Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 23

Isus opominje vjerske poglavare

1Tada Isus reče mnoštvu i svojim učenicima:

'Pismoznanci i farizeji službeni su tumači Svetoga pisma.

Zato činite i slušajte sve što vam kažu, ali nemojte slijediti njihov primjer jer oni sami ne čine ono što druge poučavaju.

Tlače vas teškim teretom vjerskih zahtjeva, a ni prstom ne žele maknuti da vam taj teret pomognu nositi.

Sve što čine, čine zato da ih ljudi vide. Trude se da ono što na sebi nose u znak pobožnosti - kutijice sa stihovima iz Svetoga pisma na čelu ili oko ruke te rese na odjeći - bude što veće i što duže.

Na gozbama vole sjediti na pročelju stola, a u sinagogama na počasnome mjestu.

Godi im kad ih ljudi pozdravljaju na javnim mjestima i kad ih zovu "Rabbi'.[a]

Vi nikome nemojte dopustiti da vas zove učiteljem jer imate samo jednoga učitelja, a svi ste vi ravnopravna braća i sestre.[b]

I ne zovite nikoga ovdje na zemlji Ocem jer imate samo jednoga Oca - onoga na nebesima.

10 I ne dajte da vas tko naziva vođom jer imate samo jednoga vođu: Krista.

11 Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga!

12 Tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.

13 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Zatvarate pred ljudima vrata u nebesko kraljevstvo. Sami ne ulazite u njega, a ne dopuštate da uđu ni oni koji bi htjeli.[c]

15 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Obilazite morem i kopnom da biste pridobili jednog sljedbenika, a kad vam postane sljedbenikom, učinite od njega sina paklenoga dvostruko gorega nego što ste i sami!

16 Teško vama! Slijepi vođe! Tvrdite: "Zakune li se tko Hramom, to ne vrijedi. Ali zakune li se hramskim zlatom, onda ga zakletva obvezuje.'

17 Slijepe budale! Pa što je veće - zlato ili Hram koji posvećuje zlato?

18 I još kažete: "Zakune li se tko žrtvenikom, to ne vrijedi. Ali zakune li se darom koji je na njemu, zakletva ga obvezuje.'

19 Slijepci! Što je veće? žrtveni dar ili žrtvenik koji ga posvećuje?

20 Tko se zakune žrtvenikom, kune se njime i svime što je na njemu.

21 A tko se zakune Hramom, kune se njime i Onime koji u njemu prebiva.

22 Tko se zakune nebom, kune se Božjim prijestoljem i Bogom koji na njemu sjedi.

23 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Jer revno namirujete čak i desetinu metvice, i kopra, i kima, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Treba davati desetinu, ali ne smijete zanemarivati važnije stvari.[d]

24 Slijepi vođe! Procjeđujete vodu da ne biste s njom popili i komarca, a kadri ste, ne opazivši, progutati i cijelu devu!

25 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Toliko se trudite očistiti svoju čašu i zdjelu izvana, a napunili ste ih svojim grabežom i pohlepom.

26 Slijepi farizeju! Očisti najprije ono što je u čaši, pa će i izvana biti čista.

27 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Vi ste poput obijeljenih grobova. Izvana izgledaju lijepo, a iznutra su prepuni mrtvačkih kostiju i svakojake prljavštine!

28 Tako i vi ljudima izvana izgledate pravednima, a iznutra ste prepuni licemjerja i bezakonja.

29 Teško vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Vi prorocima gradite grobnice i pravednicima kitite spomenike

30 pa kažete: "Da smo živjeli u doba svojih otaca, ne bismo sudjelovali u prolijevanju proročke krvi.'

31 Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi onih koji su ubijali proroke.

32 Dovršite, dakle, to što su oni započeli![e]

33 Zmije! Leglo zmijsko! Kako ćete izbjeći osudi pakla?

34 Šaljem vam, evo, proroke, mudrace i pismoznance. Neke ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po sinagogama i progoniti od grada do grada

35 tako da na vas padne sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi pravednog Abela pa do Zaharije, sina Barahijina, kojega ste ubili između Hrama i žrtvenika.

36 Zaista vam kažem, sva će ta krv pasti na ovaj naraštaj!'

Isus tuži nad Jeruzalemom

37 'Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ Božje poslanike! Koliko sam puta htio okupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja piliće pod krila, ali niste htjeli!

38 A sada će ti, eto, kuća biti napuštena.

39 I kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne uzviknete: "Dobro nam došao onaj koji dolazi u ime Gospodnje!''

Notas al pie

  1. Evanđelje po Mateju 23:7 'Učitelju!'
  2. Evanđelje po Mateju 23:8 U grčkome: svi ste vi braća.
  3. Evanđelje po Mateju 23:13 U nekim je rukopisima dodan i 14. stih: Teško vama, pismoznanci i farizeji! Bestidno lišavate udovice njihovih dobara, a prikrivate se dugim molitvama u javnosti. Zato ćete vam kazna biti veća.
  4. Evanđelje po Mateju 23:23 U grčkome: Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.
  5. Evanđelje po Mateju 23:32 U grčkome: Dopunite mjeru svojih otaca!

Ang Pulong Sa Dios

Mateo 23

Nagpasidaan si Jesus Mahitungod sa mga Pariseo ug sa mga Magtutudlo sa Kasugoan

1Unya misulti si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga sumusunod, “Ang mga magtutudlo sa Kasugoan ug ang mga Pariseo mao ang gisaligan nga magpasabot sa Kasugoan ni Moises. Busa tumana ang ilang gitudlo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang binuhatan tungod kay sukwahi kini sa ilang gipanulti. Gisangonan nila ang mga tawo sa malisod nga mga tulumanon, apan bisag gamay wala sila motabang aron matuman ang ilang gisugo. Ang tanan nga gibuhat nila pagpakita-kita lang sa mga tawo. Gipalapad nila ang mga kahon-kahon nga butanganan sa mga pinili nga mga pulong gikan sa Kasulatan nga ilang gibugkos sa ilang agtang ug sa ilang bukton. Ug gipatas-an pa nila ang mga gaway-gaway sa sidsid sa ilang mga bisti aron ingnon nga sila mga diosnon. Sa mga kombira ug sa mga simbahan, gusto gayod nila nga molingkod sa mga lingkoranan nga alang sa mga pinasidunggan. Sa mga dapit nga tigomanan sa mga tawo, gusto nila nga tahoron sila ug tawgon nga mga ‘Magtutudlo.’ Apan kamo dili angay magpatawag nga ‘Magtutudlo,’ kay managsoon kamo ug usa ra ang inyong magtutudlo. Dili usab kamo magtawag ‘Amahan’ kang bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra gayod ang inyong Amahan, ang Amahan nga langitnon. 10 Ug dili kamo magpatawag nga ‘Agalon,’ kay usa ra ang inyong agalon ug siya mao ang Cristo. 11 Kon kinsa kaninyo ang nagaalagad sa iyang kauban, siya ang labaw sa tanan. 12 Ang nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos sa Dios. Apan ang nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas sa Dios.”

13 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug kamong mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang! Gibabagan ninyo ang mga tawo nga buot magpasakop sa paghari sa Dios. Kamo mismo dili magpasakop, ug nagapugong pa kamo sa mga tawo nga nagatinguha nga magpasakop.

14 [“Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang. Ginailog ninyo ang kabtangan sa mga babaye nga balo, ug ginatabon-tabonan lang ninyo ang inyong daotang binuhatan pinaagi sa inyong tag-as nga mga pag-ampo. Tungod niini, labaw ang kabug-at sa silot nga ipahamtang kaninyo!]

15 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang! Ginalibot ninyo ang tibuok nga kalibotan aron makabig ninyo ang bisan usa lang ka tawo sa inyong pagtuo. Apan human ninyo siya makabig ginahimo ninyo siyang labaw pa kadaotan kay kaninyo ug angay gayod sa impiyerno. 16 Alaot kamong mga giya nga buta. Nagatudlo kamo nga ‘kon ang tawo manumpa sa ngalan sa templo, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang gipanumpaan. Apan kon manumpa siya sa ngalan sa bulawan didto sa templo, kinahanglan nga tumanon gayod niya ang iyang gipanumpaan.’ 17 Buang-buang ug mga buta kamo! Unsa man ang mas mahinungdanon, ang bulawan o ang templo nga nagpabalaan sa bulawan? 18 Nagatudlo usab kamo nga ‘kon ang tawo manumpa sa ngalan sa halaran, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang gipanumpaan. Apan kon manumpa siya sa ngalan sa halad nga anaa sa halaran kinahanglan nga tumanon gayod niya ang iyang gipanumpaan.’ 19 Mga buta gayod kamo! Unsa man ang mas mahinungdanon, ang halad o ang halaran nga nagapabalaan sa halad? 20 Mao kana nga kon ang tawo manumpa sa ngalan sa halaran, nanumpa siya sa ngalan sa halaran ug sa tanan nga halad diha niini. 21 Ug kon ang tawo manumpa sa ngalan sa templo, nanumpa siya sa ngalan sa templo ug sa Dios nga nagapuyo didto. 22 Ug kon ang tawo manumpa sa ngalan sa langit, nanumpa siya sa ngalan sa trono sa Dios, ug sa Dios nga nagalingkod didto.

23 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang. Nagahatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamaluloy-on, ug pagkamasaligon. Angay kamong maghatag sa inyong ikapulo apan dili ninyo pasagdan ang mas mahinungdanon nga mga sugo. 24 Buta gayod kamo nga mga magtutudlo. Sa pagbuhat ninyo niini sama ra nga gisala ninyo ang mga gagmayng mananap gikan sa inyong imnonon, apan gilamoy ninyo ang mas dako pa nga mananap sama sa kamelyo.

25 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang! Kay gihinloan ninyo ang gawas sa tasa ug plato sumala sa inyong seremonya apan sulod sa inyong kasingkasing labihan kamo kahugaw ug kahakog. 26 Buta kamo nga mga Pariseo! Hinloi una ninyo ang sulod nga bahin sa tasa ug plato, ug ang gawas mahimong limpyo usab.[a]

27 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang! Nahisama kamo sa mga lubnganan nga gipintalan ug puti ug matahom tan-awon sa gawas, apan ang sulod labihan kabaho ug pulos lang bukog sa patay. 28 Nahisama gayod kamo niana kay kon tan-awon kamo sa mga tawo morag husto man ang inyong gibuhat apan ang tinuod, pulos pagpakaaron-ingnon lang ug kadaotan ang sulod sa inyong kasingkasing.

29 “Alaot kamo nga mga magtutudlo sa Kasugoan ug kamong mga Pariseo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron-ingnon lang! Nagabuhat kamo sa mga lubnganan sa mga matarong ug mga propeta ug gipatahom ninyo kini, 30 ug nagaingon kamo nga kon anaa na kamo kaniadto sa panahon sa inyong mga katigulangan, dili unta ninyo patyon ang mga propeta sama sa ilang gibuhat. 31 Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo sa mga tawo nga mipatay sa mga propeta.[b] 32 Sige, taposa ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan! 33 Sama kamo sa mga bitin. Kaliwat kamo sa mga malala nga bitin. Dili gayod kamo makaikyas sa silot didto sa impiyerno. 34 Busa paminaw kamo! Padalhan ko kamo ug mga propeta, mga maalam nga tawo, ug mga magtutudlo. Ang uban kanila pamatyon ninyo. Ipalansang ninyo sila sa krus. Ug ang uban bunalan ninyo diha sa inyong mga simbahan; ug kon molayas sila, gukoron ninyo sila bisan asa nga dapit. 35 Tungod niini silotan gayod kamo sa inyong pagpamatay sa tanang tawo nga matarong gikan kang Abel hangtod kang Zacarias nga anak ni Barakia, nga inyong gipatay didto sa dapit nga gitaliwad-an sa templo ug sa halaran. 36 Sa pagkatinuod, kamo nga mga tawo niini nga panahon mao ang manubag niining tanan nga mga sala.”

Ang Paghigugma ni Jesus sa mga Taga-Jerusalem

37 “Kamo nga mga taga-Jerusalem, ngano man nga gibato ninyo ug gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo? Dugay na akong nagtinguha nga tigomon kamo ug atimanon, sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto! 38 Karon, bahala na kamo sa inyong kaugalingon. 39 Kay dili na gayod ninyo ako makita hangtod nga moingon kamo, ‘Gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala.’” [c]

Notas al pie

  1. Mateo 23:26 Hinloi . . . mahimong limpyo usab: buot ipasabot, Kinahanglan mahimong hinlo ang inyong mga hunahuna, ug mahimong hinlo usab ang inyong gibuhat ug gisulti.
  2. Mateo 23:31 isip kaliwat napanunod nila ang ilang daotang batasan.
  3. Mateo 23:39 Tan-awa usab ang Salmo 118:26.