Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 19

Isus osuđen na smrt

1Pilat tada dade Isusa izbičevati.

Vojnici spletu krunu od trnja, stave mu je na glavu i odjenu ga u grimizni plašt.

'živio kralj židova!' rugali su mu i udarali ga po licu.

Pilat ponovno iziđe i reče židovima: 'Evo, sad ću vam ga izvesti, ali znajte da ga ja ne smatram krivim.'

Isus iziđe noseći trnovu krunu i grimizni plašt, a Pilat reče narodu: 'Evo čovjeka!'

Kada su ga svećenički poglavari i židovski stražari ugledali, stanu vikati: 'Raspni ga! Raspni ga!''Raspnite ga sami!' reče im Pilat. 'Ja ne držim da je kriv.'

židovi odgovore: 'Prema našemu zakonu mora umrijeti jer se pravio Božjim Sinom.'

Kad je to čuo, Pilat se još više uplaši.

Povede Isusa natrag u palaču i upita ga: 'Odakle si?' Ali Isus mu na to ne odgovori.

10 'Nećeš mi odgovoriti?' upita Pilat. 'Ne shvaćaš li da imam vlast osloboditi te ili te raspeti?'

11 Isus mu reče: 'Ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije dana odozgor. Zato je još veći grijeh onih koji su me tebi predali.'

12 Pilat ga je tada nastojao osloboditi, ali su mu židovski vođe rekli: 'Oslobodiš li tog čovjeka, neprijatelj si caru! Tko se god izdaje za kralja, prevratnik je protiv cara.'

13 Na te im riječi Pilat opet izvede Isusa pa sjedne na sudačku stolicu na kamenom popločenu postolju.

14 Bilo je oko podneva, dan priprave za Pashu. Pilat reče židovima: 'Evo vašega kralja!'

15 'Smakni ga!' vikali su. 'Smakni ga! Raspni ga!''Što?! Da raspnem vašega kralja?' upita Pilat.'Mi nemamo kralja osim cara!' odvrate svećenički poglavari.

16 Tada im Pilat preda Isusa da se raspne.

Isusa raspinju na križ

17 Isusa odvedu. Noseći križ, otišao je do mjesta zvanoga Lubanja, ili hebrejski: Golgota.

18 Ondje ga raspnu s još dvojicom, svakim s jedne strane. Isus je bio u sredini.

19 Pilat iznad njega dade postaviti natpis: 'Isus Nazarećanin, kralj židova.'

20 Mnogi su židovi pročitali taj natpis jer se mjesto na kojemu je Isus raspet nalazilo blizu grada; natpis je bio na hebrejskomu, latinskomu i grčkomu.

21 Svećenički poglavari rekli su Pilatu: 'Neka umjesto "kralj židova' stoji: "Za sebe je tvrdio: "Ja sam kralj židova'.

22 'Neka ostane kako sam napisao!' odgovori im Pilat.

23 Pošto su vojnici raspeli Isusa, razdijele njegovu odjeću na četiri dijela, svakomu po jedan. Uzmu mu i košulju. Kako nije imala šava, već je bila otkana u jednome komadu,

24 kazaše: 'Nemojmo ju parati. Bacimo za nju kocku pa komu dopadne.' Time se ispunila riječ iz Svetoga pisma: 'Razdijeliše među sobom moju odjeću, a za haljinu baciše kocku.'[a] Tako su i učinili.

25 Nedaleko od križa stajale su Isusova majka Marija, njegova teta Marija Kleofina i Marija Magdalena.

26 Kad Isus opazi svoju majku gdje stoji pokraj učenika kojega je osobito volio, reče joj: 'ženo, evo ti sina!'

27 A učeniku reče: 'Evo ti majke.' I od toga časa uzme ju taj učenik u svoj dom.

Isusova smrt

28 Znajući da je sve svršeno, Isus reče: 'žedan sam'[b] da bi se ispunilo Sveto pismo.

29 Ondje je stajala posuda s octom pa u ocat namoče spužvu, stave ju na izopovu trsku i primaknu Isusovim ustima.

30 Kad Isus okusi ocat, reče: 'Svršeno je!' Glava mu klone i on preda svoj duh.

31 Kako je bilo vrijeme Priprave, židovski vođe nisu htjeli da tijela raspetih ostanu na križevima i tijekom subote koja je bila velik blagdan, Pasha. Stoga zamole Pilata da zapovjedi da se raspetima prebiju noge da brže umru kako bi ih mogli skinuti s križa.

32 Vojnici dođu i prebiju noge dvojici raspetih s Isusom.

33 Kad su došli do Isusa, vidjeli su da je već mrtav, pa mu nisu prebili noge,

34 nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok iz kojega odmah poteku krv i voda.

35 To je izvještaj očevica koji točno opisuje što je vidio da i vi možete vjerovati.

36 Sve se to dogodilo da bi se obistinile riječi Svetoga pisma: 'Nijedna mu se kost neće slomiti'[c]

37 i 'Gledat će onoga koga su proboli.'[d]

Isusov ukop

38 Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali je to tajio zbog straha od židovskih vođa, zamoli Pilata da mu dopusti uzeti Isusovo tijelo. Pilat mu dopusti pa Josip dođe i skine Isusovo tijelo.

39 Došao je i Nikodem, koji je posjetio Isusa noću, i donio stotinjak litara ulja od smirne i aloje za pomazanje tijela.

40 Umotali su Isusovo tijelo u dugačko platno natopljeno mirisima, kako je već u židova bio običaj pri ukopu.

41 U blizini mjesta na kojemu je Isus bio raspet nalazio se vrt s posve novim grobom u kojega još nitko nije bio položen.

42 Kako je grob bio blizu, a valjalo je žuriti zbog Priprave, ondje polože Isusa.

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 19:24 Psalam 22:19.
  2. Evanđelje po Ivanu 19:28 Vidjeti Psalam 22:16; 69:22.
  3. Evanđelje po Ivanu 19:36 Izlazak 12:46; Brojevi 9:12; Psalam 34:21
  4. Evanđelje po Ivanu 19:37 Zaharija 12:10.

Neno: Bibilia Takatifu

Yohana 19

Yesu Ahukumiwa Kifo

1Ndipo Pilato akamtoa Yesu akaamuru apigwe viboko. Askari wakasuka taji ya miiba wakamwekea Yesu kichwani, wakamvika na kanzu ya zambarau.

Lakini walipomkaribia Yesu wakaona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu.

Mfalme wa Wayahudi!’

Kwa hiyo Yesu akatoka nje akiwa amevaa ile taji ya miiba na kanzu ya zambarau. Pilato akawaambia, “Huyu hapa mtu wenu.” Wale makuhani wakuu na viongozi wa Wayahudi walipomwona wakapiga kelele, “Msulubishe! Msulubishe!” Pilato akawajibu, “Mchukueni mumsulubishe ninyi, kwa sababu mimi sioni kosa alilo tenda.” Wao wakamjibu, “Sisi tunayo sheria ambayo inamhukumu kifo kwa sababu yeye anajiita Mwana wa Mungu.” Pilato aliposi kia haya aliingiwa na hofu. Akaingia ukumbini tena akamwuliza Yesu, “Wewe unatoka wapi?” Lakini Yesu hakumjibu. 10 Pilato akamwambia, “Kwa nini hunijibu? Hujui ya kuwa nina mamlaka ya kukuachilia huru au kukusulubisha?” 11 Ndipo Yesu akamwambia, “Wewe hungekuwa na mamlaka ye yote juu yangu kama Mungu hakukupa mamlaka hayo; kwa hiyo mtu aliyenishtaki kwako ana dhambi kubwa zaidi.” 12 Tangu wakati huo Pilato akaanza kutafuta njia ya kumfungua Yesu, lakini Wayahudi wakazidi kupiga kelele wakasema, “Ukimwachilia huyu mtu, wewe si rafiki wa Kaisari. Mtu ye yote anayejifanya kuwa mfalme anampinga Kaisari.” 13 Pilato aliposi kia maneno haya alimtoa Yesu nje tena akaketi katika kiti chake cha kuhukumia, mahali palipoitwa Sakafu ya Jiwe - kwa Kiebrania paliitwa Gabatha.

14 Siku hiyo ilikuwa ni siku moja kabla ya Pasaka, siku iliyoitwa siku ya Matayarisho, yapata kama saa sita hivi. Pilato Akawaambia Wayahudi, “Huyu hapa Mfalme wenu!” 15 Wao wakapiga kelele, “Mwondoe! Mwondoe! Msulubishe!” Pilato akawauliza, “Je, nimsulubishe Mfalme wenu?” Wale makuhani wakuu wakamjibu, “Hatuna mfalme mwingine ila Kaisari.” 16 Ndipo Pilato akawaka bidhi Yesu wamsulubishe.

Yesu Asulubishwa

17 Kwa hiyo wakamchukua Yesu, naye akatoka akiwa amebeba msalaba wake kuelekea mahali palipoitwa, ‘Fuvu la kichwa,’ au kwa Kiebrania, Golgotha. 18 Hapo ndipo walipomsulubisha. Pamoja naye walisulubishwa watu wengine wawili, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia wa Yesu. 19 Pilato aliandika maneno yafuatayo kwenye kibao, kikawekwa juu kwenye msalaba wa Yesu: “YESU WA NAZARETI, MFALME WA WAYAHUDI” 20 Kwa kuwa mahali hapo palikuwa karibu na mjini, Wayahudi wengi walisoma maneno haya ambayo yalikuwa yameandikwa kwa lugha za Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. 21 Makuhani wakuu wakamwambia Pilato, “Usiandike, ‘Mfalme wa Wayahudi,’ bali ‘Mtu huyu alisema, Mimi ni Mfalme wa Wayahudi.”’ 22 Pilato akawajibu, “ Nilichokwisha andika, nimeandika.”

Mavazi Ya Yesu Yagawanywa

23 Maaskari walipokwisha msulubisha Yesu, walichukua mavazi yake wakayagawa mafungu manne; kila askari akapata moja. Ila wal ikubaliana wasipasue ile kanzu yake kwa maana ilikuwa imefumwa tangu juu hadi chini na haikukatwa mahali po pote. 24 Wakaam biana, “Tusiipasue ila tupige kura tuone ni nani aichukue.” Hii ilitimiza yale Maandiko yaliyosema, “Waligawana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura.” 25 Kwa hiyo wakapiga kura. Karibu na msalaba wa Yesu walikuwa wamesimama: Mariamu mama yake, shan gazi yake, Mariamu mke wa Klopa na Mariamu Magdalena. 26 Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda wamesimama karibu, alimwambia mama yake, “Mama, huyo ni mwanao!” 27 Kisha akamwambia yule mwanafunzi, “Na huyo ni mama yako.” Tangu wakati huo yule mwanafunzi akamchukua mama yake Yesu nyumbani kwake.

Kifo Cha Yesu

28 Baada ya haya Yesu alifahamu ya kuwa mambo yote yameka milika, kwa hiyo, ili kutimiza Maandiko, akasema, “Naona kiu.” 29 Hapo palikuwa na bakuli lililojaa siki. Kwa hiyo wakachukua sponji iliyolowanishwa kwenye hiyo siki wakaichomeka kwenye ufito wa hisopo wakampandishia mdomoni. 30 Baada ya kuipokea hiyo siki, Yesu akasema, “Imekwisha.” Akainamisha kichwa, akakata roho.

31 Kwa kuwa ilikuwa siku ya Maandalizi ya Pasaka Wayahudi hawakutaka miili yao ibaki msalabani siku ya sabato. Hii ingekuwa sabato ya pekee kwa kuwa iliangukia wakati wa Pasaka. Wakamwomba Pilato aamuru miguu ya wale waliosulubiwa ivunjwe ili wafe upesi waondolewe msalabani. 32 Kwa hiyo askari wakaenda wakavunja miguu ya mtu wa kwanza aliyesulubiwa na Yesu na wa pili pia. 34 Ila askari mmoja akamchoma mkuki ubavuni, na mara pakatoka damu na maji. 35 Mambo haya yamehakikishwa na mtu aliyeyaona, na ushahidi wake ni wa kuaminika. Yeye anajua ya kuwa aliyosema ni kweli, naye ametoa ushuhuda huu ili nanyi mpate kuamini. 36 Kwa maana mambo haya yalitokea ili kutimiza Maandiko yaliyosema, “Hakuna hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa.” 37 Na pia Maandiko mengine yanasema, “Watamtazama yeye waliyemchoma kwa mkuki.” 38 Baada ya haya, Yusufu wa Arimathea aliyekuwa mfuasi wa siri wa Yesu, maana aliwaogopa Wayahudi, akamwomba Pilato auchukue mwili wa Yesu; naye akamruhusu. Kwa hiyo akaja, akauchukua mwili wa Yesu. 39 Naye Nikodemo, yule ambaye alimwen dea Yesu kwa siri usiku, alikuja na mchanganyiko wa manukato zaidi ya kilo thelathini. 40 Wakauchukua mwili wa Yesu, wakau vika sanda iliyokuwa na manukato, kama ilivyokuwa desturi ya Way ahudi. 41 Karibu na pale walipomsulubisha palikuwa na bustani yenye kaburi ambalo lilikuwa halijatumika. 42 Kwa hiyo ili kuka milisha mazishi kabla ya sabato, wakamzika Yesu kwenye hilo kab uri lililokuwa karibu.