Knijga O Kristu

Efežanima 3:1-21

Otkrivenje Božjega tajnog plana

1Ja, Pavao, utamničen sam za Isusa Krista zbog vas pogana. 2Kao što zacijelo znate, Bog mi je dao osobitu službu da vam naviještam njegovu milost. 3Kao što sam već ukratko opisao, Bog mi je objavio svoj tajni naum. 4Čitajući to, shvatit ćete da razumijem Otajstvo—Krista. 5Bog ga nije objavio prijašnjim naraštajima, ali sada ga je po Svetom Duhu objavio svojim svetim apostolima i prorocima.

6A tajna je u tome da će pogani, prema evanđelju, skupa sa Židovima biti subaštinicima, udovima istog Tijela i dionicima obećanja u Kristu Isusu. 7Bog mi je svojom milošću podario da tome evanđelju služim djelotvornošću njegove sile.

8Pomislite samo! Iako to nisam ničim zaslužio, iako sam najmanji među svim svetima, ipak sam izabran da drugim narodima prenesem Radosnu vijest o neiscrpnom bogatstvu koje imaju u Kristu; 9da svakome objasnim tajnu da je Bog Spasitelj i drugih naroda, onaj koji je sve stvorio i u tajnosti sve naumio još odavno, od samoga početka.

10Božja je svrha toga bila da pokaže svim Vrhovništvima i Vlastima na nebesima sve bogatstvo i raznolikost svoje mudrosti, koja će se očitovati u njegovoj Crkvi. 11Taj je svoj vječni naum ostvario u našemu Gospodinu Kristu Isusu.

12U njemu možemo s pouzdanjem, kroz vjeru, slobodno pristupiti Bogu. 13Nemojte zato, molim vas, klonuti zbog nevolja koje zaradi vas podnosim. Ponosite se njima!

Pavlova molitva za duhovnu silu

14Prigibam zato koljena pred Ocem, 15Stvoriteljem svega što je na nebesima i na zemlji.3:15 U grčkome: po kome svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. 16Molim se da vam iz svojega slavnog bogatstva dade da kroz Svetoga Duha ojačate svoje nutarnje biće, 17da Krist prebiva u vašim srcima po vjeri, da budete ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi, 18da možete potpuno razumjeti, kao i sva Božja djeca, duljinu, širinu, dubinu i visinu njegove ljubavi, 19da spoznate Kristovu ljubav, tako veliku da ju nikada nećete moći potpuno shvatiti. Tada ćete biti ispunjeni Božjom puninom.

20Neka je slava Bogu! Svojom silom koja djeluje u nama on može učiniti puno više nego što ga mi uopće možemo moliti ili zamisliti. 21Neka mu je slava u Crkvi i u Kristu Isusu kroz sve naraštaje i u vijeke vjekova!

Vietnamese Contemporary Bible

Ê-phê-sô 3:1-21

Phao-lô Phục Vụ Các Dân Tộc

1Vì truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc nước ngoài, mà tôi, Phao-lô, đầy tớ của Chúa Cứu Thế phải chịu lao tù. 2Anh chị em đều biết Đức Chúa Trời ủy thác cho tôi nhiệm vụ công bố Phúc Âm cho Dân Ngoại. 3Như tôi đã trình bày sơ lược, chính Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho tôi biết chương trình huyền nhiệm của Ngài. 4Đọc thư này anh chị em sẽ rõ ý của tôi về huyền nhiệm đó. 5Trong các thời đại trước, Đức Chúa Trời chẳng cho ai biết, nhưng ngày nay Ngài nhờ Chúa Thánh Linh tiết lộ cho các sứ đồ và tiên tri của Ngài.

6Đây là huyền nhiệm: Cả Dân Ngoại cũng như người Do Thái, nhờ nghe Phúc Âm và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ được làm con cái Đức Chúa Trời, được thừa kế cơ nghiệp trong nước Ngài, được tham gia vào Hội Thánh và được hưởng mọi phước hạnh Đức Chúa Trời đã hứa. 7Đức Chúa Trời cho tôi đặc ân làm sứ giả công bố chương trình huyền nhiệm ấy; Ngài cũng ban quyền năng cho tôi để làm tròn công tác Ngài giao.

8Dù tôi kém cỏi nhất trong mọi tín hữu, Chúa đã dùng tôi truyền giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại, tức là trình bày sự phong phú vô hạn của Chúa Cứu Thế, 9và để giải thích cho mọi người biết Đức Chúa Trời cũng là Chúa Cứu Thế của tất cả dân tộc. Huyền nhiệm này đã được Đấng Tạo Hóa giữ bí mật trong các thời đại trước.

10Ngày nay các bậc cầm quyền trên trời nhận biết được sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời, khi họ nhìn thấy Hội Thánh Ngài gồm đủ tất cả dân tộc. 11Đó là chương trình Đức Chúa Trời hoạch định từ trước, do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện.

12Ngày nay, nhờ Chúa Cứu Thế và qua niềm tin nơi Ngài, chúng ta bạo dạn và vững lòng bước đến gần Đức Chúa Trời. 13Vậy, xin anh chị em đừng nản lòng khi thấy tôi mắc vòng lao lý vì anh chị em; thật ra đây là một vinh dự cho anh chị em.

Tình Yêu của Chúa Cứu Thế

14Khi nghĩ đến chương trình cứu rỗi kỳ diệu ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha trên trời, 15Đấng Sáng Tạo của vạn vật trên trời và dưới đất. 16Tôi cầu xin Cha, do vinh quang vô hạn của Ngài, ban quyền năng Thánh Linh làm cho tâm hồn anh chị em vững mạnh, 17cầu xin Chúa Cứu Thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh chị em, cho anh chị em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương, 18cầu cho anh chị em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế, 19cầu cho chính anh chị em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người. Nhờ đó anh chị em sẽ được đầy dẫy Đức Chúa Trời.

20Xin vinh quang quy về Đức Chúa Trời; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước. 21Nguyện Đức Chúa Trời được ca ngợi muôn đời vô cùng, vì Ngài đã lập chương trình cứu rỗi Hội Thánh, do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện! A-men.