Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 14

Isus, Put do Oca

1'Neka se ne uznemiruje vaše srce! Pouzdajte se u Boga i u mene!

U kući mojega Oca mnogo je stanova. Da nije tako, zar bih vam rekao: "Idem vam pripraviti mjesto'?

Kad odem i pripremim vam mjesto, opet ću se vratiti da vas uzmem k sebi da biste bili sa mnom.

A vi već znate put onamo kamo idem.'

'Ne znamo, Gospodine, ni kamo ideš

Isus mu reče: 'Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni.

Kad biste mene poznavali, znali biste i tko mi je Otac.[a] Odsad ga poznajete i vidjeli ste ga.'

Filip mu reče: 'Gospodine, pokaži nam Oca i bit ćemo zadovoljni!'

Isus odgovori: 'Zar ti, Filipe, još ne znaš tko sam ja, čak ni pošto sam toliko vremena proveo s vama? Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Zašto onda tražiš da ga vidiš?

10 Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje govorim nisu moje, nego Otac koji živi u meni čini svoja djela kroza me.

11 Vjerujte mi da sam ja u Ocu i da je Otac u meni. Vjerujte barem zbog samih djela koja ste vidjeli da činim.

12 Zaista vam kažem, tko vjeruje u mene, činit će djela kakva sam i ja činio, pa čak i veća, jer ja odlazim Ocu.

13 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti da bi se Otac proslavio u Sinu.

14 Ma što zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.

Isus obećaje Svetog Duha

15 Ako me volite, slušajte moje zapovijedi,

16 a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja[b] koji vas nikad neće ostaviti:

17 Svetoga Duha, Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. No vi ga poznajete jer je sada uz vas i prebivat će u vama.

18 Neću vas ostaviti kao siročad. Opet ću vam doći.

19 Još samo malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me ponovno vidjeti jer ja živim i jer ćete i vi živjeti.

20 U taj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu, da ste vi u meni i ja u vama.

21 Tko sluša moje zapovijedi, taj me voli; i zato što me voli, moj će ga Otac voljeti, i ja ću ga voljeti i objaviti mu se.'

22 'Gospodine, zašto ćeš se objaviti samo nama, a ne i cijelom svijetu?' upita ga Juda (ne Iškariotski, već drugi učenik istog imena).

23 Isus mu odgovori: 'Oni koji me vole, činit će što im kažem. Moj će ih Otac zato voljeti pa ćemo doći i živjeti s njima.

24 A tko me ne voli, taj me i ne sluša. Riječi koje vam govorim nisu moje, nego od Oca koji me je poslao.

25 Govorio sam vam dok sam još bio s vama.

26 A kad Otac pošalje Utješitelja, Svetoga Duha, da me zastupa, on će vas mnogočemu naučiti i podsjetiti vas na sve što sam vam govorio.

27 Ostavljam vam mir - i to svoj mir - a mir koji vam ja dajem nije mir kakav daje svijet. Zato se ne uznemirujte i ne plašite.

28 Sjetite se što sam vam rekao: "Odlazim, ali ću vam opet doći.' Ako me zaista volite, bit ćete sretni što idem k Ocu jer je on veći od mene.

29 Rekao sam vam sve to prije nego što se dogodilo da vjerujete u mene kad se dogodi.

30 Nemam više mnogo vremena govoriti vam jer se približava zli knez ovoga svijeta. On nada mnom nema vlast,

31 ali ja ću dragovoljno učiniti ono što Otac od mene traži kako bi svijet spoznao da ja volim Oca. Ustanite! Hajdemo odavde!'

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 14:7 U nekim rukopisima: Ako me zaista poznajete, znat ćete tko je moj Otac
  2. Evanđelje po Ivanu 14:16 Ili: Pomagača, Hrabritelja, Zastupnika, Savjetnika.

Ang Pulong Sa Dios

Juan 14

Si Jesus mao ang Dalan Ngadto sa Amahan

1Miingon si Jesus kanila, “Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Didto sa balay sa akong Amahan adunay daghang lawak. Mouna ako didto aron sa pag-andam ug lugar alang kaninyo. Dili ako mosulti niini kaninyo kon dili pa kini tinuod. Kon tua na ako didto ug makaandam na ug lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo, aron nga kon asa ako atua usab kamo. Ug mahibaloan ninyo ang dalan paingon sa lugar nga akong pagaadtoan.” Miingon si Tomas kaniya, “Ginoo, wala kami masayod kon asa ikaw moadto, busa unsaon namo pagkasayod sa dalan?” Mitubag si Jesus kaniya, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako. Kon nakaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan. Ug gani sukad karon nakaila ug nakakita na kamo kaniya.”

Miingon si Felipe kaniya, “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana alang kanamo.” Mitubag si Jesus, “Dugay na ang atong panag-uban, Felipe, apan wala pa gayod diay ikaw makaila kanako? Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Nganong nagaingon ka pa nga ipakita ko kaninyo ang Amahan? 10 Unsa, wala ba ikaw motuo nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong ginasulti kaninyo dili gikan kanako. Ang Amahan nga ania kanako mao ang nagabuhat sa mga butang nga akong ginabuhat. 11 Tuohi ninyo ako nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako. Kon dili ninyo gustong tuohan ang akong ginasulti, tuohi na lang ninyo ako tungod sa akong mga binuhatan. 12 Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako magbuhat usab sa akong ginabuhat ug mas labaw pa gayod ang iyang buhaton, tungod kay mobalik na ako sa Amahan. 13-14 Buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako, aron mapasidunggan ang Amahan pinaagi kanako nga iyang Anak. Bisan unsa ang inyong hangyoon kanako pinaagi sa akong ngalan[a] buhaton ko kini.”

Ang Espiritu Santo nga Gisaad ni Jesus

15 “Kon gihigugma ninyo ako, tumana ninyo ang akong mga sugo. 16-17 Ug pangayoon ko sa Amahan nga padad-an niya kamog laing Magdadasig. Kini nga Magdadasig walay lain kondili ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Ug magapabilin siya kaninyo sa walay kataposan. Dili siya dawaton sa mga tawo sa kalibotan tungod kay dili nila siya makita ug wala sila makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo, ug kanunay magapuyo diha kaninyo.

18 “Dili ko kamo biyaan nga walay kauban; mobalik ako diha kaninyo. 19 Hapit na ako mawala sa panan-aw sa mga tawo dinhi sa kalibotan, apan kamo makakita kanako. Ug tungod kay ako buhi man, mabuhi usab kamo.[b] 20 Pag-abot nianang adlawa,[c] masayran gayod ninyo nga ako anaa sa akong Amahan, ug kamo ania kanako, ug ako usab anaa kaninyo.

21 “Ang nagadawat ug nagatuman sa akong mga sugo mao ang nagahigugma kanako. Ug ang nagahigugma kanako higugmaon usab sa akong Amahan. Higugmaon ko usab siya ug ipaila ko kaniya kon kinsa gayod ako.” 22 Unya gipangutana siya ni Judas (dili kini si Judas Iscariote), “Ginoo, nganong sa amo ka lang magpaila kon kinsa ka gayod? Nganong dili ka magpaila sa tanan?” 23 Mitubag si Jesus kaniya, “Ang nagahigugma kanako magatuman sa akong mga pulong; higugmaon siya sa akong Amahan, ug kami magapuyo kaniya. 24 Apan ang wala nagahigugma kanako wala nagatuman sa akong mga pulong. Kining mga pulonga nga inyong nadungog dili gikan kanako, kondili gikan sa Amahan nga nagpadala kanako.

25 “Kining mga butanga ginasulti ko nang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26 Apan kon makagikan na ako, ang Magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo.

27 “Ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo. Dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibotan. 28 Nadungog ninyo ang akong giingon kaninyo nga mogikan ako apan mobalik ra ako kaninyo. Kon gihigugma ninyo ako, unta malipay kamo nga makaadto ako sa Amahan nga mas gamhanan pa kay kanako. 29 Gisulti ko na kining daan kaninyo samtang wala pa mahitabo, aron nga kon mahitabo na molig-on pa gayod ang inyong pagtuo kanako. 30 Dili na ako magdugay sa pagpakigsulti kaninyo, tungod kay taliabot na si Satanas nga mao ang nagagahom sa kalibotan. Wala siyay gahom kanako. 31 Apan aron masayran sa tibuok kalibotan nga ginahigugma ko ang Amahan, ginasunod ko ang tanan nga iyang ginapabuhat kanako. Dali, manlakaw na kita.”

Notas al pie

  1. Juan 14:13 sa akong ngalan: tingali ang buot ipasabot, tungod kay kamo anaa kanako.
  2. Juan 14:19 tungod kay ako buhi man, mabuhi usab kamo: buot ipasabot, tungod kay ako may kinabuhi nga walay kataposan, kamo may kinabuhi usab nga walay kataposan.
  3. Juan 14:20 nianang adlawa: buot ipasabot, ang iyang pagkabanhaw.