Knijga O Kristu

Djela apostolska 1

do dana kad je uznesen na nebo, pošto je odabranim apostolima dao upute Svetoga Duha.

Još četrdeset dana nakon raspeća ukazivao se apostolima i na mnoge im načine dokazao da je živ. Govorio im je o Božjemu kraljevstvu.

Dok je tako s njima blagovao, reče im: 'Ne idite iz Jeruzalema, nego ostanite ondje dok vam Otac ne pošalje što je obećao. Sjetite se, već sam vam o tomu govorio.

Ivan je krstio vodom, ali vi ćete uskoro biti kršteni Svetim Duhom.'

Isusovo uzašašće

Apostoli koji su bili s njim upitaju ga: 'Gospodine, hoćeš li sada osloboditi Izrael i obnoviti izraelsko kraljevstvo?'
    'Ta vremena i prigode određuje Otac svojom vlasti

Ali kad na vas siđe Sveti Duh, primit ćete snagu da o meni svjedočite ljudima posvuda - u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i do kraja zemlje.'

Tek što je to rekao, uznesen je na nebo pred njihovim očima i nestao u oblaku.

10 Dok su očiju uprtih u nebo gledali kako odlazi, odjednom se među njima pojave dvojica ljudi u bijeloj odjeći.

11 'Galilejci, što tu stojite i gledate u nebo?' rekli su. 'Isus je od vas uznesen na nebo, ali jednoga dana će se vratiti jednako tako kao što ste ga vidjeli da odlazi!'

Umjesto Jude izabran Matija

12 Bilo je to na Maslinskoj gori. Vrate se zatim do Jeruzalema udaljenoga otprilike kilometar.[a]

13 Čim uđu u grad, odu u kuću u kojoj su boravili, u sobu na katu. Bili su ondje
    Petar,
    Ivan,
    Jakov,
    Andrija,
    Filip,
    Toma,
    Bartolomej,
    Matej,
    Jakov (Alfejev sin),
    Šimun (zelot)
    i Juda (Jakovljev sin).

14 Svi su se ustrajno i jednodušno sastajali na molitvu s Isusovom majkom Marijom, još nekoliko drugih žena i s Isusovom braćom.

15 Kad ih je jednom tako bilo okupljeno sto dvadeset, Petar ustane i reče:

16 'Braćo, moralo se ispuniti ono što piše u Svetome pismu za Judu, koji je doveo hramsku policiju da uhiti Isusa. To je odavno, kroz Davida, pretkazao Sveti Duh.

17 Juda je bio jedan od nas, dionik naše službe.

18 Novcem koji je dobio za svoje zlodjelo Juda je kupio polje. Ondje je pao i rasprsnuo se tako da mu se prosula sva utroba.

19 Vijest o njegovoj smrti brzo se pronijela među stanovnicima Jeruzalema pa su to polje prozvali Akeldama, što na aramejskome znači "Krvavo polje'.

20 To je pretkazano u Knjizi psalama. Ondje piše: "Neka njegov dom opusti, neka nitko u njemu ne stanuje!' i "Neka njegovu službu dobije drugi!'[b]

21 Moramo zato odabrati nekoga da zamijeni Judu - nekoga tko je bio s nama cijelo vrijeme dok smo bili s Gospodinom Isusom

22 otkad ga je Ivan krstio pa do uznesenja u nebo. Taj će s nama biti svjedokom Isusova uskrsnuća.'

23 Predlože dvojicu: Josipa Barsabu (kojega su zvali i Just) i Matiju.

24 Svi se svi pomole: 'Gospodine, ti poznaješ svako srce. Pokaži nam kojega si od ove dvojice izabrao

25 da kao apostol zamijeni izdajnika Judu koji nas je napustio i otišao onamo kamo pripada.'

26 Zatim bace kocke i kocka padne na Matiju. Tako je on postao dvanaestim apostolom.

Notas al pie

  1. Djela apostolska 1:12 U grčkome: jedan subotni hod.
  2. Djela apostolska 1:20 Psalam 69:26; Psalam 109:8.

Slovo na cestu

Skutky apoštolské 1

Lukáš pokračuje ve své zprávě

1Milý Teofile, také tuto druhou knihu věnuji tobě. V té první jsem se snažil zachytit vše, co Ježíš dělal a učil od počátku 2-3 až do svého odchodu k Bohu. Tehdy dal také poslední pokyny o Duchu svatém úzkému kruhu svých učedníků. V období čtyřiceti dnů od své smrti a zmrtvýchvstání se s nimi setkával, dokázal jim, že je opravdu živ, a pověděl jim, že se vrátí, aby uskutečnil Boží záměr se světem. Když byli ještě pospolu, řekl jim, aby po jeho odchodu neopouštěli Jeruzalém, ale čekali tam, až Bůh vyplní svůj slib. Vysvětlil jim: „Jan křtil vodou, ale vás Bůh v nejbližších dnech pokřtí svým svatým Duchem.“

Učedníci se ho také otázali: „Pane, teď už konečně vezmeš do ruky vládu nad Izraelem?“ Odpověděl: „Není vaše starost, kdy to bude! Nechte to na Bohu, který jedná podle svých rozhodnutí. Teď dostanete Ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, v Samařsku a po celém světě.“ Potom byl před jejich očima zdvižen vzhůru a zakryt oblakem. 10 Když se upřeně dívali za ním, objevili se vedle nich dva muži v bílém 11 a oslovili je: „Galilejci, co tu tak stojíte a díváte se do oblak? Ježíš od vás odešel do nebe, aby se jednou vrátil stejným způsobem.“

Ježíšovo přání: vydat o něm svědectví

12 To se stalo na Olivové hoře, jen asi čtvrt hodiny cesty od Jeruzaléma. 13 Vrátili se do města, kde v horní místnosti domu bydleli společně Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub – syn Alfeův, Šimon Zélot a Juda – syn Jakubův. 14 Ti všichni se jednomyslně a vytrvale modlívali a s nimi ještě některé ženy, Ježíšova matka Marie a Ježíšovi bratři.

Matěj je zvolen, aby nahradil Jidáše

15 Na jednom shromáždění, kde se sešlo asi sto dvacet Ježíšových následovníků, vystoupil Petr a řekl: 16-17 „Bratři, Jidáš byl jeden z nás, dvanácti apoštolů. Dostal stejné pověření jako my, a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. 18-19 Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalémští obyvatelé říkají ‚Hakeldama‘ – Krvavé pole. Tak se naplnila předpověď Bible. To Duch svatý vložil Davidovi do úst slova o Jidášovi, 20 která jsou zaznamenána v Žalmech: ‚ať zpustne jeho dům, ať v něm nikdo nebydlí,‘ a jinde: ‚…jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21 Je tedy nutné nahradit Jidáše. Vyberme muže, který s námi následoval Pána Ježíše po celou dobu od chvíle, 22 kdy ho pokřtil Jan, a byl s ním až do jeho odchodu do nebe. Takový ať se spolu s námi stane jedním ze svědků Ježíšova zmrtvýchvstání.“

23 Vybrali dva takové: Josefa Barsabáše, kterému se říkalo Justus, a Matěje. 24 Potom se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce každého člověka. Ukaž, kterého z těchto dvou jsi vybral, 25 aby byl tvým apoštolem místo Jidáše, který zradil.“ 26 Dali jim vytáhnout los, a ten označil Matěje. Tak se tedy připojil k jedenácti apoštolům.