Knijga O Kristu

Efežanima 2:1-22

Oživljeni s Kristom

1I vi ste nekoć bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. 2Živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ. 3Svi smo mi tako živjeli, udovoljavajući požudama tijela i prohtjevima svoje zle naravi. Po svojoj smo naravi bili predodređeni za Božji gnjev2:3 U grčkome: Po svojoj smo naravi bili djeca gnjeva… kao i ostali.

4Ali Bog je tako bogat milosrđem da nas je, zaradi velike ljubavi prema nama, 5iako smo bili mrtvi zbog svojih prijestupa, oživio s Kristom. Božjom ste milošću spašeni! 6Podignuo nas je od mrtvih i posjeo nas s Kristom u nebu zato što smo njegovi, 7da bi u predstojećim vjekovima pokazao neizmjerno bogatstvo svoje milosti svojom dobrotom prema nama u Kristu Isusu.

8Spašeni ste milošću, po vjeri. A i to je Božji dar. Nije vaša zasluga. 9Spasenje nije nagrada za dobra djela koja smo učinili, da se nitko ne može time hvaliti. 10Jer mi smo Božja stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu da živimo čineći dobra djela koja je on za nas unaprijed pripremio.

Jedinstvo i mir u Kristu

11Ne zaboravite da ste vi pogani rođenjem bili izopćenici. Židovi, ponosni na svoje obrezanje—iako im je ono mijenjalo samo tijela, ali ne i srca—nazivali su vas “neobrezanima”. 12Tada ste živjeli daleko od Krista. Bili ste isključeni iz Božjega naroda, Izraela; bili ste tuđinci za koje nije vrijedio Savez obećanja; bili ste u svijetu bez Boga i bez nade. 13Ali sada pripadate Kristu Isusu. Iako ste nekada bili daleko od Boga, sada ste mu prišli blizu—po Kristovoj krvi.

14Jer sam je Krist sklopio mir između Židova i pogana učinivši nas sve jednim narodom. Srušio je zid neprijateljstva koji nas je dijelio. 15Učinio je nevaljanim cijeli sustav židovskih zakona da uspostavi mir, stvarajući u sebi od Židova i pogana jednoga, novog čovjeka. 16U jednom je Tijelu izmirio obje skupine s Bogom svojom smrću na križu, usmrtivši neprijateljstvo. 17Došao je “navijestiti mir” vama poganima koji ste bili daleko od njega i nama Židovima koji smo mu bili blizu. 18Sada svi mi, i Židovi i pogani, možemo pristupiti Ocu u jednomu, Svetom Duhu, zbog onoga što je Krist učinio za nas.

Gospodnji Hram

19Vi pogani sada više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani svetih i Božji ukućani. 20Božja ste građevina nazidana na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Isus Krist. 21U njemu je cijela građevina čvrsto povezana i raste u sveti Hram u Gospodinu. 22U njemu ste i vi pogani uzidani, dio ste građevine u kojoj Bog prebiva svojim Duhom.

Vietnamese Contemporary Bible

Ê-phê-sô 2:1-22

Từ Chết Sống Lại

1Trước kia tâm linh anh chị em đã chết vì tội lỗi gian ác. 2Anh chị em theo nếp sống xấu xa của người đời, vâng phục Sa-tan, bạo chúa của đế quốc không gian, hiện đang hoạt động trong lòng người chống nghịch Đức Chúa Trời. 3Tất cả chúng ta một thời đã sống sa đọa như thế, chiều chuộng ham muốn xác thịt và ý tưởng gian ác của mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Đức Chúa Trời hình phạt như bao nhiêu người khác.

4Nhưng Đức Chúa Trời vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta quá bao la; 5dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài cho chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế. Vậy nhờ ơn phước Đức Chúa Trời, anh chị em được cứu. 6Trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời cất bổng chúng ta lên cao, cho chúng ta cùng ngồi với Chúa Cứu Thế trên ngai trời. 7Muôn đời về sau, Ngài có thể tiếp tục bày tỏ ơn phước, nhân từ phong phú vô tận cho mọi người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

8Vậy anh chị em được cứu nhờ ơn phước Đức Chúa Trời, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Sự cứu rỗi là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, chứ không do anh chị em tự tạo. 9Không phải là kết quả của công đức anh chị em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. 10Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước.

Hợp Nhất trong Chúa

11Đừng quên rằng trước kia anh chị em là người nước ngoài, bị người Do Thái coi là vô đạo, ô uế, vì họ tự cho là thánh sạch. Kỳ thực lòng họ vẫn ô uế, dù thân họ đã chịu thánh lễ cắt bì, một nghi lễ do tay người thực hiện. 12Đừng quên rằng thuở ấy anh chị em sống xa cách Chúa Cứu Thế, đối nghịch với đoàn thể con dân của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời hứa hẹn bảo đảm gì cả. Giữa cuộc đời, anh chị em sống không hy vọng, không Đức Chúa Trời, 13nhưng bây giờ anh chị em là người của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Dù ngày trước cách xa Đức Chúa Trời, ngày nay nhờ máu Chúa Giê-xu, anh chị em được đến gần Đức Chúa Trời.

14Chúa Cứu Thế đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài hòa giải hai khối dân tộc thù nghịch, kết hợp làm một Nhân loại mới. Chúa đã hy sinh thân báu để phá đổ bức tường ngăn cách đôi bên, 15chấm dứt hận thù, phế bỏ luật pháp Do Thái với giới răn, quy luật. Chúa hợp nhất hai khối dân thù nghịch, cho họ gia nhập vào thân thể Chúa để tạo nên nhân loại mới và xây dựng hòa bình. 16Hai bên đã là bộ phận của một thân thể, hận thù tất nhiên cũng tiêu tan, cả hai đều được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Vậy chiến tranh đã chấm dứt tại cây thập tự.

17Chúa Cứu Thế đã đến công bố Phúc Âm hòa bình ấy cho các dân tộc gần xa. 18Nhờ Chúa Cứu Thế, tất cả các dân tộc đều được Chúa Thánh Linh dìu dắt đến cùng Đức Chúa Cha.

Đền Thờ của Đức Chúa Trời

19Hiện nay anh chị em Dân Ngoại không còn là kiều dân ngoại tịch nữa, nhưng là công dân Nước Chúa, là người trong gia đình Đức Chúa Trời như mọi tín hữu khác. 20Nền móng của anh chị em là Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn các sứ đồ và tiên tri là rường cột. 21Tất cả anh chị em tín hữu chúng ta đều được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cứu Thế, và xây nên Đền Thánh của Đức Chúa Trời. 22Trong Chúa Cứu Thế, anh chị em được Chúa Thánh Linh kết hợp với nhau thành ngôi nhà của Đức Chúa Trời.