Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 23

Isus opominje vjerske poglavare

1Tada Isus reče mnoštvu i svojim učenicima:

'Pismoznanci i farizeji službeni su tumači Svetoga pisma.

Zato činite i slušajte sve što vam kažu, ali nemojte slijediti njihov primjer jer oni sami ne čine ono što druge poučavaju.

Tlače vas teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prstom ne žele maknuti da vam taj teret pomognu nositi.

Sve što čine, čine zato da ih ljudi vide. Trude se da ono što na sebi nose u znak pobožnosti - kutijice sa stihovima iz Svetoga pisma na čelu ili oko ruke te rese na odjeći - bude što veće i što duže.

Na gozbama vole sjediti na pročelju stola, a u sinagogama na počasnome mjestu.

Godi im kad ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima i kad ih zovu "Rabbi'.[a]

Vi nikome nemojte dopustiti da vas zove učiteljem jer imate samo jednoga učitelja, a svi ste vi ravnopravna braća i sestre.[b]

I ne zovite nikoga ovdje na zemlji Ocem jer imate samo jednoga Oca - onoga na nebesima.

10 I ne dajte da vas tko naziva vođom jer imate samo jednoga vođu: Krista.

11 Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga!

12 Tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.

13 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zatvarate pred ljudima vrata u nebesko kraljevstvo. Sami ne ulazite u njega, a ne dopuštate da uđu ni oni koji bi htjeli.[c]

15 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da biste pridobili jednog sljedbenika, a kad vam postane sljedbenikom, učinite od njega sina paklenoga dvostruko gorega nego što ste i sami!

16 Teško vama! Slijepi vođe! Tvrdite: "Zakune li se tko Hramom, to ne vrijedi. Ali zakune li se hramskim zlatom, onda ga zakletva obvezuje.'

17 Slijepe budale! Pa što je veće - zlato ili Hram koji posvećuje zlato?

18 I još kažete: "Zakune li se tko žrtvenikom, to ne vrijedi. Ali zakune li se darom koji je na njemu, zakletva ga obvezuje.'

19 Slijepci! Što je veće? žrtveni dar ili žrtvenik koji ga posvećuje?

20 Tko se zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.

21 A tko se zakune Hramom, kune se njime i Onime koji u njemu prebiva.

22 Tko se zakune nebom, kune se Božjim prijestoljem i Bogom koji na njemu sjedi.

23 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, i kopra, i kima, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.[d]

24 Slijepi vođe! Procjeđujete vodu da ne biste s njom popili i komarca, a kadri ste, ne opazivši, progutati i cijelu devu!

25 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pohlepom.

26 Slijepi farizeju! Očisti najprije ono što je u čaši, pa će i izvana biti čista.

27 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Vi ste poput obijeljenih grobova. Izvana izgledaju lijepo, a iznutra su prepuni mrtvačkih kostiju i svakojake prljavštine!

28 Tako i vi ljudima izvana izgledate pravednima, a iznutra ste prepuni licemjerja i bezakonja.

29 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Vi prorocima gradite grobnice i pravednicima kitite spomenike

30 pa kažete: "Da smo živjeli u doba svojih otaca, ne bismo sudjelovali u prolijevanju proročke krvi.'

31 Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke.

32 Dovršite, dakle, to što su oni započeli![e]

33 Zmije! Leglo zmijsko! Kako ćete izbjeći osudi pakla?

34 Šaljem vam, evo, proroke, mudrace i pismoznance. Neke ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po sinagogama i progoniti od grada do grada

35 tako da na vas padne sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela pa do Zaharije, sina Barahijina, kojega ste ubili između Hrama i žrtvenika.

36 Zaista vam kažem, sva će ta krv pasti na ovaj naraštaj!'

Isus tuži nad Jeruzalemom

37 'Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ Božje poslanike! Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali niste htjeli!

38 A sada će ti, eto, kuća biti napuštena.

39 I kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne uzviknete: "Dobro nam došao onaj koji dolazi u ime Gospodnje!''

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 23:7 'Učitelju!'
  2. Evanđelje po Mateju 23:8 U grčkome: svi ste vi braća.
  3. Evanđelje po Mateju 23:13 U nekim je rukopisima dodan i 14. stih: Teško vama, pismoznanci i farizeji! Bestidno lišavate udovice njihovih dobara, a prikrivate se dugim molitvama u javnosti. Zato ćete vam kazna biti veća.
  4. Evanđelje po Mateju 23:23 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.
  5. Evanđelje po Mateju 23:32 U grčkome: Dopunite mjeru svojih otaca!

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 23

V čom sa farizeji mýlia

1 Vtedy Ježiš oslovil zhromaždené zástupy a učeníkov:

Učitelia a farizeji sú tu na to, aby vám vykladali Mojžišov zákon.

Počúvajte všetky ich príkazy, ale neberte si príklad z ich života, lebo ich slová sa rozchádzajú s činmi.

Zväzujú a kladú na vás ťažké bremená, ale sami nechcú pohnúť ani prstom.

A všetko, čo robia, robia z vypočítavosti. Aby vyzerali sväto, zadovažujú si nápadné znaky zbožnosti: rozširujú si modlitebné remienky a predlžujú strapce na odeve,

majú radi čestné miesta na hostinách a predné miesta pri bohoslužbách.

Veľmi sa im páči, keď ich ľudia pozdravujú na verejných miestach a keď ich oslovujú Majstre.

Ale vy sa nedávajte takto titulovať, lebo len jeden je váš Majster a vy všetci ste navzájom bratia.

A nikoho z ľudí neoslovujte otec, lebo máte jediného Otca, a ten je v nebi.

10 Ani sa nepokladajte za najvyššiu autoritu, lebo tou je iba Kristus.

11 Najväčší medzi vami je ten, kto slúži všetkým.

12 Kto si o sebe priveľa myslí, bude ponížený, no kto sa ponižuje, bude povýšený.

13 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji! Ste pokrytci! Zatvárate ľuďom vstup do nebeského kráľovstva. Sami doň nevchádzate a tým, ktorí by chceli vstúpiť, bránite!

14 Pod pláštikom dlhých a honosných modlitieb ste schopní vymámiť peniaze aj od vdov. Ťažko vám bude na súde!

15 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Zašli by ste aj na kraj sveta, len aby ste jedného človeka obrátili, no len čo uverí, vlastným chápaním zbožnosti z neho urobíte syna pekla dva razy horšieho od vás.

16 Beda vám, slepí vodcovia! Vravíte, že prísaha na chrám nezaväzuje, ale prísaha na chrámové zlato áno.

17 Nie je to nezmysel? Čo je viac? Zlato alebo chrám, ktorý to zlato posväcuje?

18 Alebo: prísaha na obetný oltár nič neznamená, kým prísaha na obeť sa musí plniť.

19 Ako ste na to prišli? Čo je viac? Obeť, ktorá je na oltári, alebo oltár, ktorý posväcuje obeť?

20 Ak teda prisaháte na oltár, prisaháte aj na všetko, čo je na ňom.

21 A ak prisaháte na chrám, prisaháte aj na toho, kto v ňom prebýva.

22 A ak prisaháte na nebo, prisaháte na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí.

23 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, beda vám, pokrytci! Do chrámu dávate desatinu z toho, čo sa vám urodí v záhrade, ale nedbáte na to, čo Boh pokladá za dôležitejšie: aby ste konali spravodlivo, milosrdne a verne. Odvádzajte desiatky, ale nezanedbávajte to najdôležitejšie!

24 Slepí vodcovia! Dávate si pozor, aby ste neprehltli komára, ale ťavu zjete.

25 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Starostlivo čistíte povrch nádob, ale vnútrajšok napĺňate tým, čo ste vo svojej chamtivosti nahrabali.

26 Slepí farizeji, najprv vyčistite vnútrajšok nádoby, iba potom bude naozaj čistá.

27 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Podobáte sa ozdobeným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú krásne, ale dnu sú iba kosti mŕtvych, hniloba a práchnivina.

28 Usilujete sa vyzerať sväto, ale pod zbožným zovňajškom sa skrýva srdce plné pretvárky a nečistoty.

29 Beda vám, učitelia Zákona a farizeji, pokrytci! Staviate náhrobky prorokom, ktorých zabili vaši predkovia, zdobíte kvetmi hroby mučeníkov

30 a hovoríte: Keby sme my boli žili v čase našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.

31 Takto svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, ktorí zabíjali prorokov.

32 Idete v ich šľapajach a dovršujete ich dielo.

33 Vy ľstiví, prefíkaní vodcovia! Ako chcete uniknúť pekelnému trestu?

34 Pošlem vám prorokov, múdrych ľudí a vykladačov Písma. Budete ich bičovať vo svojich synagógach a hnať z mesta do mesta, niektorých z nich zavraždíte, iných ukrižujete.

35 Na vás padne vina za všetku preliatu krv nevinných, od spravodlivého Ábela až po Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom.

36 Áno, naozaj vám vravím, že toto všetko padne na hlavu tejto generácie.

37 Jeruzalem, Jeruzalem, mesto, ktoré zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo Boh k tebe posiela! Koľko ráz som túžil zhromaždiť tvoje deti, ako kvočka zhromažďuje kuriatka pod svoje krídla, ale nechceli ste.

38 A teraz bude váš dom zničený a pustý.

39 A vravím vám, že ma uvidíte až vtedy, keď ma prijmete ako Božieho posla a poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. "