Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 1

U početku je postojao On koji bijaše Riječ. On je bio s Bogom i bio je Bog.

U početku je bio kod Boga.

Stvorio je sve što postoji. Ne postoji ništa što nije On stvorio.

U njemu bijaše Život i taj je Život svjetlo ljudima.

To svjetlo prodire kroz tamu i tama ga nikada ne može ugasiti.

Bog je poslao Ivana Krstitelja

da svima govori o svjetlu kako bi svatko mogao povjerovati na temelju njegova svjedočanstva.

Sam Ivan nije bio svjetlo; on je bio tek svjedok koji je trebao govoriti o svjetlu.

Onaj koji je istinito svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došao je na svijet.

10 Iako je stvorio svijet, kad je došao, svijet ga nije prepoznao.

11 Nisu ga prihvatili ni u njegovoj vlastitoj zemlji, u vlastitom narodu.

12 Ali svima onima koji su povjerovali u njega i prihvatili ga dao je pravo da postanu Božjom djecom jer su se pouzdali u njegovo ime da ih spasi.

13 Svi koji povjeruju u njega ponovno se rađaju, ali ne tjelesnim rođenjem koje dolazi od ljudske strasti ili od čovjekove volje, nego od Boga.

14 Tako je On, koji bijaše Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu Očeva Sina jedinca.

15 Ivan je za njega svjedočio vičući: 'To je onaj za kojega sam vam govorio: Dolazi za mnom netko mnogo veći od mene jer je postojao davno prije mene.'

16 Svi smo primali od njegove punine, milost za milošću.

17 Mojsije je donio Zakon, dok su po Kristu došle istina i milost.

18 Boga, zapravo, nitko nikad nije vidio osim njegova jedinorođenoga Sina - Boga - jer je on iz Očevih njedara i govorio nam je o Ocu.

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

19 Ovo je Ivanovo svjedočanstvo: židovi poslaše svećenike i njihove pomoćnike iz Jeruzalema da upitaju Ivana tko je on.

20 On je otvoreno priznao: 'Ja nisam Krist.'

21 'A tko si onda?' pitali su ga. 'Jesi li Ilija?''Nisam

22 'Pa tko si onda? Reci nam da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Što imaš reći o sebi?'

23 On im odgovori:
    'Ja sam glas koji viče iz gole pustinje:
    "Pripravite se za dolazak Gospodnji!' kako je prorokovao Izaija.'

24 Izaslanici bijahu farizeji.

25 Upitaju ga: 'Ako nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok, odakle ti pravo da krstiš?'

26 'Ja krstim samo vodom

27 On će uskoro započeti svoju službu među vama, a ja mu nisam dostojan ni robom biti.'[a]

28 To se dogodilo u Betaniji, s one strane Jordana na kojoj je Ivan krstio narod.

Isus, Jaganjac Božji

29 Sutradan Ivan ugleda Isusa kako mu prilazi, pa reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

30 Ovo je taj za kojega sam rekao: "Uskoro dolazi čovjek koji je mnogo veći od mene jer je postojao i prije mene.'

31 Nisam znao da je on taj, ali ovdje sam i krstim vodom zato da bih ga objavio izraelskom narodu.'

32 Zatim Ivan posvjedoči: 'Vidio sam Svetog Duha gdje silazi u obliku goluba i ostaje na njemu.

33 Nisam znao da je on taj

34 Vidio sam da se to dogodilo ovomu čovjeku i zato svjedočim da je on Božji Sin.'[b]

Prvi učenici

35 Sutradan je Ivan stajao s dvojicom svojih učenika,

36 a Isus je onuda prolazio. Ivan ga ugleda i reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega!'

37 Kad su to čula dvojica njegovih učenika, okrenu se i pođu za Isusom.

38 Isus se okrene i spazi ih kako ga slijede. 'Što hoćete?' upita ih.'Rabbi (to znači: Učitelju), gdje stanuješ?' odgovore oni pitanjem.

39 'Dođite i vidjet ćete

40 Jedan od dvojice koji su čuli što je Ivan rekao i pošli za Isusom bio je Andrija, brat Šimuna Petra.

41 Andrija najprije ode potražiti brata i kaza mu: 'Našli smo Mesiju (to znači: Krista)!'

42 I dovede Petra da upozna Isusa. Isus ga pomnjivo pogleda i reče mu: 'Ti si Šimun, Ivanov sin, ali zvat ćeš se Kefa (to znači: Petar[c])!'

43 Sutradan Isus odluči poći u Galileju. Susretne Filipa i reče mu: 'Pođi za mnom!'

44 Filip bijaše iz Betsaide, iz Petrova i Andrijina rodnoga grada.

45 Filip pak potraži Natanaela i reče mu: 'Našli smo Mesiju, onoga o kojemu su pisali Mojsije i Proroci. To je Isus, Josipov sin, iz Nazareta.'

46 'Iz Nazareta!' poviče Natanael. 'Može li odande doći što dobro?' 'Samo dođi i uvjeri se

47 Dok su se približavali, Isus ga ugleda i reče: 'Evo poštenoga čovjeka, pravog Izraelca.'

48 'Otkud znaš kakav sam?' upita Natanael.Isus mu odgovori: 'Vidio sam te pod smokvom prije nego te je Filip našao.'

49 Nato mu Natanael odgovori: 'Učitelju, ti si Božji Sin! Ti si kralj Izraela!'

50 'Zar vjeruješ samo zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom?' upita Isus. 'Vidjet ćeš i više od toga.

51 Gledat ćete, zaista vam kažem, kako se otvara nebo i kako anđeli Božji uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.'[d]

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 1:27 U grčkome: odvezati sandale.
  2. Evanđelje po Ivanu 1:34 U nekim rukopisima: Božji izabranik.
  3. Evanđelje po Ivanu 1:42 Stijena
  4. Evanđelje po Ivanu 1:51 Vidjeti Postanak 28:10-17.

Slovo na cestu

Jan 1

Bůh se stal člověkem

11-3 Kristus existoval od věčnosti,
    byl stále s Bohem Otcem
    a byl to Bůh sám.
On byl tvořícím Božím Slovem,
    kterým vše vzniklo a trvá.
Je zdrojem všeho života
    a pro lidi světlem na cestě k Bohu.
To světlo přemáhá temnotu světa,
    ale ta ho nikdy nepřekoná.

Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan (zvaný Křtitel),
    aby svědčil o Ježíši a vedl lidi k víře,
    že Ježíš je tím světlem.
Jan nikdy ani nenaznačil,
    že by jím byl on sám.
Ježíš je to pravé světlo,
    které září vstříc každému člověku.
10-11 Přišel na zem, kterou stvořil
    a k lidem, které miloval,
    ale oni ho nepřijali.
12 Těm však, kteří ho přece přijali
    a uvěřili v něho,
    otevřel přístup do Boží rodiny.
13 Nestali se jejími členy rodem ani lidským úsilím,
    ale Božím působením.

14 A věčné Slovo se stalo člověkem,
    který žil mezi námi.
Viděli jsme jeho vznešenost,
    vznešenost vlastní jedinému Božímu Synu.
Poznali jsme jej plného lásky a pravdy.

15 Také Jan Křtitel o něm vydával jasné svědectví: „To je ten, který jde sice za mnou, ale je mnohem významnější a byl dávno přede mnou.“ 16 Z jeho bohatství jsme přijímali dar za darem. 17 Mojžíšovým prostřednictvím nám Bůh sdělil požadavky svého zákona, ale v Ježíši Kristu jsme se setkali s Božím milosrdenstvím a pravdou. 18 Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu.

Jan Křtitel objasňuje své poslání

19 Z Jeruzaléma přišla za Janem Křtitelem delegace židovských kněží s otázkou, zda je očekávaný Mesiáš – Boží Syn, izraelský král.

20-21 „Ne, nejsem Mesiáš,“ řekl jim Jan otevřeně.

„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho znovu. „Jsi prorok Elijáš?“

„Nejsem.“

22 „Tak řekni, kdo jsi. Musíme o tobě podat zprávu těm, kteří nás poslali. Jsi tedy jiný Mesiášův předchůdce?“

23 „Nedávejte mi žádný titul. Jsem hlas, který na poušti volá: Upravte cestu pro Pána. Tak to předpověděl prorok Izajáš.“ 24-25 Protože Janovu odpověď nepochopili, ptali se dál: „Když tedy nejsi Mesiáš, ani jeho předchůdce, proč křtíš?“

26-27 Jan odpověděl: „Divíte se, že křtím. Ale co budete říkat tomu muži, který přichází za mnou? Ještě ho neznáte, ale je už mezi vámi. Jemu nejsem hoden ani obuv rozvázat.“ 28 To se stalo v Betanii u Jordánu, kde Jan křtil.

Jan Křtitel prohlašuje Ježíše Mesiášem

29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak k němu přichází. Ukázal na něho a řekl: „Beránek Boží, který bere na sebe hříchy celého světa. 30 To o něm jsem vám včera řekl, že za mnou jde mnohem významnější muž, který byl dávno přede mnou. 31 Když jsem byl pověřen, abych křtil a připravoval izraelský lid na příchod Mesiáše, ještě jsem nevěděl, kdo to je. 32-34 Bůh mi však řekl: ‚Dávej pozor, na koho při křtu sestoupí můj Duch a zůstane na něm. To je ten, kdo bude křtít Duchem svatým.‘ Pak jsem viděl, jak se Boží Duch v podobě holubice snáší z nebe na Ježíše. Do té chvíle jsem ho neznal, ale protože se to na něm vyplnilo, vydávám svědectví, že je Boží Syn.“

První učedníci následují Ježíše

35 Příštího dne, asi ve čtyři hodiny odpoledne, stál Jan se dvěma svými učedníky. 36 Opět spatřil Ježíše, jak jde okolo a zvolal: „Podívejte se, to je Boží Beránek!“

37 Když to Janovi učedníci uslyšeli, vydali se za Ježíšem. 38 Ten se po chvíli ohlédl a viděl, že ho oba následují. Zeptal se jich: „Přejete si něco?“

„Mistře,“ odpověděli, „kde bydlíš?“

39 „Pojďte se mnou!“ řekl Ježíš. Přijali to pozvání a zůstali ten den u něho.

40 Jeden z těch učedníků se jmenoval Ondřej a měl bratra Šimona. 41 Po návštěvě u Ježíše vyhledal Ondřej svého bratra a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše – Krista.“ 42 Pak ho přivedl k Ježíšovi. Ten se na něj zahleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, Janův syn. Ode dneška se však budeš jmenovat Petr.“

43 Příštího dne se Ježíš rozhodl, že půjde do Galileje. Setkal se s Filipem a vyzval ho, aby ho následoval. 44 Stejně jako Ondřej a Petr pocházel i Filip z Betsaidy.

45 Filip pak vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o kterém hovořil Mojžíš a kterého předpověděli proroci. Jmenuje se Ježíš a je to syn Josefa z Nazaretu.“

46 „Může být z Nazaretu něco dobrého?“ zapochyboval Natanael.

„Pojď a přesvědč se sám!“ řekl Filip.

47 Když Ježíš spatřil Natanaela, řekl: „To je pravý a bezelstný Izraelec.“

48 „Odkud mne znáš?“ zeptal se ho překvapeně Natanael.

„Viděl jsem tě pod fíkovým stromem dříve, než tě našel Filip,“ odpověděl Ježíš.

49 Natanael s údivem zvolal: „Mistře, ty jsi Boží Syn a izraelský král.“

50 Ježíš mu na to řekl: „Ty mi věříš proto, že jsem ti pověděl, jak jsem tě viděl pod fíkovníkem. 51 Uvidíš větší věci a uvěříš, že jsem v neustálém spojení s nebem.“