Knijga O Kristu

Djela apostolska 3

Petar iscjeljuje hromog čovjeka

1Dok su Petar i Ivan jednoga popodneva išli u Hram na molitveni sastanak koji se održavao u tri ure,[a]

naiđu neki ljudi noseći čovjeka hroma od rođenja, kojega su svaki dan donosili pred hramska vrata zvana Divna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u Hram.

Kad ugleda Petra i Ivana kako ulaze u Hram, zamoli ih za milostinju.

Petar i Ivan prodorno ga pogledaju. 'Pogledaj nas!' reče mu Petar.

Hromi ih je čovjek molećivo gledao očekujući milostinju.

Ali Petar mu reče: 'Nemam novca, ni srebrna ni zlatna. Ali dajem ti što imam: u ime Isusa Krista Nazarećanina, ustani i hodaj!'

Uhvati čovjeka za desnu ruku i podigne ga. Čovjeku smjesta ojačaju noge i gležnjevi.

On skoči, uspravi se i počne hodati. Uđe s njima u Hram hodajući, poskakujući i slaveći Boga.

Svi su ga vidjeli kako hoda i slavi Boga.

10 Shvatili su da je to isti čovjek koji je na Divnim vratima prosio milostinju i zaprepastili su se, gotovo izbezumili zbog toga što se s njim dogodilo.

11 On se pak držao Petra i Ivana koji su bili u Salomonovu trijemu. Zato svi nagrnu onamo.

Petar propovijeda u Hramu

12 Kad je to vidio Petar, reče ljudima: 'Što se čudite ovomu, Izraelci? I što gledate u nas, kao da smo mi svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj čovjek prohoda!

13 Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega Slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.

14 Odrekli ste se Sveca i Pravednika, a namolili ste da vam oslobode ubojicu.

15 Ubili ste začetnika života, ali Bog ga je uskrisio od mrtvih. Mi smo tomu svjedoci.

16 Isusovo je ime iscijelilo ovoga čovjeka, a znate da je bio hrom. Vjera u Isusovo ime vratila mu je potpuno zdravlje naočigled svih vas.

17 Braćo, znam da ste s Isusom tako postupili zbog neznanja, kao i vaši poglavari.

18 Ali Bog je tako ispunio ono što su proroci prorekli o Mesiji: da će pretrpjeti sve to.

19 Pokajte se dakle za grijehe i obratite se Bogu pa će vam on izbrisati grijehe

20 i poslati vam vrijeme okrepe: unaprijed vam namijenjenoga Mesiju Isusa.

21 On mora ostati u nebu sve dok ne dođe vrijeme svekolike obnove koju je Bog odavno obećao kroz svete proroke.

22 Mojsije je rekao: "Gospodin vaš Bog podignut će vam proroka poput mene iz vašega vlastitog naroda. Dobro slušajte sve što vam on kaže!

23 A tko god ne bude slušao tog proroka, neka se iskorijeni iz naroda!'

24 Još od Samuela, svi su proroci navijestili ovo što se sada događa.

25 Vi ste djeca tih proroka i Saveza koji je Bog sklopio s vašim precima. Bog je rekao Abrahamu: "Tvoje će potomstvo biti na blagoslov svim narodima na zemlji.'[b]

26 Bog je podignuo svojega Slugu i najprije ga je poslao da vas blagoslovi - da se svatko od vas obrati od svojih opačina.'

Notas al pie

  1. Djela apostolska 3:1 U grčkome: na molitvu u devetu uru..
  2. Djela apostolska 3:25 Postanak 22:18.

Ang Pulong Sang Dios

Binuhatan 3

Ang Pag-ayo sang Tawo nga Lupog

1Isa sadto ka adlaw, sang mga alas tres sang hapon, nagkadto si Pedro kag si Juan sa templo. Oras ato sang pagpangamuyo. Sa puwertahan sang templo may tawo didto nga lupog halin pa sang iya pagkatawo. Adlaw-adlaw ginadala siya sa sina nga puwertahan nga ginatawag “Matahom,” agod magpakilimos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. Pagkakita niya kay Pedro kag kay Juan nga nagapasulod sa templo, nagpangayo siya sing limos. Ginhimutaran siya ni Pedro kag ni Juan. Dayon nagsiling si Pedro sa iya, “Magtulok ka sa amon.” Nagtulok ang tawo sa ila nga nagapaabot nga limusan siya. Pero nagsiling si Pedro sa iya, “Wala gid ako sing kuwarta. Pero may ari ako nga ihatag sa imo: Sa ngalan[a] ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, maglakat ka!” Dayon ginkaptan ni Pedro ang tuo nga kamot sang tawo kag ginpatindog siya. Hinali lang nga nagbaskog ang iya mga tiil kag mga bukobuko.[b] Sa gilayon nagtindog siya kag naglakat-lakat. Pagkatapos nag-upod siya sa ila sa templo. Sige ang iya lakat-lakat kag tumbo-tumbo nga nagadayaw sa Dios. Nakita sang tanan nga nagalakat kag nagadayaw siya sa Dios. 10 Natalupangdan nila nga siya gali amo ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos didto sa puwertahan sang templo nga ginatawag “Matahom”. Gani natingala gid sila sing dako sa natabo sa iya.

Naghambal si Pedro sa Balkon ni Solomon

11 Daw indi na magbulag kay Pedro kag kay Juan ato nga tawo. Sige ang iya uyat sa ila samtang nagalakat sila sa lugar nga ginatawag “Balkon ni Solomon.” Nagdinaguso ang tanan nga tawo didto sa ila, kay natingala gid sila. 12 Pagkakita ni Pedro sa mga tawo nagsiling siya sa ila, “Mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon, ngaa natingala kamo sini? Ngaa ginatulok gid ninyo kami? Nagahunahuna bala kamo nga napalakat namon ang tawo nga ini tungod sa amon gahom kag pagkadiosnon? 13 Indi! Kundi ang Dios sang aton mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac, kag si Jacob amo ang naghimo sini agod padunggan niya ang iya alagad nga si Jesus. Amo ini ang Jesus nga inyo gintugyan sa mga may awtoridad kag inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato, bisan nadesisyunan na niya nga buy-an siya. 14 Balaan siya kag matarong, pero ginsikway ninyo siya kag ginpangayo kay Pilato nga buy-an ang manugpatay nga tawo sa baylo niya. 15 Ginpatay ninyo ang nagahatag sang kabuhi, pero ginbanhaw siya sang Dios. Kag makapamatuod kami nga nabanhaw siya. 16 Ang pagtuo sa kay Jesus[c] amo ang naghatag sang kabaskog sa sini nga tawo nga inyo nakilala kag nakita subong. Kamo mga saksi nga nag-ayo siya. Natabo ini tungod sa pagtuo kay Jesus.

17 “Mga utod, nahibaluan ko nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus tungod nga wala kamo nakahibalo kon sin-o gid siya. 18 Ginpahayag na sang Dios sang una paagi sa mga propeta nga si Cristo kinahanglan gid nga mag-antos, kag sa inyo ginhimo sa iya, natuman ang ginhambal sang Dios. 19 Gani karon, kinahanglan maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios, agod patawaron niya ang inyo mga sala, 20 kag magaabot sa inyo ang bag-o nga kusog halin sa Ginoo. Pagkatapos ipadala niya si Jesus nga amo ang Cristo nga iya na nga daan ginpili para sa inyo. 21 Pero kinahanglan didto lang anay si Jesus sa langit hasta mag-abot ang tion nga bag-uhon sang Dios ang tanan nga butang. Amo man ina ang ginsiling sang Dios sang una paagi sa iya mga propeta. 22 Pareho sang ginsiling ni Moises, ‘Magapadala sa inyo ang Ginoo nga inyo Dios sang isa ka propeta nga pareho sa akon, nga kadugo ninyo. Kinahanglan nga pamatian ninyo ang tanan nga ginasiling niya sa inyo. 23 Ang indi magpamati sa ginasiling sang sini nga propeta pagapainon halin sa katawhan sang Dios kag pagalaglagon.’[d] 24 Pareho man sina ang ginsiling sang tanan nga propeta umpisa kay Samuel. Sila tanan nagtagna sang mga butang nga nagakalatabo subong. 25 Ang mga ginpromisa sang Dios paagi sa iya mga propeta para gid sa aton nga mga Judio, kag lakip kita sa kasugtanan nga ginhimo sang Dios sa aton mga katigulangan, tungod nga nagsiling siya kay Abraham, ‘Paagi sa imo kaliwat,[e] pakamaayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan.’[f] 26 Gani ginsugo sang Dios ang iya pinili nga Alagad, una anay sa aton nga mga Judio, agod mabuligan niya kita sa pagbiya sa aton mga kalautan.”

Notas al pie

  1. 3:6 ngalan: buot silingon, gahom ukon awtoridad.
  2. 3:7 bukobuko: sa English, ankle-bones.
  3. 3:16 sa kay Jesus: sa literal, sa ngalan ni Jesus.
  4. 3:23 Deu. 18:15, 18, 19.
  5. 3:25 kaliwat: ukon, mga kaliwat.
  6. 3:25 Gen. 22:18; 26:4.