Knijga O Kristu

Filipljanima 2:1-30

Jedinstvo u poniznosti

1Ima li dakle u Kristu kakva ohrabrenja? Ima li utjehe u njegovoj ljubavi? Ima li zajedništva u Duhu? Ima li nježnosti i samilosti? 2Usrećite me onda: budite složni, volite se uzajamno, budite jednodušni u osjećajima i mislima. 3Ne budite sebični ni umišljeni. Budite ponizni i smatrajte jedni druge većima od sebe. 4Ne starajte se samo za vlastitu korist već i za korist drugih.

Kristova poniznost i uzvišenost

5Vaše bi motrište trebalo biti jednako Isusovu. 6Iako je bio Bog, nije zahtijevao svoje pravo da bude Bogom, 7nego je odložio svoju moćnu snagu i slavu te, uzevši na sebe lik sluge, postao ljudskim bićem. I kao ljudsko biće 8ponizio je samoga sebe, poslušan do smrti, i to do smrti na križu. 9Zato ga je Bog uzdignuo iznad svega i darovao mu ime uzvišenije od svakoga drugog imena, 10da pred Isusovim imenom prignu koljena sva bića na nebu, na zemlji i pod zemljom 11i da svaki jezik prizna: “Isus Krist je Gospodin” na slavu Boga Oca.

Sjajno svijetlite za Krista

12Najdraži moji, uvijek ste bili poslušni dok sam bio s vama. Ali sada dok me nema, morate se još više, sa strahom i drhtanjem, truditi oko svojega spasenja. 13Jer Bog djeluje budeći u vama želju da mu budete poslušni i dajući vam snage da činite ono što mu je ugodno.

14Ma što činili, ne prigovarajte i ne svađajte se 15da vas nitko ne može osuditi. Živite besprijekornim i čistim životom, kao neporočna Božja djeca usred izopačenog i pokvarenog naraštaja. Svijetlite u njihovoj tami poput zvijezda u svemiru. 16Čvrsto se držite Riječi života, tako da se na dan Kristova povratka mogu ponositi da nisam uzalud trčao trku niti uzalud se trudio. 17Štoviše, ako se i moja krv mora proliti poput žrtve za vašu vjeru i požrtvovno Božje djelo, sretan sam i radujem se s vama. 18I vi se zato veselite i radujte sa mnom.

Preporuka Timoteju

19Nadam se da ću, bude li volja Gospodina Isusa, ubrzo poslati k vama Timoteja, da me razveseli vijestima o vama. 20Nemam nikoga drugog poput njega tko bi se tako brinuo za vašu dobrobit, 21jer se svi drugi brinu samo o sebi, a ne o onomu što je Kristovo. 22Ali znate da je Timotej prokušan. Pomagao mi je u naviještanju Radosne vijesti kao sin ocu. 23Njega vam se nadam poslati čim doznam što će ovdje biti sa mnom. 24A pouzdajem se u Gospodina da ću vam i sam ubrzo doći.

Preporuka Epafroditu

25U međuvremenu mi se činilo potrebnim da vam pošaljem natrag Epafrodita, svojega brata, suradnika i suborca, kojega ste poslali da mi pomogne u potrebi. 26Šaljem ga doma jer čezne za vama i jer je žalostan što ste čuli da je obolio. 27Zaista je bio bolestan, gotovo je umro. Ali Bog mu se—a i meni—smilovao da me ne snađe žalost na žalost.

28Zato ga što prije šaljem jer znam da ćete se razveseliti kad ga vidite, a onda ću i ja biti manje žalostan. 29Primite ga dakle s ljubavlju Gospodnjom2:29 U grčkome: u Gospodinu. i poštujte takve ljude. 30Izložio se životnoj pogibli radi Kristova djela i umalo je umro čineći za mene ono što vi niste mogli jer ste bili daleko.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 2:1-30

Ang Pagpaubos ni Cristo

1Indi bala tungod nga ara na kamo kay Cristo nagabakod kamo? Indi bala malipayon kamo tungod nga nahibaluan ninyo nga ginahigugma kamo ni Cristo? Kag indi bala may maayo kamo nga relasyon sa Espiritu Santo, kag malulo na kamo kag maluluy-on sa isa kag isa? 2Gani nagapangabay ako sa inyo: para mangin bug-os gid ang akon kalipay maghigugmaanay kamo kag maghiliusa. Kabay pa nga mag-isa ang inyo mga hunahuna kag katuyuan. 3Indi kamo maghimo sang bisan ano tungod sa kadalok ukon sa pagkamatinaas-taason. Kundi magpaubos kamo kag hunahunaon ninyo nga mas maayo pa ang iban sang sa inyo. 4Indi lang ang inyo kaayuhan ang inyo hunahunaon kundi ang kaayuhan man sang iban. 5Hupti ninyo ini nga panghunahuna nga iya man ni Cristo Jesus:

6Bisan ang kinaiya sang Dios ara sa iya, wala niya ginpaminsar ang iya pagkatupong sa Dios nga mangin kabangdanan sang pagpamintaha.

7Kundi ginpakanubo niya ang iya kaugalingon paagi sa pagsuksok sang kinaiya sang isa ka ulipon.

Nagpakatawo siya nga pareho sang mga tawo.

8Sang nangin tawo na siya, ginpaubos niya ang iya kaugalingon paagi sa pagtuman sa Dios hasta sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus.

9Tungod sini ginbayaw siya sang Dios kag ginhatagan sing awtoridad nga labaw sa tanan nga awtoridad.2:9 awtoridad… awtoridad: sa literal, ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan.

10Agod nga ang tanan nga sa langit kag sa duta, pati ang sa idalom sang duta, magluhod kag magsimba sa iya.

11Kag ang tanan magkilala2:11 magkilala: ukon, magpahayag. nga si Jesu-Cristo amo ang Ginoo, kag ini magahatag sang kadayawan sa Dios nga Amay.

Magsiga Kita sa Kalibutan Pareho sang mga Suga

12Mga hinigugma ko, sang ara pa ako dira sa inyo matinumanon gid kamo sa akon. Labi na gid subong nga wala na ako dira, panikasugi ninyo nga igakabuhi ang kaluwasan nga nabaton ninyo,2:12 igakabuhi ang kaluwasan nga nabaton ninyo: ukon, mabaton ninyo ang kabug-usan sang inyo kaluwasan. kag himua ninyo ini nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. 13Kay ang Dios amo ang nagahatag sa aton sang handom kag ikasarang sa paghimo sang iya kabubut-on.

14Kon ano ang inyo ginahimo, himua ninyo nga wala sing pagkumod ukon pagbinaisay, 15agod mangin matinlo kamo kag wala sing kasawayan nga mga anak sang Dios sa sini nga henerasyon nga ang mga tawo malain kag makasasala. Dapat ang inyo halimbawa pareho sang mga suga nga nagasanag sa ila, 16kay ginasugid ninyo sa ila ang pulong sang Dios nga nagahatag sang kabuhi. Kag kon himuon ninyo ini, may ipabugal ako sa pagbalik ni Cristo tungod nga may pulos gid ang akon pagpangabudlay dira sa inyo.

17Ang inyo pagtuo pareho sang halad nga ginahalad sa Dios. Kag kon kinahanglan gid nga ang akon dugo iula ko2:17 ang akon dugo iula ko: buot silingon, ihalad ko ang akon kabuhi. para sa inyo mga halad, malipay ako. Kag indi lang ako ang malipay kundi kamo man. 18Gani magkalipay man kamo. Magkalipay kita tungod sining akon pribilehiyo nga mag-antos para sa inyo.

Si Timoteo kag si Epafroditus

19Nagasalig ako kay Ginoong Jesus nga sa indi madugay mapakadto ko dira sa inyo si Timoteo, agod malipay man ako kon masugiran niya ako parte sa inyo kahimtangan. 20Siya gid lang ang akon nahibaluan nga nagadumdom gid pareho sa akon para sa inyo kaayuhan. 21Ang iban iya, ang ila gid lang kaugalingon nga kaayuhan ang ila ginapanumdom kag indi ang kay Jesu-Cristo. 22Pero nahibaluan ninyo kon paano ginpakita ni Timoteo ang iya maayo nga pamatasan. Daw anak ko gid siya sa iya pagbulig sa akon sa pagwali sang Maayong Balita. 23Nagalaom ako nga mapakadto ko siya dira sa inyo sa gilayon kon mahibaluan ko na ang resulta sang akon kaso. 24Kag nagasalig gid ako sa Ginoo nga ako mismo makakadto man dira sa inyo sa indi madugay.

25Nahunahuna ko nga kinahanglan pabalikon ko dira ang aton utod nga si Epafroditus nga inyo ginsugo diri agod magbulig sa akon. Kaupod ko siya sa pagpangabudlay kag pagpangapin sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. 26Papaulion ko siya dira tungod nga ginahidlaw na siya sa inyo nga tanan, kag indi na gid siya mapahamtang diri tungod nga nabatian ninyo nga nagmasakit siya. 27Nagmasakit siya matuod kag diutayan lang mapatay. Pero ginkaluoyan siya sang Dios kag ako amo man, kay gin-ayo niya siya kag ginhilway niya ako sa puwerte nga kasubo. 28Gani gusto ko na gid nga pabalikon siya dira, agod nga kon makita ninyo siya liwat magakalipay kamo, kag indi na ako magsagi palibog. 29Kag batuna ninyo siya nga may kalipay bilang utod sa Ginoo. Ang mga tawo nga pareho sa iya dapat padunggan. 30Kay diutayan lang siya mapatay tungod sa iya pag-alagad kay Cristo. Nabutang ang iya kabuhi sa peligro agod lamang mabuligan niya ako bilang salili2:30 salili: sa English, representative. ninyo.