Knijga O Kristu

2 Timoteju 4:1-22

1Zaklinjem te pred Bogom i pred Kristom Isusom koji će doći suditi žive i mrtve, zaklinjem te njegovim dolaskom i njegovim kraljevstvom: 2uporno propovijedaj Božju riječ bila za to prigoda ili ne. Upozoravaj ljude na grijeh, strogo ih kori, ali ih i hrabri strpljivo ih poučavajući.

3Jer doći će vrijeme kad ljudi više neće htjeti slušati zdravo učenje. Povodit će se za vlastitim željama te sebi naći mnoštvo učitelja koji će im govoriti ono što će goditi njihovim ušima. 4Odvraćat će uho od istine te ići za bajkama.

5Ali ti budi u svemu trijezan. Podnesi patnje, propovijedaj Radosnu vijest. Ispuni u potpunosti dužnost koju ti je Bog dao.

Pavlove posljednje riječi

6A ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu. Približio se trenutak moje smrti. 7Dobro sam se borio za svojega Gospodina, istrčao sam trku i ostao mu vjeran. 8Pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi Gospodin, pravedni sudac, dati na dan svojega dolaska. Dat će ga svima koji s ljubavlju iščekuju njegov slavni dolazak.

9Požuri se što brže doći k meni. 10Dema me je zbog ljubavi prema ovome svijetu ostavio i otišao u Solun. Krescencije je otišao u Galaciju, a Tit u Dalmaciju. 11Sa mnom je još samo Luka. Povedi sa sobom Marka kad dođeš jer mi je koristan za služenje. 12Tihika sam poslao u Efez. 13Donesi mi, kad dođeš, kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa. Donesi i knjige, osobito pergamene.

14Kovač Aleksandar mi je nanio mnogo zla. Gospodin će mu platiti prema njegovim djelima. 15I ti ga se čuvaj jer se jako protivio našemu propovijedanju.

16Kad su me prvi put izveli pred sud, nitko nije bio uz mene. Svi su me napustili. Neka im Bog to ne uračuna u krivnju! 17Ali Gospodin je bio sa mnom i dao mi je snage da propovijedam Radosnu vijest u svoj punini, da ju čuju svi pogani. Izbavio me iz lavljih ralja. 18Gospodin će me izbaviti od svakoga zlog napada i sačuvati me za svoje nebesko kraljevstvo. Neka mu je slava uvijeke. Amen.

Posljednji pozdravi

19Pozdravi Prisku i Akvilu te Oneziforove ukućane. 20Erast je ostao u Korintu, a Trofima sam bolesnoga u Miletu ostavio.

21Požuri da stigneš ovamo prije zime. Pozdravljaju te Eubul, Pudencije, Lino, Klaudija i sva braća i sestre.

22Neka Gospodin bude s tvojim duhom. Milost s vama!

Ang Pulong Sang Dios

2 Timoteo 4:1-22

1Gani sa presensya sang Dios kag ni Cristo Jesus may ibilin ako sa imo. Magabalik siya kag magahari, kag magahukom sa tanan nga tawo, buhi man ukon patay. Amo ina nga ginabilinan ko ikaw 2nga iwali mo ang pulong sang Dios. Magmapisan ka sa pagsugid sa mga tawo sa bisan ano nga oras. Kombinsiha ang mga tawo, sabdunga sila sa ila ginahimo nga malain, kag palig-una ang ila pagtuo paagi sa pagtudlo nga may pagpasensya. 3Kay magaabot ang tion nga ang mga tawo indi na magpamati sa husto nga mga pagpanudlo, kundi ang ila gusto amo lang gid ang ila sundon. Magapangita sila sang mga manunudlo nga magatudlo sang mga butang nga gusto lang nila mabatian. 4Indi na sila magpamati sa kamatuoran, kundi sa mga pagpanudlo nga himo-himo lang sang mga tawo. 5Pero ikaw iya, magpugong ka sang imo kaugalingon sa tanan nga tion. Kon mag-abot ang kabudlayan, agwantaha lang. Tumana ang imo obligasyon bilang manugwali sang Maayong Balita, kag himua ang tanan nga ginapahimo sang Dios sa imo.

6Kon parte sa akon, nag-abot na ang tion nga ang akon kabuhi ihalad na, tungod kay madali na lang ako maghalin sa sini nga kalibutan. 7Ginhimo ko ang akon masarangan sa pagdalagan kag natapos ko na ang akon dalaganon. Gintipigan ko ang akon pagtuo. 8Kag karon, may ginatigana ang Dios sa akon nga padya sang pagkamatarong4:8 padya sang pagkamatarong: buot silingon may ihatag ang Ginoo nga padya kay Pablo tungod nga nakita niya nga matarong ang iya kabuhi; ukon ang padya mismo amo ang (kompleto nga) pagkamatarong. nga iya igahatag sa akon sa adlaw nga siya maghukom sa tanan, kag ang iya paghukom matarong. Indi lang ako ang gintigan-an sina nga padya kundi ang tanan man nga nagapaabot sa iya pagbalik.

Mga Personal nga Bilin

9Tinguhai gid nga makakadto ka diri sa akon sa labing madali, 10kay si Demas didto na sa Tesalonica. Ginbayaan niya ako tungod nga nawili siya sa mga butang diri sa kalibutan. Si Cresens wala na diri subong kay nagpa-Galacia siya, kag si Tito iya nagpa-Dalmacia. 11Si Lucas lang gid ang akon kaupod diri. Gani sa pagkadto mo diri dal-on mo si Marcos tungod kay dako gid ang iya mabulig sa akon obra. 12Kag parte kay Tykicus, ginpakadto ko siya sa Efeso. 13Kon magkadto ka na diri, dal-on mo man ang akon bayo para sa tigtulugnaw nga akon ginbilin kay Carpus didto sa Troas. Dal-on mo man ang akon mga libro, labi na gid ang akon mga papeles.

14Tama kalain ang mga ginhimo sa akon ni Alexander nga panday sang metal. Balusan siya sang Ginoo sa iya mga ginhimo. 15Mag-andam ka sa iya tungod nga kontra gid niya ang aton ginatudlo.

16Sa akon nahauna nga pag-atubang sa husgado para magdepensa sang akon kaugalingon wala gid sing may nagbulig sa akon. Ginpabay-an nila ako tanan. Kabay pa nga patawaron sila sang Dios. 17Pero bisan amo ato ang natabo wala gid ako ginpabay-an sang Ginoo. Ginhatagan pa gani niya ako sing kabaskog sa pagsugid sa mga indi Judio sang tanan parte sa Maayong Balita. Amo gani nga naluwas ako sa kamatayon.4:17 sa kamatayon: sa literal, sa baba sang leon. 18Kag nahibaluan ko nga luwason pa gid ako sang Ginoo sa tanan nga malain, kag indi ako maano hasta sa tion nga dal-on niya ako sa iya ginharian sa langit. Dalayawon siya sa wala sing katapusan. Amen!

Katapusan nga Pagpangamusta

19Kamusta na lang kay Priscila kag kay Aquila, kag sa pamilya ni Onesiforus. 20Si Erastus nagpabilin sa Corinto, kag si Trofimus ginbilin ko didto sa Miletus kay nagmasakit siya. 21Tinguhai gid nga makaabot ka diri sa wala pa ang tigtulugnaw.

Nagapangamusta sa imo si Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, kag ang tanan naton nga mga utod diri.

22Kabay pa nga updan ka permi sang Ginoo. Kag kabay pa nga pakamaayuhon niya kamo tanan.