Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 21

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.

'Idite u selo pred vama

Prigovori li vam tko zbog toga, recite: "Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti.'

To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
    'Recite izraelskomu narodu[a]:
    Evo, kralj ti se vraća,
    ponizan jaše na magarcu,
    na magaretu, mladomu magaričinu.'[b]

Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.

Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.

Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.

Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su:
    'Slava[c] Sinu Davidovu!
    Blagoslovljen koji dolazi u
    ime Gospodnje!
    Slava Bogu na nebu!'[d]

10 Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. 'Tko je taj?' pitali su.

11 Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.'

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12 Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

13 'U Svetome pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom

14 U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.

15 Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: 'Slava Sinu Davidovu!' razgnjeve se

16 i upitaju ga: 'Čuješ li ti što govore?''Čujem

17 Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18 Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.

19 Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: 'Ne bilo više nikada na tebi roda!' I smokva se smjesta osuši.

20 Učenici se zaprepaste. 'Kako se smokva tako brzo sasušila?' pitali su.

21 'Zaista vam kažem,' odgovori im Isus, 'budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: "Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.

22 Sve što s vjerom zamolite, primit ćete.'

O Isusovoj vlasti

23 Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: 'Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?'

24 'Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:

25 Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?'Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: 'Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.

26 A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka.'

27 Zato Isusu odgovore: 'Ne znamo.'A Isus im reče: 'Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!'

Prispodoba o dvojici sinova

28 'Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: "Sine, idi danas raditi u vinogradu!'

29 "Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.

30 Otac i drugome sinu reče isto. 'Idem, oče!' odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.

31 Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju?''Onaj prvi

32 Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu.'

Prispodoba o zlim vinogradarima

33 'Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

34 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.

35 Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.

36 On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.

37 Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: "Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: "Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

39 Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

40 Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?

41 Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme.'

42 Isus ih upita: 'Niste li nikada čitali u Svetom pismu:
    "Kamen koji su graditelji odbacili
    postane ugaonim kamenom.
    To je Gospodnje djelo,
    čudesno našim očima.'[e]

43 Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.

44 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga.'[f]

45 Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,

46 htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 21:5 U grčkome: Recite kćeri sionskoj; Izaija 62:11.
 2. Evanđelje po Mateju 21:5 Zaharija 9:9.
 3. Evanđelje po Mateju 21:9 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!')
 4. Evanđelje po Mateju 21:9 Psalam 118:25-26 i Psalam 148: 1.
 5. Evanđelje po Mateju 21:42 Psalam 118: 22-23.
 6. Evanđelje po Mateju 21:44 Neki rani rukopisi ne sadrže ovaj stih.

Ang Pulong Sang Dios

Mateo 21

Ang Madinalag-on nga Pagsulod ni Jesus sa Jerusalem

1Sang malapit na sila ni Jesus sa Jerusalem kag nakaabot na sa baryo sang Betfage, sa Bukid sang mga Olibo, ginpauna ni Jesus ang duha niya ka sumulunod. Nagsiling siya sa ila, “Mag-una kamo didto sa sunod nga baryo. Pagsulod ninyo, may makita kamo nga asno[a] nga nahigot kag ara man ang iya tinday. Hubari ninyo kag dal-a diri sa akon. Kon may magpamangkot sa inyo, sabta ninyo, ‘Kinahanglan ini sang Ginoo,’ kag ipadala niya dayon sa inyo.”

Ini natabo agod matuman ang ginhambal sang propeta:

“Sugiri ang mga pumuluyo sang Zion[b] nga ang ila hari nagaabot na.
Mapainubuson siya, kag nagaabot nga nagasakay sa tinday nga asno.”[c]

Gani naglakat ang duha ka sumulunod kag gintuman nila ang sugo ni Jesus. Gindala nila ang asno upod ang tinday didto kay Jesus. Ginhapinan nila ini sang ila mga panapton kag ginsakyan dayon ni Jesus. Madamo gid nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga panapton sa dalan, kag ang iban nagtapas sang mga sanga sang mga kahoy kag ginladlad ini sa dalan bilang pagpadungog kay Jesus. Nagsinggit ang mga tawo nga nagauna kag ang nagasunod sa iya, “Dayawon ta ang kaliwat ni David![d] Ginapakamaayo sang Ginoo ang iya pinadala![e] [f] Dayawon ta ang Dios!”

10 Sang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem nagkinagula ang mga tawo didto. Nagsiling sila, “Sin-o bala ang tawo nga ina?” 11 Nagsabat ang mga tawo nga kaupod ni Jesus, “Amo ini ang propeta nga si Jesus nga taga-Nazaret nga sakop sang Galilea.”

Nagkadto si Jesus sa Templo

12 Nagkadto si Jesus sa templo kag gintabog niya ang mga tawo nga nagapamakal kag nagabaligya didto. Ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugbaylo sang kuwarta kag ang mga pulungkuan sang mga manugbaligya sang mga pating nga inughalad. 13 Nagsiling siya sa ila, “Nagasiling ang Dios sa Kasulatan, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan.’[g] Pero ginhimo ninyo nga palanaguan sang mga tulisan!”[h]

14 May mga bulag kag mga lupog nga nagpalapit sa iya didto sa templo kag gin-ayo niya sila. 15 Naakig ang manugdumala nga mga pari kag ang mga manunudlo sang Kasuguan sang makita nila ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo kag sang mabatian nila ang mga kabataan didto sa templo nga nagasinggit, “Dayawon ta ang kaliwat ni David!” 16 Gani nagsiling sila kay Jesus, “Nabatian mo man bala ang ila ginasiling?” Nagsabat si Jesus, “Huo. Ngaa, wala bala kamo kabasa sa sining ginasiling sang Kasulatan: ‘Bisan gani ang magagmay nga mga bata gintudluan mo, O Dios, nga magdayaw sa imo’[i]?” 17 Dayon ginbayaan sila ni Jesus. Nagguwa siya sa siyudad sang Jerusalem kag nagpa-Betania kag didto nagtulog.

Ginpakamalaot ni Jesus ang Kahoy nga Higera

18 Pagkaaga, sang nagapabalik na si Jesus sa siyudad sang Jerusalem gin-gutom siya. 19 Karon, may nakita siya nga kahoy nga higera sa higad sang dalan. Gani ginpalapitan niya ini, pero wala siya sing may nakita nga bunga kundi mga dahon lang. Nagsiling siya dayon sa kahoy, “Halin subong indi ka na gid makapamunga!” Kag sa gilayon nalaya ang higera. 20 Sang makita ini sang iya mga sumulunod natingala gid sila. Nagsiling sila, “Ngaa nalaya gilayon ang higera?” 21 Nagsabat si Jesus sa ila, “Sa pagkamatuod, kon may pagtuo kamo kag wala nagaduhaduha, mahimo man ninyo ang ginhimo ko sa kahoy nga higera. Kag indi lang ina kundi makasiling kamo bisan pa sa sini nga bukid, ‘Maghalin ka kag magsaylo sa dagat,’ kag matabo ina. 22 Ang bisan ano nga inyo pangayuon sa Dios sa pangamuyo mabaton gid ninyo, kon nagatuo kamo.”

Ang Pamangkot Parte sa Awtoridad ni Jesus

23 Nagkadto liwat si Jesus sa templo. Kag samtang nagatudlo siya didto, nagpalapit sa iya ang mga manugdumala nga mga pari kag mga manugdumala sang mga Judio kag nagpamangkot, “Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sang mga butang nga imo ginahimo diri sa templo? Sin-o ang naghatag sa imo sang sini nga awtoridad?” 24 Nagsabat si Jesus sa ila, “Mamangkot man ako sa inyo. Kag kon masabat ninyo ini, sabton ko man kamo kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. 25 Kay sin-o bala naghalin ang awtoridad ni Juan sa pagbautiso, sa Dios[j] bala ukon sa tawo?” Nagbinaisay sila kon ano ang ila isabat. Siling nila, “Kon magsiling kita nga halin sa Dios, masiling siya, ‘Ti ngaa wala kamo nagpati kay Juan?’ 26 Pero kon magsiling kita nga halin sa tawo, delikado kita sa mga tawo kay nagapati sila nga si Juan propeta sang Dios.” 27 Gani nagsabat sila kay Jesus, “Wala kami makahibalo.” Dayon nagsiling si Jesus sa ila, “Ti indi ko man kamo pagsugiran kon kay sin-o awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.”

Ang Paanggid Parte sa Duha Ka Mag-utod nga Lalaki

28 Nagsiling liwat si Jesus sa ila, “Suno sa inyo hunahuna, ano ang buot silingon sini? May isa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Ginkadtuan niya ang magulang kag ginsilingan, ‘Toto, magkadto ka subong sa aton talamnan sang ubas kag mag-obra.’ 29 Nagsabat siya, ‘Indi ko!’ Pero sang ulihi nagbaylo ang iya hunahuna kag nagkadto siya sa ila talamnan kag nag-obra. 30 Nagkadto man ang amay sa manghod kag ginsilingan man niya siya pareho sang iya ginsiling sa magulang. Nagsabat ang manghod, ‘Huo, tay,’ pero wala siya nagtuman. 31 Ti, diin sa duha ang nagtuman sang sugo sang iya amay?” Nagsabat sila, “Ang magulang.” Nagsiling si Jesus sa ila, “Sa pagkamatuod, nauna pa sa inyo nga nagapasakop sa paghari sang Dios ang mga manugsukot sang buhis kag ang mga babayi nga nagbaligya sang ila lawas. 32 Kay si Juan nga manugbautiso nagkadto diri kag nagtudlo sa inyo sang husto nga paagi agod mangin matarong kamo sa atubangan sang Dios, pero wala kamo nagpati sa iya. Ang mga manugsukot sang buhis kag ang mga babayi nga nagbaligya sang ila lawas nagpati sa iya. Kag bisan nakita ninyo ini, wala gid kamo nagbag-o sang inyo hunahuna kag nagpati sa iya.”

Ang Paanggid Parte sa mga Agsador

33 Nagsiling si Jesus sa ila, “Pamatii ninyo ang isa pa gid ka paanggid. May isa ka tawo nga may duta nga ginpatamnan niya sang ubas. Ginpakudalan niya ini, kag nagpahimo siya sang buho sa dako nga bato para pulugaan sang ubas. Nagpatindog man siya sang isa ka balantayan. Pagkatapos ginpaagsahan niya ang iya talamnan kag naglakat sa malayo nga lugar. 34 Sang tion na sang pagpamupo sang ubas, ginsugo niya ang iya mga suluguon sa mga agsador sa pagkuha sang iya parte. 35 Pero pag-abot didto sang mga suluguon, ginpangdakop sila sang mga agsador. Ginbunal nila ang isa, ginpatay ang isa, kag ginbato pa gid nila ang isa. 36 Pagkatapos sadto nagsugo ang tag-iya sang madamo pa gid nga mga suluguon sang sa nauna. Pero amo man gihapon ang ginhimo sa ila. 37 Sang ulihi ginpadala niya ang iya anak. Naghunahuna siya nga tahuron nila ang iya anak. 38 Pero pagkakita sang mga agsador sa iya anak, nagsiling sila, ‘Ari na ang manunubli. Dali, patyon ta siya agod mangin aton ang iya palanublion.’ 39 Gani gindakop nila siya kag gindala didto sa guwa sang talamnan kag ginpatay.”

40 Dayon nagpamangkot si Jesus, “Kon magbalik ang tag-iya sang talamnan, ano bala ang iya himuon sa sadto nga mga agsador?” 41 Nagsabat sila, “Pamatyon niya atong malain nga mga agsador kag indi gid niya pagkaluoyan. Dayon paagsahan niya ang iya talamnan sa mga agsador nga magahatag sang iya parte sa kada patubas.” 42 Nagsiling pa si Jesus sa ila, “Wala bala ninyo ini mabasahi sa Kasulatan?

‘Ang bato nga ginsikway sang mga panday
amo ang nangin pundasyon nga bato.
Ang Ginoo ang naghimo sini
kag makatilingala ini sa aton!’ ”[k]

43 Dayon nagsiling si Jesus, “Amo ina nga indi na kamo ang pagaharian sang Dios kundi ang mga tawo nga nagatuman sang iya mga ginapahimo. [44 Ang bisan sin-o nga mahulog sa sini nga bato mabali, pero ang mahulugan sang amo nga bato madugmok gid.]”

45 Pagkabati sang manugdumala nga mga pari kag mga Pariseo sang mga paanggid ni Jesus, nahangpan nila nga sila ang iya ginatumod. 46 Gani gusto na gid nila nga dakpon si Jesus, pero nahadlok sila sa mga tawo tungod kay ginakilala nila nga propeta si Jesus.

Notas al pie

 1. 21:2 asno: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 2. 21:5 mga pumuluyo sang Zion: sa Griego, anak nga babayi sang Zion.
 3. 21:5 Zac. 9:9.
 4. 21:9 kaliwat ni David: Tan-awa ang footnote sa 9:27.
 5. 21:9 ang iya pinadala: sa literal, ang nagakari sa ngalan sang Ginoo.
 6. 21:9 Salmo 118:26.
 7. 21:13 Isa. 56:7.
 8. 21:13 Jer. 7:11.
 9. 21:16 Salmo 8:2.
 10. 21:25 Dios: sa literal, langit.
 11. 21:42 Salmo 118:22-23.