Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 3

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:

'Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!'

Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao:
    'On je glas koji viče u pustinji:
    "Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze.''[a]

Ivan je nosio odjeću od devine dlake, a o pasu kožni pojas; hranio se skakavcima i divljim medom.

Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.

Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: 'Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?

Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.[b]

Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: "Mi smo Abrahamovi potomci!' jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!

10 Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.

11 Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko mnogo veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti.[c] On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.

12 Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem.'

Isusovo krštenje

13 Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.

14 Ivan ga je odvraćao. 'Zar da ti dođeš k meni,' reče mu, 'a zapravo bi ti mene trebao krstiti!'

15 Ali Isus mu odgovori: 'Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju.' Tada ga je Ivan krstio.

16 Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.

17 I glas s neba reče: 'Ovo je moj ljubljeni Sin kojega sam izabrao. On je moja radost.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 3:3 Izaija 40:3.
  2. Evanđelje po Mateju 3:8 U grčkome: Rodite dakle plodom dostojnim obraćenja.
  3. Evanđelje po Mateju 3:11 U grčkome: ni ponijeti sandale.

Slovo na cestu

Matouš 3

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na Judskou poušť: „Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“

O Janovi prorok Izajáš předpověděl:

„Z pouště zazní hlas:
Připravte cestu pro Pána
    a odstraňte všechny překážky.“

Jan měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel. Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání. Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé – farizejové a saducejové, řekl jim: „Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi? Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin. Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: ‚Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.‘ Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte. 10 Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen. 11 Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12 Jako se prohazováním odděluje zrno od plev – zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi – jedny k životu a druhé ke smrti.“

Jan křtí Ježíše

13 Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14 Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15 Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil.

16 Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice. 17 Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“