Knijga O Kristu

Efežanima 6:1-24

Djeca i roditelji

1Djeco, slušajte svoje roditelje jer ste Gospodinovi i jer je tako pravedno. 2“Poštuj oca i majku!” To je prva od Deset Božjih zapovijedi, popraćena obećanjem: 3“Da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji.”6:2-3 Izlazak 20:12.

4A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte Gospodnjom stegom i urazumljivanjem.

Robovi i gospodari

5Robovi, pokoravajte se svojim gospodarima sa strahopoštovanjem i služite im iskreno, kao Kristu. 6Nemojte raditi samo dok vas vide, samo da ugodite gospodaru, nego kao Kristovi robovi zdušno ispunjajte Božju volju. 7Služite dragovoljno kao da služite Gospodinu, a ne ljudima. 8Znajte da će Gospodin nagraditi svakoga tko čini dobro, bio on rob ili slobodan čovjek.

9I vi, gospodari, također tako postupajte prema robovima. Nemojte im prijetiti. Ne zaboravite da na nebesima imate istoga Gospodara i da on nije pristran.

Božja bojna oprema

10Budite ubuduće jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći. 11Navucite svu Božju bojnu opremu da se možete suprotstaviti đavolskim lukavštinama. 12Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom; protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima.

13Zato stavite na sebe svu Božju opremu da se u zlo vrijeme uspijete oduprijeti neprijatelju i održati se kad sve nadvladate. 14Stojte dakle čvrsto. Opašite svoje bokove istinom. Obucite oklop pravednosti. 15Noge obujte u spremnost za evanđelje, za mir. 16U svemu imajte uza se štit vjere da njime možete ugasiti vatrene strijele Zloga. 17Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Božju riječ. 18Uvijek i u svakoj prigodi molite se u Svetome Duhu. Budno i ustrajno se molite za sve svete.

19Molite se Bogu i za mene da mi dade prave riječi dok hrabro obznanjujem tajnu Radosne vijesti. 20Sada sam, zato što ju propovijedam kao Božji poslanik, u okovima. Molite se da i dalje o njoj govorim hrabro, kako valja.

Završni pozdravi

21Da biste znali što je sa mnom i kako mi je, sve će vam ispričati moj voljeni brat Tihik, vjerni sluga Gospodnji. 22Šaljem ga k vama baš zato da znate kako smo i da vas ohrabri.

23Draga braćo, neka vam Bog dade mir, ljubav i vjeru našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista. 24Neka je Božja milost sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista vječnom ljubavlju.

Ang Pulong Sang Dios

Efeso 6:1-24

Ang mga Kabataan kag mga Ginikanan

1Kamo nga mga kabataan, tumana ninyo ang inyo mga ginikanan, kay nagakadapat gid ini nga himuon bilang matuod nga Kristohanon. 2“Tahura ang imo amay kag iloy.” Amo ini ang una nga sugo nga may promisa. 3Kay nagsiling ang Dios, “Agod mangin maayo ang imo kahimtangan kag magalawig ang imo kabuhi diri sa duta.”6:3 Exo. 20:12; Deu. 5:16.

4Kamo nga mga ginikanan,6:4 ginikanan: sa literal, amay. indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga kabataan, kundi sagura ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo.

Ang mga Ulipon kag mga Agalon

5Kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyo mga agalon diri sa duta nga may pagtahod kag pagkahadlok sa ila. Mag-obra kamo nga hugot sa inyo tagipusuon, kag mag-alagad kamo sa ila subong nga si Cristo ang inyo ginaalagaran. 6Gani mag-obra kamo nga hugot sa inyo tagipusuon bilang mga ulipon ni Cristo, nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios kag indi nga nagapakita-kita lang agod malipay sila. 7Himua ninyo ang inyo obligasyon sa maayo nga kabubut-on bilang mga ulipon. Kabiga ninyo nga ang Ginoo amo ang inyo ginaalagaran kag indi ang mga tawo. 8Dumdumon ninyo nga ang Ginoo amo ang magabalos sa tagsa-tagsa suno sa iya ginahimo nga maayo, ulipon man siya ukon indi.

9Kag kamo nga mga agalon, magpasunaid man kamo sa inyo mga ulipon. Indi ninyo sila pagpahugon, kay nahibaluan ninyo nga kamo kag ang inyo mga ulipon may isa lang ka agalon sa langit kag wala siya sing may ginapasulabi bisan sin-o.

Mga Armas Kontra kay Satanas

10Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga magpakalig-on kamo sa Ginoo paagi sa iya gahom. 11Gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas. 12Kay ang aton kaaway indi mga tawo, kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan, kag ara man sila sa ibabaw. 13Gani gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios, agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan; kag pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. 14Gani magbato kamo. Isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. Gamita ninyo bilang panagang nga para sa dughan ang pagkamatarong. 15Kag isuksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sang Maayong Balita parte sa kalinong nga ginahatag sang Dios. 16Luwas sina, gamita man ninyo sa tanan nga tion ang inyo pagtuo bilang taming, agod indi kamo madutlan sang mga pagsulay ni Satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. 17Kag gamita ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo. 18Kag magpangamuyo kamo permi nga buligan kamo sang Dios. Sa tanan nga tion magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo. Indi gid kamo magpatumbaya, kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo kag indi ninyo pagkalimtan nga sambiton ang tanan nga katawhan sang Dios. 19Kag pangamuyui man ninyo ako nga buligan ako sang Dios kon ano ang akon dapat ihambal agod masugid ko nga may kaisog ang Maayong Balita nga wala ginsugid sang una. 20Kay ginpadala ako sang Dios agod magwali sining Maayong Balita. Kag tungod sa akon pagwali ari ako diri subong sa prisohan. Gani kon mahimo, pangamuyui ninyo ako nga may kaisog ako sa paghambal suno sa dapat ko himuon.

Katapusan nga mga Bilin

21Si Tykicus amo ang magasugid sa inyo parte sa akon kahimtangan kag ginahimo diri. Pinalangga siya nga utod sa Ginoo kag masaligan niya nga alagad. 22Ginpadala ko siya dira agod masugiran niya kamo parte sa amon kahimtangan diri kag agod mapabakod niya kamo.

23Mga utod, kabay pa nga mabaton ninyo halin sa Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo ang paghidaet6:23 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. kag ang dugang nga pagtuo kag paghigugmaanay sa isa kag isa. 24Kabay pa nga pakamaayuhon sang Dios ang tanan nga nagahigugma sa aton Ginoong Jesu-Cristo sang wala sing katapusan nga gugma.