Knijga O Kristu

Efežanima 4:1-32

Jedinstvo u Tijelu

1Zaklinjem vas dakle kao sužanj u Gospodinu: živite dostojno poziva kojim vas je Bog pozvao. 2Budite ponizni i strpljivi. Podnosite nedostatke drugih s ljubavlju. 3Nastojte biti jedinstveni u Duhu, povezani mirom.

4Svi smo mi jedno Tijelo, svi imamo jednoga Duha i svi smo pozvani k jednoj nadi. 5Samo je jedan Gospodin, jedna je vjera, jedno krštenje. 6Samo je jedan Bog Otac nad svima nama, koji prebiva u svima nama i djeluje kroz sve nas. 7A svakomu od nas dana je milost, dar koji nam je Isus dodijelio. 8Zato u Svetome pismu piše:

“Uzlazeći na visinu,

poveo je sa sobom zarobljenike,

a ljudima je dao dare.”4:8 Psalam 68:19.

9Piše da je “uzišao”. To znači da je najprije sišao dolje, na zemlju. 10Koji je sišao, isti je onaj koji je uzišao nad sva nebesa, da sve ispuni.

11Jednima je darovao da budu apostoli; drugima da budu proroci; jednima da budu evanđelisti, drugima pastiri i učitelji; 12da osposobi svete da mogu služiti i izgrađivati Crkvu, Kristovo tijelo, 13sve dok ne postignemo takvo jedinstvo vjere i spoznaju Božjega Sina da postanemo zreli u Gospodinu, dok ne uzrastemo do Kristove punine.

14Tada više nećemo biti poput nejačadi koju valovi bacaju amo-tamo i koju goni svaki vjetar prijevarnih ljudskih učenja, lukavština koje zavode na krivi put. 15Živjet ćemo istinoljubivo, u ljubavi, te postajati sve sličnijima Kristu, koji je glava Crkve, svojega Tijela. 16Njegovom skrbi cijelo tijelo savršeno pristaje skupa. Svaki ud obavlja vlastiti posao i pomaže drugim udovima rasti, pa je cijelo Tijelo zdravo te raste i živi u ljubavi.

Živimo kao djeca svjetla

17Ovo kažem u Gospodinovo ime: zaklinjem vas da ne živite kao što žive pogani, razmišljajući isprazno. 18Oni su, naime, zaslijepljeni i zamračena uma, daleko su od Božjega života jer su zatvorili svoj razum prema njemu i ne mogu shvatiti Božje putove. 19Ne mare više je li što dobro ili zlo. Odali su se bludu i u pohlepi počinjaju kojekakve nečistoće.

20Ali vi niste tako poučeni kad ste spoznali Krista. 21Ako ste slušali o njemu i ako ste poučeni da je istina u Isusu, 22odbacite stari način života, starog čovjeka u vama kojega prijevarne požude vode u propast. 23Umjesto toga, Duh mora obnoviti vaš način razmišljanja. 24Morate postati novim čovjekom,4:24 U grčkome: obući se u novoga čovjeka. stvorenim na Božju sliku—pravednim, svetim i istinoljubivim.

25Odbacite zato laž i “govorite istinu jedan drugomu”4:25 Zaharija 8:16. jer pripadamo jedni drugima, udovi smo istoga Tijela. 26“Srdite se ako morate, ali nemojte da vas srdžba odvede u grijeh!”4:26 Psalam 4:5. 27Ne dajte đavlu priliku da djeluje.

28Tko je krao, neka to više ne čini. Radije neka se trudi vlastitim rukama priskrbiti dobra, da ima što podijeliti s onima koji su u potrebi. 29Nikakva ružna riječ neka ne prijeđe preko vaših usana. Neka sve što kažete bude dobro, na izgradnju i dobrobit onima koji vas slušaju.

30Ne žalostite svojim životom Božjega Svetog Duha, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.

31Klonite se svake gorčine, srdžbe, gnjeva, vike i kletve te svake opakosti! 32Budite, naprotiv, jedni drugima dobrostivi i milosrdni te praštajte jedni drugima kao što je i Bog u Kristu nama oprostio.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 4:1-32

Cristopaj cuerpopi cashpami shujlla canchij

1Ñucaca, Apunchij Jesusmantami caipi preźu tiyacuni. Shina cashpapish cai ucumantami cancunataca, Dios allipaj cayashcamanta, chashna alli causaichigari nicuni. 2Mana jatun tucushpa, cʼuyaihuan, alli shunguhuan, mana pʼiñarishpa, caishuj chaishuj llaquinacuichij. 3Diospaj Espiritumi cancunataca tandachishpa, shujllata rurashca. Huataj shina Pai tandachishcataca, yuyaipi apashpa, tucuicunallataj sumajta causaichij. 4Cuerpopish shujllami, Espiritupish shujllami. Chaimantami allita rurachun cancunata cayashpaca, shujlla tiyaj chai shuyanallatataj shuyachun cayarca. 5Apunchij Jesuspish shujllami, crinapish shujllami, bautiźarinapish shujllami. 6Shujlla Diosmi, tucuicunapaj Yaya. Paica tucuicunapaj jahuapimi, tucuicunapaj imatapish rurajmi, tucuicunallapitajmi causacun.

7Shina cashpapish Dios mana cʼuyaipajta cʼuyashpa cujpimi, tucuicunallataj imalla rurai tucunataca, Cristo raquijpi paipaj maquimanta chasquishcanchij. 8Chaimantami, cashna quillcashca tiyacun:

«Pai jahuaman rishpaca, preźu cajcunata llujshichishpami

pushashpa rirca.

Runacunamanmi, allicunata curca» nishcami.

9«Jahuaman rirca» nishpaca, ¿imatataj nisha ninga? Chashna nishcaca, “Paica puntaca tucuimanta yalli ucumanmi uriyarca” nisha ninmi. 10Chai uriyajllatajmi, tucui maipipish cangapaj jahua pachaman huichiyashpa, ashtahuan jahuaman rirca. 11Paillatajmi, maijancunataca huillagrichun mingashca. Shujcunataca Dios ima nishcata huillajcuna cachun, shujcunataca alli huillaita huillajcuna cachun, chaishujcunataca michijcunapish, yachachijcunapish cachunmi churashca. 12Diospajlla cajcunaman Paipaj ruranata yachachishpa, Cristopaj Cuerpota ashtahuan huiñachichunmi, chai rurai tucunata curca. 13Chashnamari tucuicuna crishcamanta shujlla tucushun, Diospaj Churitapish alli rijsishun. Cristo shinallataj imapi mana pandarij tucungacamamari, huiñashpa alli yuyaiyuj tucushun.

14Chaipitajcarinpish, ña mana huahuacuna shina cashunchu. Pi yachaj tucushcacuna ima shinapish umashpa, ima shujtajta yachachinaman shamujpipish mana crishunllachu. Ima mana allitapish yachachishpa, huaira urmachij shina pandachisha nijpipish, manataj urmashunchu. 15Ashtahuanpish ñucanchijca, cashcatataj huillashca shimicunatami cʼuyaihuan catishun. Chashna catishpami, Uma shina Mandaj Cristohuan tucui imapipish huiñashun. 16Tucui crijcunataca, Paihuan shujlla Cuerpo cajpimari, aicha mucucuna alli tinguirishca shinata, Paillataj huiñachishpa caticun. Chashna cashpami, tucui crijcuna quiquin rurana cashcata alli rurashpa, cʼuyaihuan huiñashpa miraricun.

Cristopaj cashcamanta mushujta causaichij

17Ñucaca, Apunchij Jesusmantaca, caitami cancunataca rurachun nini: Diosta mana rijsij caishuj mana israelcuna shinaca, ña ama causaichijchu. Paicunaca, imapaj mana alli, quiquin munaillata rurashpami causancuna. 18Paicunaca, amsa yuyaiyuj cashpa, shungupish chʼahuan cashpami, mana entendincuna. Chaimantami, Taita Dios cucuj huiñai causaimantaca carupi causancuna. 19Pingarina yuyaillatapish mana charishpami, ima mana allitapish cushicushpa ruranllacuna.

20Ashtahuanpish cancunaca, Cristomantaca mana chashna canata yacharcanguichijchu. 21Paimanta uyashcataj, yachashcataj cashpaca, Jesusmantaca cashcatataj yachachishcatami chasquishcanguichij. 22Ñaupa ima shina causacushca mauca causaitaca, surcushpa shitaj shina saquichij. Chai causaipica, alli laya ricurishpa umaj, tucui laya mapa munaicuna shamushcatami ruraj carcanguichij. 23Cancunapaj shungupish, yuyaipish mushujyashpa causaichij. 24Taita Dios cushca mushuj causaitaca, churanata churarij shina churarichij. Diosmari, cashcatataj huillashcata yachashpa, Pai munashca shina cashcata rurajcuna cachun, Paipajlla cachun mushuj causaita curca.

25Chaimanta cunanca, llullanata saquichij. Tucuicuna chaipuralla cashcamanta, pihuanpish caishuj chaishuj, imatapish cashcatataj parlanacuichij.

26«Imamanta pʼiñarishpapish, ama ima mana allita ruranguichijchu, ashtahuanpish amaraj tutayajpi alli tucunacuichij.» 27Diablo cancunapurapi yaicurichun, ama saquichijchu. 28Maijan shuhuaj cashca cashpapish, cunanca shuhuanata saquichij. Quiquin maquihuan trabajaichij. Chashna allita rurashpami, llaquita apacuj huajchacunaman imallatapish chaupingapaj charinguichij.

29Cancunapaj shimimantaca, ima mapa shimicunaca ama llujshichun. Ashtahuanpish uyacuj crijcuna alli yuyaita japishpa huiñari tucuchun, paicunapaj alli canata rimaichij. 30Diospaj jucha illaj Espiritutapish ama llaquichichijchu. Paihuanmi cancunataca, jahua pachaman pushana punllapaj sellashpa churarca. 31Chaimanta cancunaca, tucui laya jayaj yuyaicunata, pʼiñarishpa tucuchina yuyaita, caparinacushpa rimanacunata, imapish tucushca canman ninata, llaquichina yuyaitaca saquichij. 32Ashtahuanpish caishuj chaishuj alli caichij, llaquinacuichij. Cancunapaj juchacunata Cristomanta Taita Dios perdonashca shinallataj, cancunapish caishuj chaishuj perdonanacuichij.