Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 28

Isusovo uskrsnuće

1U nedjelju rano ujutro[a] Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob.

Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega.

Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega.

Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.

Tada anđeo reče ženama: 'Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa.

Ali on nije ovdje! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao

pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao.'

Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima.

Odjednom im u susret dođe Isus! 'Zdravo!' reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone.

10 'Ne bojte se

Izjava stražara

11 Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.

12 Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima.

13 'Recite: "Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga.'

14 Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema.'

15 Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

16 Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus.

17 Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.

18 Isus im priđe i reče im: 'Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

20 Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 28:1 U grčkome: Nakon subote, u svanuće prvoga dana tjedna.

Slovo na cestu

Matouš 28

Ježíš vstává z mrtvých

1Na úsvitu neděle se Marie Magdaléna a ta druhá Marie vypravily k hrobu. Nastalo silné zemětřesení. Boží anděl sestoupil s nebe, odvalil kámen a sedl si na něj. Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh. Strážci byli tak vyděšeni, že se nemohli ani hnout. Anděl promluvil k ženám: „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Ale on tu již není, vstal opět k životu, jak to předpověděl. Pojďte se podívat do hrobu. A teď si pospěšte a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých a jde napřed do Galileje, kde ho uvidíte. To jsem vám měl vyřídit.“

Ježíš se zjevuje ženám

S bázní, a přece s velkou radostí opustily ženy rychle hrob a běžely to oznámit učedníkům. Na cestě se setkaly se samým Ježíšem. Pozdravil je a ony padly na kolena a objímaly jeho nohy. 10 Ježíš jim řekl: „Nebojte se, jen jděte za mými bratry a řekněte jim, ať jdou do Galileje a tam se setkáme.“

Náboženští vůdcové podplácejí stráž

11 Po odchodu žen se někteří strážci odebrali do města, aby ohlásili velekněžím všechno, co se stalo. 12-13 Ti hned svolali poradu s ostatními židovskými představiteli, aby se dohodli, co dělat. Potom štědře podplatili vojáky, aby mluvili shodně s nimi: „V noci jsme usnuli, a zatímco jsme spali, přišli Ježíšovi učedníci a ukradli jeho tělo.“

14 Pak vojákům slíbili, že doslechne-li se o tom místodržitel, uchlácholí ho a postarají se, aby z toho vyvázli bez nepříjemností. 15 Vojáci si tedy vzali peníze a rozhlašovali, k čemu byli navedeni. Tato verze se mezi židy rozšířila, takže tomu věří dodnes.

Ježíš dává velké pověření

16 Jedenáct apoštolů šlo do Galileje, na horu, kterou Ježíš určil jako místo setkání. 17 Tam ho uviděli, klaněli se mu, ale někteří pochybovali, že to je skutečně on. 18 Ježíš jim řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Proto jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech, křtěte je ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého. 20 Veďte tyto nové učedníky k tomu, aby poslouchali všechny příkazy, které jsem vám dal. A spoléhejte na to, že já jsem vždy s vámi až do konce světa.“