Knijga O Kristu

Efežanima 6:1-24

Djeca i roditelji

1Djeco, slušajte svoje roditelje jer ste Gospodinovi i jer je tako pravedno. 2“Poštuj oca i majku!” To je prva od Deset Božjih zapovijedi, popraćena obećanjem: 3“Da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji.”6:2-3 Izlazak 20:12.

4A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte Gospodnjom stegom i urazumljivanjem.

Robovi i gospodari

5Robovi, pokoravajte se svojim gospodarima sa strahopoštovanjem i služite im iskreno, kao Kristu. 6Nemojte raditi samo dok vas vide, samo da ugodite gospodaru, nego kao Kristovi robovi zdušno ispunjajte Božju volju. 7Služite dragovoljno kao da služite Gospodinu, a ne ljudima. 8Znajte da će Gospodin nagraditi svakoga tko čini dobro, bio on rob ili slobodan čovjek.

9I vi, gospodari, također tako postupajte prema robovima. Nemojte im prijetiti. Ne zaboravite da na nebesima imate istoga Gospodara i da on nije pristran.

Božja bojna oprema

10Budite ubuduće jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. 11Navucite svu Božju bojnu opremu da se možete suprotstaviti đavolskim lukavštinama. 12Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.

13Zato stavite na sebe svu Božju opremu da se u zlo vrijeme uspijete oduprijeti neprijatelju i održati se kad sve nadvladate. 14Stojte dakle čvrsto. Opašite svoje bokove istinom. Obucite oklop pravednosti. 15Noge obujte u spremnost za evanđelje, za mir. 16U svemu imajte uza se štit vjere da njime možete ugasiti vatrene strijele Zloga. 17Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Božju riječ. 18Uvijek i u svakoj prigodi molite se u Svetome Duhu. Budno i ustrajno se molite za sve svete.

19Molite se Bogu i za mene da mi dade prave riječi dok hrabro obznanjujem tajnu Radosne vijesti. 20Sada sam, zato što ju propovijedam kao Božji poslanik, u okovima. Molite se da i dalje o njoj govorim hrabro, kako valja.

Završni pozdravi

21Da biste znali što je sa mnom i kako mi je, sve će vam ispričati moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji. 22Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri.

23Draga braćo, neka vam Bog dade mir, ljubav i vjeru našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. 24Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 6:1-24

Huahuacuna, yaya mamata caźuchij

1Huahuacuna, Apunchij Jesusta crij cashcamanta cancunapaj yaya mamata alli caźuichij, chaimari alli. 2«Chai Mandashcata caźujmanca, Diosca allita cuna tucushpamari, punta cutin cashna nishca: “Yaya mamata caźungui”. 3Chashna rurashpami canpish tucuipi alli llujshingui, cai pachapipish unitami causangui» nishcami.

4Cutin cancunapish yaya mamacuna, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Ashtahuanpish yachachinapipish, imata jarcanapipish Apunchij Jesús yachachishca shina huiñachichij.

Servijcuna, amocunata caźuichij

5Cai pacha cancunapaj amocunataca, Cristota servij shinallataj manchashpa, ama cʼariyashpa tucui shunguhuan alli caźuichij. 6Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla, alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish cancunaca, Cristota servij cashcamanta, Taita Dios munashca shina tucui shunguhuan servichij. 7Runacunata servicushcataca, ama yuyaichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesustataj servicushcata yuyashpa, cushi shunguhuan imatapish ruraichij. 8Apunchij Jesusca, tucuicunamanmi imata rurashcamantaca cuna cashcata cunga. Amota servij cashpa, mana amota servij cashpapish, quiquin ima rurashcamantami, chasquinga, chaitaca yachanguichijmi.

9Amocuna, cancunapish cancunata servijcunahuanca, alli caichij. Ama macashpa manchachichijchu. Cancunatapish, paicunatapish jahua pachapi caj Mandaj Dios mandacushcata yuyarichij. Paica, pita mana ñahuita ricushpalla imatapish ninchu.

Diablohuan macanacungapajca Dios cushca macanacunata churarichij

10Cunanca, ñuca huauqui, panicuna, caillata nisha: Apunchij Jesus-huan tucushpa, Pai tucuita rurai tucunata cujpi, sinchi tucuichij. 11Urmachingapaj imatapish rurasha nishpa chaparacuj diablohuan macanacungapaj, Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. 12Ñucanchijca mana yahuaryuj, aichayuj runacunahuanchu macanacucunchij. Ashtahuanpish jahua huairamanta mandacuj, millai supaicunahuanpish, imatapish rurai tucujcunahuanpishmi macanacucunchij. Chaicunami, cai amsa pachapi mandashpa, mana allillata rurachicun. Jahua huairapi purij, chai millai espiritucunahuanmi macanacucunchij. 13Chashna cajpica, macanacuchun Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. Chaicunata churashca cashpami, chai mana alli punlla chayamujpi macanacuita tucui mishashpaca, cʼari cʼarita shayacunguichij. 14Cashcata yachachij shimihuan, alli chumbillirishca shina sinchita shayaichij. Cashcata rurana yuyaihuanca, shunguta pacaj fierrota churarishca shina caichij. 15Sumaj causaipi churaj alli huillaita huillanamanca, jahuacama botasta churarishca shina, ama qʼuillashpa llujshirichij. 16Tucuita yallica, tucui shunguhuan crichij. Chashna crishpami, millai diablo ninata shitaj shina, cushca millai yuyaicunataca, escudohuan jarcarij shina huañuchinguichij. 17Cascota churarishca shinaca, quishpirishca cashcata yuyaipi apaichij. Diospaj Espirituca Diospaj Shimitami espadata shina curca. Chaitaca, maquipi chariraichij.

18Diospaj Espíritu yuyaita cushca shina, punllanta tucui shunguhuan Diosta mañashpa, tucui chaicunataca ama shaicurishpa, chai yuyai ruracuichijlla. Diospajlla cajcunamantapish, tucuicunamanta Diosta mañaichij.

19Ñucaca Dios pacalla charicushca alli huillaitami huillashpa purini. Chaitaca mana manchashpa huillashpa catingapaj Diosllataj yuyaita cuchun, ñucamantapish Paita mañaichij. 20Ñucataca, Diosmari alli huillaita huillachun cacharca. Chaita huillacushcamantami, caipi cadenacunahuan huatashca, preźu tiyacuni. Chaitaca, huillana cashca shinataj, mana manchashpami huillasha nini. Chaimanta Diosta mañapaichij.

Tucuchinapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

21Apunchij Jesuspajta alli ruraj, ñucanchij cʼuyashca huauqui Tiquicomi ñuca caipi tucui imalla ruracushcatapish, ñuca imanalla cashcatapish cancunamanca alli huillanga. 22Ñucanchij caipi imanalla cashcata cancunaman huillashpa, cancunapaj shunguta ashtahuan cushichichunmi paitaca cachani.

23Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish sumaj causaita, cʼuyaj canata, alli crina yuyaitapish can huauquicunaman cushca alli canman. 24Mana tucurij cʼuyaihuan Apunchij Jesucristota cʼuyajcunamanca, Diosca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.