Knijga O Kristu

Filipljanima 3:1-21

Dragocjena spoznaja Krista

1I na koncu, draga braćo, radujte se u Gospodinu. Meni ne dodija pisati vam stalno isto, a za vas je sigurnije.

2Čuvajte se pasa—zlih ljudi koji kažu da se morate osakatiti radi spasenja, i njihovih zlih djela. 3Jer mi koji se Bogu klanjamo u Duhu jedini smo zaista obrezani. Mi se ne pouzdajemo u ljudske napore. Umjesto toga, hvalimo se onime što je za nas učinio Isus Krist.

4A ako bi se itko mogao pouzdati u vlastito tijelo, mogao bih ja. Imaju li drugi razloga da se pouzdaju u vlastite napore, ja ih imam još više! 5Obrezan sam kao dijete od osam dana, rođen u židovskoj obitelji čiste krvi iz Benjaminova plemena. Pravi pravcati Židov. Pripadnik farizeja. 6Glede revnosti: progonio sam Crkvu. Glede pravednosti u ispunjavanju Zakona: bio sam besprijekoran.

7Sve što sam nekoć smatrao vrijednim, sada smatram bezvrijednim zaradi Krista. 8Štoviše, sve je bezvrijedno u usporedbi s onim najdragocjenijim: spoznajom Isusa Krista, mojega Gospodina. Sve sam drugo odbacio i sve smatram smećem da bih zadobio Krista 9i postao jedno s njime. Ne pouzdajem se više u vlastitu pravednost ni u ispunjavanje Zakona, već se pouzdajem u Krista da me spasi. Jer Bog nas pred sobom opravdava našom vjerom u Krista. 10Svega sam se odrekao—da zaista mogu spoznati Krista i iskusiti moćnu silu koja ga je uskrsnula, naučiti što znači trpjeti s njim i dijeliti njegovu smrt 11ne bih li doživio uskrsnuće od mrtvih!

Prezati za ciljem

12Ne kažem da sam već sve to postignuo ili da sam već postao savršenim, nego prežem da to dosegnem jer je Krist dosegnuo mene. 13Ne smatram, braćo, da sam već postao kakvim trebam biti, nego da sam se sav dao na to da zaboravim ono što je iza mene i da hitim prema onomu što me čeka. 14Trudim se istrčati utrku do cilja i primiti nagradu kojoj nas je Bog, kroz Krista Isusa, pozvao u nebo.

15Tako mislimo svi koji smo zreli u vjeri. Ako vi drukčije mislite, Bog će to i vama objaviti. 16Ali moramo biti poslušni istini koju smo spoznali.

17Draga braćo, živite poput mene i učite od onih koji slijede moj uzor. 18Jer sam vam prije o tomu često govorio, a i sada velim sa suzama u očima: mnogi svojim životom pokazuju da su zapravo neprijatelji Kristova križa. 19Njih čeka vječna propast. Njihov je bog njihov trbuh. Ponose se sramotnim stvarima. Misle samo na ovaj zemaljski život. 20Ali naša je domovina na nebesima, odakle iščekujemo da će nam doći Spasitelj, naš Gospodin Isus Krist. 21On će ova naša smrtna tijela preobraziti i suobličiti ih svojemu slavnome tijelu moćnom silom kojom će sve podložiti sebi.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 3:1-21

Cristo Jesusllapi shunguta churaichij

1Huauqui, panicuna, Apunchij Jesusmanta cushicuichij. Ñucaca, cancunaman chaillatataj cutin quillcanataca, mana shaicunichu. Cancunapajpish, chaillatataj cutin uyanaca allimari.

2Allcu shina causajcunamantapish huaquichirichij, umashpa yachachijcunamantapish huaquichirichij, charishca aichata pʼitijcunamantapish huaquichirichij. 3Ñucanchijmari, charishca aicha punta carata pʼitichishca shinataj canchij. Ñucanchijca, Diospaj Espíritu yuyaita cujpimari tucui shunguhuan Taita Diosta adorashpa causanchij; Cristo Jesusmantami cushicunchij. Cai aichapi imata rurashcallapica, mana shunguta churanchijchu. 4Ñucapish, cai aichapi ima cashcapi shunguta churanataca charinimari. Aichapi ima cashcallapi maijancuna shunguta churajpica, ñucacarin paicunata yallimari yuyarinata charini. 5Charishca aicha punta caratapish huacharishca pusaj punllallapi pʼitichishcami cani. Benjamín aillupuramanta Israel runami cani. Hebreo yayacunamanta miramushca hebreo runami cani. Mandashcata caźuj fariseomi carcani. 6Ñucaca, chaillata caźuchun nishpami, tandanacushca crijcunatapish pʼiñashpa, jatunta llaquichij carcani. Mandashca nishca shina, cashcata ruraj canapipish, ima juchachinata mana charircacunachu.

7Ñaupaca tucui chaicunami ñucapajca, mana jahualla valij carca. Chashna cajpipish Cristomantami, chaicunaca yanga ricurijpi, tucuita shitarcani. 8Ashtahuancarin ñucata Mandaj Cristo Jesusmanta yachanaca, tucuita yalli sumaj allimari. Chaimantami, ñucapaj tucui imalla alli laya cashcataca, yanga cajta ricushpa shitarcani. Cristota cʼuyashpa, Paita charingaraicumi, chai tucuitaca mapa ñucuta shina shitashpa, ña mana yuyarini.

9Mandashcata pajtachishpaca, ima juchachina illaj mana cai tucushpami, Cristota crishpa, Paihuan shujlla tucurcani. Diosmari crijllapi ima juchachina illajta rurana tucushca. 10Cunanca, Cristota rijsishcamantaca, Pai causarishpa tucuita rurai tucuj cashcatapishmi ricusha nini. Pai apashca llaquicunatami ñucapish apasha nini. Huañunatapish, Pai huañushca shinallatajmi huañusha nini. 11Chashnami huañushcacunapaj chaupimanta causarina punllata shuyasha nini.

Jahua pachaca ñucanchij llajtami

12Imalla rurana cashcataca ñami tucuita rurani, ima pandatapish ña mana ruranichu nishpaca, mana nicunichu. Ashtahuanpish Cristo Jesús ñucata imapaj agllashca cashcaman pajtana yuyai caticunillami. 13Huauqui, panicuna, ‘Ñucaca chayana cashcamanca ñami chayarcani’ manaraj ni tucunichu. Ashtahuanpish caitamari ruracuni: Huashaman saquirijtaca tucui cungarishpa, ñaupajman tiyajtami pajtasha nishpa chutaricunilla. 14Taita Diosca, Cristo Jesus-huan shujlla tucushpa, jahua pachapi allita chasquichunmi agllahuarca. Cunanca, chaita chasquinaman chayana yuyai ricunillami.

15Chaimanta, sinchi crijcunaca, tucuicuna ñuca yuyashca shinallataj yuyashunchij. Ima shujtajta yuyacujpipish, Diosllataj cancuna alli yachachun yuyaita cungallami. 16Manaraj tucuita yachashpapish, ña yachashcataca chaitataj caźushpa causashunchij.

17Huauqui, panicuna, ñucata ricushpa, cancunapish ñuca shina causaichigari. Ñucanchij yachachishca shina causacujcunatapish ricushpa, paicuna shina alli causaichij. 18Ña tauca cutinmi cancunamanca huillarcani, cunanpish huacashpami, cutintaj huillani. Taucacunami chacatashpa huañuchishca Cristota pʼiñashpa purincuna. 19Chaicunaca tucuripica, chingarinamanmi ringacuna. Chaicunaca, quiquin huijsallatami diosta rurancuna; pinganayajcunata rurashpami, jatun tucuncuna, cai pachapi tiyajcunallatamari yuyarincuna. 20Ashtahuanpish ñucanchij causagrina llajtaca, jahua pachami. Chai jahua pachamanta Quishpichij, Apunchij Jesucristo shamujtami ñucanchijca shuyacunchij. 21Paimi, ñucanchij ismujlla aichatapish, Paipaj sumaj cuerpo shinata ruranga. Paica, tucui imatapish Pailla mandai tucushcallahuantajmi, ñucanchijtaca chashna ruranga.