poznata svim ljudima. Gospodin je blizu!

6Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću. 7Tako ćete iskusiti Božji mir koji nadilazi svaki razum. On će čuvati vaša srca i vaš um u Kristu Isusu.

8Na završetku, draga braćo, još samo ovo: usmjerite svoje misli na ono što je istinito, čestito i pravedno, na ono što je čisto, hvalevrijedno i kreposno. 9Postupajte kao što ste naučili i čuli od mene i kao što ste mene vidjeli činiti, pa će Bog mira biti s vama.

Zahvala za poslane darove

10Silno sam se razveselio u Gospodinu što opet skrbite za mene. Znam da se uvijek o meni brinete, ali neko vrijeme niste mi imali prilike pomoći. 11Ne govorim to zbog oskudice. Naučio sam biti zadovoljan u svakoj prigodi. 12Znam oskudijevati, a znam i obilovati. Na sve sam naviknuo: i biti sit i gladovati, i obilovati i oskudijevati. 13Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu.

14Ali ipak je lijepo od vas što ste mi pomogli u nevolji. 15Dobro znate da mi u početku propovijedanja evanđelja, kad sam otputovao iz Makedonije, nijedna crkva nije financijski pomogla—osim vas Filipljana. 16Čak ste mi i dok sam boravio u Solunu jedanput ili dvaput poslali pomoć za moje potrebe. 17Ne govorim to zato što tražim od vas dar. Želim samo da vaša nagrada bude još veća.

18Sada imam svega dostatno; čak mi i pretječe! Namirili ste sve moje potrebe darom koji ste mi poslali po Epafroditu, tom vašom žrtvom, “ugodnim mirisom” Bogu. 19A isti Bog ispunit će i sve vaše potrebe prema svojemu raskošnom bogatstvu, u Kristu Isusu. 20Neka je slava našemu Bogu Ocu u vijeke vjekova! Amen.

Pavlovi posljednji pozdravi

21Pozdravite ondje pojedinačno svakoga svetoga u Kristu Isusu. Pozdravljaju vas braća koja su sa mnom. 22I svi drugi sveti vas pozdravljaju, posebice oni koji rade na carevu dvoru.

23Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vašim duhom!

Luganda Contemporary Bible

Abafiripi 4:1-23

Okuyigiriza

14:1 Baf 1:8Kale, baganda bange abaagalwa, era be nnumirirwa omwoyo, mmwe ssanyu lyange era mmwe ngule yange; noolwekyo abaagalwa, muyimirire mu Mukama waffe.

24:2 Baf 2:2Ewudiya ne Sintuke mbeegayirira mukkiriziganye mu Mukama waffe. 3Era ggwe mukozi munnange, nkusaba oyambenga abakazi abo, kubanga baakolera wamu nange omulimu gw’okubunyisa Enjiri. Abo awamu ne Kerementi, era ne bakozi bannange abalala, amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo ky’obulamu.

44:4 Bar 12:12; Baf 3:1Musanyukirenga mu Mukama waffe bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga. 54:5 Beb 10:37; Yak 5:8, 9Era mubeere n’okuzibiikiriza eri abantu bonna. Mukama waffe, ali kumpi. 64:6 a Mat 6:25-34 b Bef 6:18Temweraliikiriranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu n’okwebazanga, mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. 74:7 Is 26:3; Yk 14:27; Bak 3:15N’emirembe gya Katonda, egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n’emitima gyammwe mu Kristo Yesu.

8Eky’enkomerero, abooluganda, mulowoozenga ku buli kya mazima, na buli ekisiimibwa na buli kya butuukirivu, na buli kirongoofu, na buli kyagalibwa, na buli kyogerwako obulungi, era bwe wabangawo ekirungi oba bwe wabangawo ettendo, ebyo mubirowoozengako. 94:9 a Baf 3:17 b Bar 15:33Ebyo bye mwayiga, n’ebyo bye mwafuna ne muwulira, ebyo mubirowoozengako.

Okwebaza

104:10 2Ko 11:9Nasanyuka nnyo mu Mukama waffe, kubanga kaakano oluvannyuma lw’ebbanga muzzeemu okundowoozaako buggya, kubanga mwali munzisaako nnyo omwoyo, naye temwalina mukisa ku kiraga. 114:11 1Ti 6:6, 8Soogera kino olwokubanga Ndiko kye nneetaaga, kubanga mu buli mbeera gye mbaamu nayiga okumalibwanga. 124:12 a 1Ko 4:11 b 2Ko 11:9Mmanyi okubeera nga sirina kantu, era mmanyi okuba nga nnina buli kimu. Mu buli ngeri ne mu bintu byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkusibwa ne mu kuba omuyala, mu kuba n’ebingi ne mu bwetaavu. 134:13 2Ko 12:9Nnyinza okukola byonna mu oyo ampa amaanyi.

144:14 Baf 1:7Kyokka mukola bulungi okulumirirwa awamu nange mu kubonaabona kwange. 154:15 a Baf 1:5 b 2Ko 11:8, 9Mmwe, Abafiripi, mumanyi nti bwe nava e Makedoniya nga nakatandika okubuulira Enjiri, tewali Kkanisa n’emu eyampaayo akantu olw’ebyo bye yafuna okuggyako mmwe mwekka. 164:16 a Bik 17:1 b 1Bs 2:9Kubanga ddala ddala bwe nnali mu Sessaloniika mwampeereza emirundi ebiri. 174:17 1Ko 9:11, 12Soogera kino lwa kubanga njagala okufuna ekirabo, wabula kye njagala kwe kulaba ng’ekibala kyeyongera ku lwammwe. 184:18 a Baf 2:25 b 2Ko 2:14Naye kaakano nfunye bingi okusinga bye neetaaga, kino kisinzidde mu ebyo bye mwampeereza, Epafuladito bye yandeetera. Biri ng’akaloosa akalungi ennyo aka ssaddaaka esanyusa era esiimibwa Katonda. 194:19 a Zab 23:1; 2Ko 9:8 b Bar 2:4Kale ne Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng’obugagga bwe obungi obuli mu Kristo Yesu bwe buli.

204:20 a Bag 1:4 b Bar 11:36Katonda Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n’emirembe. Amiina.

214:21 Bag 1:2Munnamusize buli mutukuvu mu Kristo Yesu; era n’abooluganda abali wano nange babalamusizza.

224:22 Bik 9:13Era n’abatukuvu bonna babatumidde, naye okusingira ddala abo abali mu lubiri lwa Kayisaali.

23Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe.

Amiina.