Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 14

Isus, Put do Oca

1'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!

U kući mojega Oca mnogo je stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: "Idem vam pripraviti mjesto'?

Kad odem i pripremim vam mjesto, opet ću se vratiti da vas uzmem k sebi da biste bili sa mnom.

A vi već znate put onamo kamo idem.'

'Ne znamo, Gospodine, ni kamo ideš

Isus mu reče: 'Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

Kad biste mene poznavali, znali biste i tko mi je Otac.[a] Odsad ga poznajete i vidjeli ste ga.'

Filip mu reče: 'Gospodine, pokaži nam Oca i bit ćemo zadovoljni!'

Isus odgovori: 'Zar ti, Filipe, još ne znaš tko sam ja, čak ni pošto sam toliko vremena proveo s vama? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Zašto onda tražiš da ga vidiš?

10 Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje govorim nisu moje, nego Otac koji živi u meni čini svoja djela kroza me.

11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Vjerujte barem zbog samih djela koja ste vidjeli da činim.

12 Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, činit će djela kakva sam i ja činio, pa čak i veća, jer ja odlazim Ocu.

13 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti da bi se Otac proslavio u Sinu.

14 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.

Isus obećaje Svetog Duha

15 Ako me volite, slušajte moje zapovijedi,

16 a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja[b] koji vas nikad neće ostaviti:

17 Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama.

18 Neću vas ostaviti kao siročad. Opet ću vam doći.

19 Još samo malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me ponovno vidjeti jer ja živim i jer ćete i vi živjeti.

20 U taj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu, da ste vi u meni i ja u vama.

21 Tko sluša moje zapovijedi, taj me voli; i zato što me voli, moj će ga Otac voljeti, i ja ću ga voljeti i objaviti mu se.'

22 'Gospodine, zašto ćeš se objaviti samo nama, a ne i cijelom svijetu?' upita ga Juda (ne Iškariotski, već drugi učenik istog imena).

23 Isus mu odgovori: 'Oni koji me vole, činit će što im kažem. Moj će ih Otac zato voljeti pa ćemo doći i živjeti s njima.

24 A tko me ne voli, taj me i ne sluša. Riječi koje vam govorim nisu moje, nego od Oca koji me je poslao.

25 Govorio sam vam dok sam još bio s vama.

26 A kad Otac pošalje Utješitelja, Svetoga Duha, da me zastupa, on će vas mnogočemu naučiti i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.

27 Ostavljam vam mir - i to svoj mir - a mir koji vam ja dajem nije mir kakav daje svijet. Zato se ne uznemirujte i ne plašite.

28 Sjetite se što sam vam rekao: "Odlazim, ali ću vam opet doći.' Ako me zaista volite, bit ćete sretni što idem k Ocu jer je on veći od mene.

29 Rekao sam vam sve to prije nego što se dogodilo da vjerujete u mene kad se dogodi.

30 Nemam više mnogo vremena govoriti vam jer se približava zli knez ovoga svijeta. On nada mnom nema vlast,

31 ali ja ću dragovoljno učiniti ono što Otac od mene traži kako bi svijet spoznao da ja volim Oca. Ustanite! Hajdemo odavde!'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 14:7 U nekim rukopisima: Ako me zaista poznajete, znat ćete tko je moj Otac
  2. Evanđelje po Ivanu 14:16 Ili: Pomagača, Hrabritelja, Zastupnika, Savjetnika.

Neno: Bibilia Takatifu

Yohana 14

Yesu Ndiye Njia Ya Kufika Kwa Mungu

1Yesu akawaambia, “Msifadhaike mioyoni mwenu. Mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Katika nyumba ya baba yangu mna nafasi nyingi. Kama sivyo, nisingeliwaambia kwamba nakwenda kuwaandalia makao. Na nikishawaandalia, nitarudi kuwachukua mkae pamoja nami; ili mahali nilipo, nanyi mpate kuwepo. Ninyi mnajua njia ya kufikia ninakokwenda.” Tomaso akamwuliza, “Bwana, hatujui unakokwenda; tutaijuaje njia?” Yesu akawaam bia, “Mimi ndiye Njia na Kweli na Uzima; mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Kama mngekuwa mnajua mimi ni nani, mngemfahamu na Baba yangu. Tangu sasa mnamfahamu Baba yangu na mmemwona.”

Filipo akamwambia Yesu, “Bwana, tuonyeshe Baba yako nasi tutaridhika.” Yesu akamjibu, “Filipo, imekuwaje hunifahamu baada ya mimi kuwa pamoja nanyi muda wote huu? Mtu ye yote ambaye ameniona mimi, amemwona Baba. Sasa inakuwaje unasema, ‘Tuonyeshe Baba’? 10 Je, huamini ya kuwa mimi niko ndani ya Baba yangu, na Baba yangu yuko ndani yangu? Mambo ninayowaambia siyasemi kwa mamlaka yangu mwenyewe, bali yanatoka kwa Baba yangu ambaye anaishi ndani yangu, na ndiye anayetenda haya yote. 11 Niaminini ninapowaambia ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu na Baba yangu yu ndani yangu. La sivyo, niaminini kwa sababu ya haya mambo ninayotenda. 12 Ninawaambia hakika, mtu ye yote akiniamini ataweza kufanya miujiza kama hii na hata zaidi, kwa kuwa mimi ninakwenda kwa Baba yangu. 13 Kitu cho chote mtakachoomba kwa jina langu, nitawafanyia, ili Baba yangu apate kutukuzwa kwa yale ambayo mimi Mwanae nitawafanyia. 14 Mkiniomba cho chote kwa jina langu nitawafanyia.”

Ahadi Ya Kupewa Roho Mtakatifu

15 “Kama mnanipenda mtatimiza amri zangu. 16 Nami nitam womba Baba, naye atawapeni Msaidizi mwingine akae nanyi siku zote. 17 Huyo ndiye Roho wa Kweli ambaye watu wasioamini hawawezi kumpokea. Watu kama hao hawamwoni wala hawamfahamu. Ninyi mnamfahamu kwa kuwa anakaa ndani yenu na ataendelea kuwa nanyi. 18 Sitawaacha kama yatima. Nitarudi kwenu. 19 Baada ya muda mfupi watu wa ulimwengu hawataniona tena, ila ninyi mta niona; na kwa kuwa mimi ni hai, ninyi pia mtakuwa hai. 20 Wakati huo utakapofika mtajua ya kuwa mimi niko ndani ya Baba yangu na ninyi mko ndani yangu. 21 Mtu anayezishika amri zangu na kuziti miza ndiye anayenipenda. Na mtu anayenipenda, Baba yangu atam penda; nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.” 22 Yuda, siyo Iskariote, akamwuliza, “Bwana, itakuwaje ujidhihirishe kwetu tu na si kwa ulimwengu mzima?” 23 Yesu akamjibu, “Mtu akinipenda atashika mafundisho yangu na Baba yangu atampenda, nasi tutafanya makao yetu kwake. 24 Mtu asiyenipenda hayashiki mafundisho yangu na mafundisho niliyowapeni si yangu bali yametoka kwa Baba yangu aliyenituma.

25 “Nimewaambia mambo haya wakati nikiwa bado nipo nanyi. 26 Lakini yule Msaidizi, yaani Roho Mtakatifu, ambaye Baba yangu atamtuma kwenu kwa jina langu, atawafundisha mambo yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. 27 Ninawaachia amani. Nawapeni amani yangu; amani hii ulimwengu hauwezi kuwapa. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiogope. 28 Kumbukeni nilivyowaambia, ‘Ninakwenda, na nitarudi.’ Kama kweli mngalinipenda mngefurahi, kwa kuwa nakwenda kwa Baba; na Baba yangu ni mkuu kuliko mimi. 29 Na sasa nimewaambia mambo haya kabla hayajatokea ili yataka potokea mpate kuamini. 30 Sitasema tena mengi nanyi kwa sababu mtawala wa dunia hii anakuja. Yeye hana uwezo juu yangu. 31 Lakini ninatii amri ya Baba ili ulimwengu upate kujua kwamba nampenda Baba. Simameni tuondoke hapa.’ ’