Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 4

Isus i Samarijanka

1Kad je Gospodin saznao da su farizeji čuli kako on, Isus, krsti više učenika nego Ivan,

iako ih nije on osobno krstio, nego učenici,

ode iz Judeje i vrati se u pokrajinu Galileju.

Na putu je morao proći kroz Samariju.

Došao je do samarijskoga sela Sihara, blizu zemljišta koje je Jakov dao svojemu sinu Josipu.

Tu se nalazio Jakovljev zdenac. Umoran od dugotrajnog hodanja, Isus je tako sjedio pokraj zdenca. Bilo je to oko podneva.

Ubrzo zatim dođe po vodu neka Samarijanka i Isus ju zamoli: 'Daj mi da se napijem.'

Bio je sam jer su njegovi učenici otišli u grad kupiti hrane.

'Ti si židov, a ja Samarijanka. Kako to da od mene tražiš vode?' upita žena. židovi se, naime, nisu družili sa Samarijancima.

10 Isus odgovori: 'Kad bi ti samo znala kakav ti dar nudi Bog i tko sam ja koji te tražim piti, tražila bi od mene žive vode i ja bih ti je dao.'

11 'Gospodine, pa ti nemaš ni kabla ni užeta

12 Osim toga, zar si veći od našeg praoca Jakova, koji nam je dao ovaj zdenac? Kako možeš nuditi bolju vodu od ove koju su pili on i njegovi sinovi i kojom su napajali stoku?'

13 Isus odgovori: 'Tko god pije tu vodu, opet će ožednjeti.

14 A tko pije vodu koju ću mu ja dati, nikada više neće ožednjeti. Štoviše, ta će voda u njemu postati nepresušnim izvorom koji struji u vječni život.'

15 'Gospodine, molim te

16 'Idi i dovedi svojeg muža, pa se vrati ovamo!' reče joj Isus.

17 'Ali ja nemam muža

18 'Jer si imala pet muževa, a nisi vjenčana ni s ovim s kojim sada živiš. Istinu si rekla.'

19 'Gospodine,' reče žena, 'vidim da si prorok.

20 Zašto vi židovi tvrdite da se Bogu treba klanjati jedino u Jeruzalemu, kad su mu se naši preci klanjali na ovoj gori?'

21 Isus joj odgovori: 'Vjeruj mi, ženo, dolazi vrijeme kad više neće biti potrebno štovati Oca ni na ovoj planini ni u Jeruzalemu.

22 Vi Samarijanci ne znate onoga kojemu se klanjate, a mi židovi ga znamo jer spasenje dolazi od židova.

23 Ali dolazi vrijeme - već je stiglo - kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini. Bog želi takve klanjatelje.

24 Bog je Duh i oni koji mu se klanjaju moraju mu se klanjati u duhu i istini.'

25 'Znam da će jednoga dana doći Mesija, zvani Krist - Pomazanik

26 Tada joj Isus reče: 'Ja sam Mesija.'[a]

27 Nato stignu njegovi učenici. Začude se što razgovara sa ženom, ali ga nitko ne upita zašto s njom razgovara i o čemu govore.

28 žena tada ostavi svoju posudu kraj zdenca pa ode u grad i svima reče:

29 'Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam dosad učinila. Da to nije Krist?'

30 I ljudi su dolazili iz grada da ga vide.

31 Učenici su ga nudili: 'Rabbi, jedi!'

32 'Neću,' odgovarao im je, 'ja imam hrane za koju vi i ne znate.'

33 'Zar mu je netko već donio jelo?' pitali su učenici jedan drugoga.

34 Isus im tada objasni: 'Moja je hrana činiti volju onoga koji me poslao i dovršiti njegovo djelo.

35 Vi kažete da rad na žetvi neće početi dok ne mine ljeto, a to je tek za četiri mjeseca. No pogledajte oko sebe! Prostrana polja bjelasaju se svuda i već su spremna za žetvu.

36 žeteoci će biti dobro plaćeni, a plod njihove žetve su ljudi koji su dobili vječni život. Kakve li radosti i za sijače i za žeteoce!

37 Istinita je izreka da jedan sije, a drugi žanje.

38 Ja sam vas poslao da žanjete ondje gdje se niste trudili - drugi su naporno radili, a vi ste dobili plod njihova truda.'

Obraćenje Samarijanaca

39 Mnogi Samarijanci iz toga grada povjerovali su u njega zbog ženina svjedočanstva: 'Rekao mi je sve što sam ikad činila!'

40 Kad su Samarijanci došli do zdenca vidjeti Isusa, zamolili su ga da ostane kod njih. I ostao je ondje dva dana.

41 Mnogi su povjerovali u njega kad su ga čuli govoriti.

42 A ženi su kazali: 'Sada vjerujemo jer smo ga i sami čuli, a ne zbog onoga što si nam ti ispričala. On je zaista Spasitelj svijeta!'

Isus iscjeljuje činovnikova sina

43 Dva dana nakon toga Isus ode odande u Galileju.

44 Sam Isus bijaše rekao da prorok nema časti u vlastitom zavičaju.

45 Ali Galilejci su ga lijepo primili jer su za svetkovanja Pashe bili u Jeruzalemu i vidjeli njegova čudesna djela.

46 Putujući Galilejom, stigao je u grad Kanu, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. U gradu Kafarnaumu bio je neki kraljevski činovnik čiji je sin bio vrlo bolestan.

47 Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje i da putuje kroz Galileju, ode u Kanu te zamoli Isusa da dođe u Kafarnaum i iscijeli mu sina na samrti.

48 Isus reče: 'Vi zaista nećete vjerovati ne vidite li znakove i čudesa.'

49 Kraljevski ga je činovnik preklinjao: 'Gospodine, molim te, dođi dok mi dijete nije umrlo!'

50 'Idi kući,' reče mu Isus, 'sin ti je živ.' Čovjek povjeruje Isusovim riječima i uputi se doma.

51 Dok je još bio na putu, susretne svoje sluge koji su nosili vijest da mu je dijete živo.

52 Upita ih kada se dječak počeo osjećati bolje, a oni mu rekoše: 'Jučer poslijepodne oko jedan sat groznica mu je naglo minula.'

53 Otac shvati da je to bilo upravo onda kad mu je Isus rekao: 'Sin ti je živ.' Činovnik i svi njegovi ukućani povjeruju u Isusa.

54 Bilo je to drugo čudo koje je Isus učinio u Galileji vraćajući se iz Judeje.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 4:26 U grčkome: Ja sam, koji govorim s tobom.

Ang Pulong Sa Dios

Juan 4

Si Jesus ug ang Babaye nga Taga-Samaria

11-3 Karon, nakadungog ang mga Pariseo nga mas daghan na ang mga sumusunod ni Jesus kaysa kang Juan, ug mas daghan na ang iyang gipangbautismohan. (Sa pagkatinuod, dili si Jesus mismo ang nangbautismo, kondili ang iyang mga sumusunod.) Pagkahibalo ni Jesus nga nahibaloan na kini sa mga Pariseo, mipahawa siya sa probinsya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa ilang pagpaingon sa Galilea kinahanglan gayod nga moagi sila sa probinsya sa Samaria.

Sa pag-agi nila sa Samaria, nahiabot sila sa lungsod nga gitawag ug Sicar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. May atabay didto nga hinimo ni Jacob. Ug tungod kay gikapoy na gayod si Jesus sa iyang paglakaw, milingkod na lang siya sa daplin sa atabay. Udtong tutok na kadto. 7-8 Ang iyang mga sumusunod milahos didto sa lungsod aron mopalit ug pagkaon. Ug samtang nagalingkod siya didto, miabot ang usa ka babaye nga taga-Samaria aron mosag-ob. Miingon si Jesus kaniya, “Paimna ako.” Miingon ang babaye kaniya, “Usa ikaw ka Judio ug ako usa ka babayeng Samarianhon,[a] — nganong mangayo ka man kanako ug tubig?” (Miingon siya niini tungod kay ang mga Judio dili makigsandurot sa mga Samarianhon.)

10 Mitubag si Jesus, “Kon nahibaloan mo lang unta kon unsa ang ikahatag sa Dios, ug kon kinsa ako nga nangayo kanimo ug tubig, ikaw na gayod unta ang mangayo kanako ug hatagan ko ikaw ug tubig nga makahatag ug kinabuhi.” 11 Miingon ang babaye kaniya, “Sir, lawom ang atabay ug wala ka man ganiy timba. Asa ka man mokuhag tubig nga makahatag ug kinabuhi? 12 Ang atong katigulangan nga si Jacob mao ang nagkalot niini nga atabay. Siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayopan miinom dinhi niini nga atabay. Mas labaw ka pa ba sa atong katigulangan nga si Jacob?” 13 Mitubag si Jesus, “Si bisan kinsa nga moinom niini nga tubig uhawon pag-usab. 14 Apan si bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong ihatag dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya mahisama sa buhi nga tuboran nga maghatag kaniya ug kinabuhi nga walay kataposan.” 15 Busa miingon ang babaye kang Jesus, “Sir, hatagi ako nianang tubig nga imong giingon aron dili na ako uhawon pag-usab, ug aron dili na kinahanglan nga magbalik-balik pa ako dinhi aron magsag-ob.” 16 Miingon si Jesus kaniya, “Adtoi ang imong bana ug kuyoga dinhi.” 17 Mitubag ang babaye, “Wala akoy bana.” Miingon si Jesus, “Husto kana. Wala tinuod kay bana, 18 kay kaniadto lima ang imong bana, ug ang lalaki nga imong gipuyo-puyo karon dili mo tinuod nga bana. Busa tinuod kanang imong gisulti.” 19 Miingon ang babaye, “Sir, propeta ka tingali. 20 Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi niining bukid, apan kamo nga mga Judio nagaingon nga ang mga tawo angay magsimba sa Dios didto lamang sa Jerusalem.” 21 Miingon si Jesus sa babaye, “Paminaw! Moabot ang panahon nga dili na igsapayan kon asa kamo mosimba, dinhi ba niining bukid o kaha sa Jerusalem. 22 Kamo nga mga Samarianhon wala gayod makaila kon kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Judio nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi kanamo luwason sa Dios ang mga tawo. 23 Sa pagkatinuod, moabot ang adlaw ug miabot na gani, nga ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Ug mao kini ang matang sa pagsimba nga gikahimut-an sa Dios. 24 Ang Dios espiritu, busa ang magsimba kaniya kinahanglan nga mosimba pinaagi sa espiritu ug kamatuoran.”

25 Miingon ang babaye, “Nahibaloan ko nga moabot ang Mesiyas, ang gitawag nga Cristo. Ug kon moabot na siya, pasabton niya kita sa tanan.” 26 Miingon si Jesus kaniya, “Ako nga nakigsulti kanimo karon mao na ang imong giingon nga moabot.”

27 Sa nagahisgot siya niini miabot dayon ang iyang mga sumusunod. Natingala gayod sila sa dihang nakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan wala gayoy bisan usa kanila nga nangutana sa babaye kon unsa ang iyang gikinahanglan. Wala usab sila mangutana kang Jesus kon nganong nakigsulti siya sa babaye.

28 Ug gibiyaan sa babaye ang iyang banga nga sag-obanan ug mibalik siya sa lungsod. Pag-abot niya didto miingon dayon siya sa mga tawo, 29 “Dali kamo, himamata ninyo ang tawo nga nahibalo sa tanan kong binuhatan. Basin kon mao na kini ang Cristo.” 30 Busa nangadto ang mga tawo didto kang Jesus.

31 Sa wala pa mangabot ang mga tawo didto kang Jesus, gipugos si Jesus sa iyang mga sumusunod nga mokaon na. 32 Apan miingon si Jesus kanila, “May pagkaon ako nga wala ninyo mahibaloi.” 33 Busa nagpangutan-anay ang iyang mga sumusunod kon duna bay nagdala kaniyag pagkaon. 34 Miingon dayon si Jesus kanila, “Ang akong kalan-on mao ang pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug ang paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. 35 Dili ba nagaingon man kamo nga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan alang kanako, ting-ani na karon. Tan-awa ra ninyo ang daghan nga mga tawo nga nangabot! Kon sa mga anihon pa, kini hinog na gayod, ug angay nang anihon.[b] 36 Kamo, isip mga mangangani, may pagadawaton nga balos gikan sa Dios. Ug ang mga tawo, isip inyong anihonon, hatagan niya ug kinabuhi nga walay kataposan. Busa ang mga nagapugas sa pulong sa Dios ug ang mga nagaani sa bunga managsama nga magmalipayon. 37 Tinuod gayod ang panultihon nga nagaingon, ‘Lahi ang magtanom ug lahi usab ang mag-ani.’ 38 Sama kamo sa mga mag-aani nga akong gipadala aron mangani sa mga anihonon nga dili kamo ang nagtanom. Kay lahi ang nagtudlo kaniadto kanila, ug kamo ang nakapulos sa ilang hinagoan.”

39 Daghan nga mga Samarianhon niadto nga lugar ang mituo kang Jesus tungod sa gisulti sa babaye nga nahibaloan ni Jesus ang tanan niyang binuhatan. 40 Busa pag-abot sa mga Samarianhon didto kang Jesus, gihangyo gayod nila siya nga kon mahimo magpabilin usa siya didto kanila. Busa nagpabilin siya didto sulod sa duha ka adlaw.

41 Tungod sa iyang gipanudlo, daghan pa gayod ang mituo kaniya. 42 Giingnan dayon sa mga tawo ang babaye, “Karon nagtuo na kami kaniya dili lang tungod sa imong gisulti kanamo, kondili kami na gayod mismo ang nakadungog kaniya. Ug nahibalo kami nga siya mao ang Manluluwas sa kalibotan.”

Giayo ni Jesus ang Anak sa Usa ka Opisyal

43 Human sa duha ka adlaw nga pagpabilin nila ni Jesus didto, miadto dayon sila sa Galilea. 44 (Si Jesus mismo ang miingon nga ang propeta sa Dios dili tahoron diha sa iyang kaugalingon nga lungsod.) 45 Sa pag-abot nila sa Galilea, maayo ang pagdawat kaniya sa mga tawo. Kay kini nga mga tawo didto man usab sa pista didto sa Jerusalem ug nakita nila ang tanan nga iyang gipangbuhat didto.

46 Mibalik na usab si Jesus sa Cana nga sakop sa Galilea, sa lugar diin gihimo niya nga bino ang tubig. May usa ka opisyal sa gobyerno didto nga may anak nga lalaki nga nagmasakiton didto sa Capernaum. 47 Pagkadungog niya nga si Jesus mibalik sa Galilea gikan sa Judea, miadto dayon siya kang Jesus ug gihangyo niya siya nga moadto sa Capernaum ug ayohon ang iyang anak nga himalatyon. 48 Miingon si Jesus kaniya, “Kon wala pa kamo makakita ug mga milagro ug mga kahibulongan nga mga butang, dili kamo motuo kanako.” 49 Apan miingon ang opisyal nga nagpakilooy, “Sir, kon mahimo uban una kanako samtang buhi pa ang akong anak.” 50 Giingnan siya ni Jesus, “Pauli na. Maayo na ang imong anak.” Mituo ang opisyal sa gisulti ni Jesus kaniya, ug mipauli dayon siya. 51 Sa diha pa siya sa dalan, gisugat na siya sa iyang mga sulugoon ug gisultihan nga maayo na ang iyang anak. 52 Busa nangutana siya kon unsang orasa naayo ang iyang anak. Miingon ang mga sulugoon, “Mga ala una kagahapon sa hapon nahuwasan na siya sa iyang hilanat.” 53 Nahinumdoman dayon sa opisyal nga mao gayod kadto nga oras sa dihang miingon si Jesus kaniya nga ang iyang anak maayo na. Busa siya ug ang iyang tibuok panimalay mituo kang Jesus.

54 Mao kini ang ikaduha nga milagro nga gihimo ni Jesus didto sa Galilea human siya mibiya sa Judea.

Notas al pie

  1. Juan 4:9 Kaniadto ang mga Judio ug ang mga Samarianhon wala magpanumbalingay.
  2. Juan 4:35 ang daghan . . . anihon: Sa literal, mga uma nga puti na nga anihonon.