Knijga O Kristu

Filipljanima 2:1-30

Jedinstvo u poniznosti

1Ima li dakle u Kristu kakva ohrabrenja? Ima li utjehe u njegovoj ljubavi? Ima li zajedništva u Duhu? Ima li nježnosti i samilosti? 2Usrećite me onda: budite složni, volite se uzajamno, budite jednodušni u osjećajima i mislima. 3Ne budite sebični ni umišljeni. Budite ponizni i smatrajte jedni druge većima od sebe. 4Ne starajte se samo za vlastitu korist već i za korist drugih.

Kristova poniznost i uzvišenost

5Vaše bi motrište trebalo biti jednako Isusovu. 6Iako je bio Bog, nije zahtijevao svoje pravo da bude Bogom, 7nego je odložio svoju moćnu snagu i slavu te, uzevši na sebe lik sluge, postao ljudskim bićem. I kao ljudsko biće 8ponizio je samoga sebe, poslušan do smrti, i to do smrti na križu. 9Zato ga je Bog uzdignuo iznad svega i darovao mu ime uzvišenije od svakoga drugog imena, 10da pred Isusovim imenom prignu koljena sva bića na nebu, na zemlji i pod zemljom 11i da svaki jezik prizna: “Isus Krist je Gospodin” na slavu Boga Oca.

Sjajno svijetlite za Krista

12Najdraži moji, uvijek ste bili poslušni dok sam bio s vama. Ali sada dok me nema, morate se još više, sa strahom i drhtanjem, truditi oko svojega spasenja. 13Jer Bog djeluje budeći u vama želju da mu budete poslušni i dajući vam snage da činite ono što mu je ugodno.

14Ma što činili, ne prigovarajte i ne svađajte se 15da vas nitko ne može osuditi. Živite besprijekornim i čistim životom, kao neporočna Božja djeca usred izopačenog i pokvarenog naraštaja. Svijetlite u njihovoj tami poput zvijezda u svemiru. 16Čvrsto se držite Riječi života, tako da se na dan Kristova povratka mogu ponositi da nisam uzalud trčao trku niti uzalud se trudio. 17Štoviše, ako se i moja krv mora proliti poput žrtve za vašu vjeru i požrtvovno Božje djelo, sretan sam i radujem se s vama. 18I vi se zato veselite i radujte sa mnom.

Preporuka Timoteju

19Nadam se da ću, bude li volja Gospodina Isusa, ubrzo poslati k vama Timoteja, da me razveseli vijestima o vama. 20Nemam nikoga drugog poput njega tko bi se tako brinuo za vašu dobrobit, 21jer se svi drugi brinu samo o sebi, a ne o onomu što je Kristovo. 22Ali znate da je Timotej prokušan. Pomagao mi je u naviještanju Radosne vijesti kao sin ocu. 23Njega vam se nadam poslati čim doznam što će ovdje biti sa mnom. 24A pouzdajem se u Gospodina da ću vam i sam ubrzo doći.

Preporuka Epafroditu

25U međuvremenu mi se činilo potrebnim da vam pošaljem natrag Epafrodita, svojega brata, suradnika i suborca, kojega ste poslali da mi pomogne u potrebi. 26Šaljem ga doma jer čezne za vama i jer je žalostan što ste čuli da je obolio. 27Zaista je bio bolestan, gotovo je umro. Ali Bog mu se—a i meni—smilovao da me ne snađe žalost na žalost.

28Zato ga što prije šaljem jer znam da ćete se razveseliti kad ga vidite, a onda ću i ja biti manje žalostan. 29Primite ga dakle s ljubavlju Gospodnjom2:29 U grčkome: u Gospodinu. i poštujte takve ljude. 30Izložio se životnoj pogibli radi Kristova djela i umalo je umro čineći za mene ono što vi niste mogli jer ste bili daleko.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 2:1-30

Cristotaca tucuita yallimi jatunyachishca

1Chaimanta, Cristomi cancunataca cushichicun. Paipaj cʼuyaimi, cancunataca samachicun. Diospaj Espiritupish cancunahuanmi, tucui shunguhuan llaquinacunguichij, cʼuyanacunguichij. 2Chaimanta tucuicuna llaquinacushpaca, tucuicunallataj shujlla shina yuyashpa, shujlla shina cʼuyanacushpa shujlla munai, shujlla yuyai tucushpa, ñuca cushicusha nicushca shinataj cushichihuaichigari. 3Imata rurashpapish pʼiñanacushpa jatun tucushpaca, ama ruraichijchu. Ashtahuanpish mana jatun tucushpa, caishujcunami ñucata yalli alli nishpa, yuyanacuichij. 4Pipish quiquinpajllaca, ama yuyaichijchu. Ashtahuanpish tucuicunallataj, shujtajcunapaj allita ruranata yuyaichij.

5Cancunapish Cristo Jesús yuyashca shinallataj, cashna yuyaichigari:

6Paica, Diosllatajmi carca.

Shina cashpapish, ‘Taita Dios shinallatajmi cani’ nishpa, chaita cacharishca canataca mana munarcachu.

7Ashtahuanpish Cristoca, Paipaj quiquin munaihuanmi,

Pai ima cashcata ladoman saquishpa shamurca.

Chaimantaca, ñucanchij shinallataj aichayuj tucushpami, servij runa tucurca.

8Paica, chashna aichayuj runa tucushca jahuapish,

ashtahuan yangamanmi uriyarca.

Tucuipi Diosta caźushpami chacatashca,

pinganayajta huañuna tucurca.

9Chaimantami Taita Diosca, Paitaca tucuicunata yalli jatunyachirca.

Shutitapish tucui shuticunamanta yalli,

jatun shutitami curca.

10Chaimantami Jesuspaj shutita uyashpaca,

jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi cajcunapish, allpa ucupi cajcunapish

tucuicuna Paipaj ñaupajpi cunguringa.

11Chaipimi, tucuicunallataj Jesucristotaca, ‘Mandajmi’ nishpa,

Taita Diosta sumajyachingacuna.

Cai pachata achijyachij luźerocuna shinami canguichij

12Chaimanta ñuca cʼuyashcacuna, ima shinami cancunahuan cajpi ñucata alli caźurcanguichij, cunan ñuca mana cancunahuan cajpicarin, ashtahuan alli caźuichij. Cancuna chasquishca quishpirinataca, manchaihuan, chujchuihuan alli catiraichij. 13Diosmari cancunamanca, allita rurana yuyaitapish, chai yuyashcata Pai munashca shina rurachunpish yachachicun.

14Imata rurashpapish ama huashalla rimanacushpa, ama pʼiñanacushpa ruraichijchu. 15Caitaj millai juchasapa runacunapaj chaupipica, cancunataca pipish ima juchachinata ama charichun. Taita Diospaj huahuacuna cashcamantaca, alli shungu, chuya runacunami cana canguichij. Paicunapajca, cai pachata achijyachicuj luźerocuna shinami canguichij. 16Causaita cuj cai shimicunata catinataca, amataj saquinguichijchu. Chashna catijpitajca, Cristo shamui punllapica, ñucaca mana yanga yachachishcata, mana yanga huillashcata ricushpa, jatunta cushicushami. 17Cancuna crishcamanta, Diosman cushpa rupachishca jahuapi ñucata huañuchijpi pajtachinata yachashpapish, tucui cancunahuanmi achcata cushicuni. 18Cancunapish shinallataj cushicuichij, tucuicunallataj ñucahuan cushicushunchij.

Timoteohuan Epafroditohuanmi Filiposman ñaupachishca

19Apunchij Jesús munajpica, Timoteotami cancunata ricunaman ña cachanata yuyacuni. Pai tigramushpa cancuna imanalla cashcata huillajpimi, ñucapish achcata cushicusha. 20Timoteoca, ñuca shinallataj cancuna yuyaimi purin. Pi mana pai shinaca tiyanchu. 21Tucui caishujcunaca, paicuna quiquinpajllami yuyancuna, Cristo Jesús imata rurachun nishcatatajca, mana rurashun nincunachu. 22Ashtahuanpish Timoteoca churi, paipaj yayahuan tandalla imatapish ruraj shinami, alli huillaita ñucahuan huillashpa purin. Chaitaca, cancunallataj yachanguichijmi. 23Chaimanta paitami, cancunapajman cachanataj cani. Ñucata charicujcuna imata nijllatami shuyacuni. 24Ashtahuancarin Apunchij Jesusca, ñuca quiquinllatataj cancunata ricunaman pushangami yuyacunimi.

25Chashna yuyacushpapish ñucahuan huillaj, ñucahuan purij, soldado shina Diospajta ñucahuan ruraj, ñuca huauqui Epafroditotaca, cachanataj yuyachijpimi cachani. Paitaca cancunamanta, ñucaman parlachunpish, ñucapaj imata rurana cajpipish, chaita rurachunpishmi cachashca carcanguichij. 26Epafroditoca, tucui cancunata ricugrina yuyaillami carca. Pai ungushca cashcata cancuna yachashcamantapish, paica achca llaquillami. 27Paica ancha ungushca, huañunallatajmari tucurca. Ashtahuanpish ñuca ama ashtahuan jahuanpi jahuanpi llaquita charichunmi, Taita Diosca paitapish, ñucatapish achcata llaquirca. 28Cunanca, cancuna paita cutin ricushpa cushicuchunmi cachani. Cancunahuan pai cutin tupajpica, ñuca shungupish samaringami. 29Pai chayajpica, Apunchij Jesusmanta tucui shunguhuan cushicushpa chasquipaichij. Pai shina alli cajcunahuanpish alli caichij. 30Paica Cristopaj ruracushcamantami, ashamanta mana huañurca. Cancuna carupi cashpa, ñucapaj imata mana rurai tucujpimi, cancunapaj randi ñucata ayudacushpa, huañunata quishpirirca.